Rate this post

Console Node.js là một công cụ mạnh mẽ trong việc phát triển ứng dụng Node.js. Nó cung cấp một giao diện dòng lệnh để ghi và hiển thị thông tin trong quá trình thực thi mã. Bạn có thể sử dụng Console Node.js để kiểm tra và gỡ lỗi mã, hiển thị thông tin debug, và thực hiện các tác vụ quan trọng khác liên quan đến quá trình phát triển ứng dụng Node.js.

Có ba phương thức bảng điều khiển được sử dụng để viết bất kỳ luồng node.js nào:

 1. console.log ()
 2. console.error ()
 3. console.warn ()

Các bài viết liên quan:

Hướng dẫn sử dụng Console Node.js

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng Console Node.js:

 1. Mở Terminal: Đầu tiên, hãy mở Terminal trên máy tính của bạn. Terminal là nơi bạn sẽ thực hiện các lệnh và tương tác với Console Node.js.
 2. Kiểm tra cài đặt Node.js: Trước khi sử dụng Console Node.js, hãy đảm bảo rằng Node.js đã được cài đặt trên máy tính của bạn. Bạn có thể kiểm tra phiên bản Node.js bằng cách chạy lệnh sau trong Terminal: node -v. Nếu bạn không có Node.js, hãy cài đặt nó từ trang web chính thức của Node.js.
 3. Khởi động Console Node.js: Để khởi động Console Node.js, nhập lệnh node trong Terminal và nhấn Enter. Bây giờ bạn đã vào chế độ Console Node.js và bạn có thể tương tác với nó.
 4. Sử dụng Console Node.js: Console Node.js cho phép bạn thực thi các lệnh JavaScript ngay trong Terminal. Bạn có thể gõ các biểu thức JavaScript, khai báo biến, thực hiện các phép tính, gọi các hàm, và thậm chí tạo ra các đối tượng JavaScript.
 5. Kiểm tra kết quả: Khi bạn gõ một lệnh trong Console Node.js và nhấn Enter, nó sẽ được thực thi và kết quả sẽ được hiển thị ngay lập tức. Bạn có thể kiểm tra kết quả của các biểu thức hoặc lệnh mà bạn thực hiện.
 6. Thoát khỏi Console Node.js: Để thoát khỏi Console Node.js, nhập lệnh .exit hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + C hai lần.

Đó là hướng dẫn cơ bản về việc sử dụng Console Node.js. Console Node.js rất hữu ích để thử nghiệm và tương tác với các đoạn mã JavaScript một cách nhanh chóng và thuận tiện. Bạn có thể sử dụng nó để thực hiện các thao tác mạnh mẽ và kiểm tra các phần của ứng dụng Node.js của bạn.

Xem thêm Node.js Command Line

Các lệnh cơ bản trong Console Node.js

Dưới đây là một số lệnh cơ bản trong Console Node.js:

 1. Hiển thị giá trị: Bạn có thể sử dụng lệnh console.log() để hiển thị giá trị trong Console Node.js. Ví dụ: console.log("Hello, World!"); sẽ in ra chuỗi “Hello, World!” trong Console.
 2. Khai báo biến: Bạn có thể sử dụng các từ khóa var, let, hoặc const để khai báo biến trong Console Node.js. Ví dụ: var x = 5; sẽ khai báo một biến x với giá trị là 5.
 3. Thực thi biểu thức JavaScript: Bạn có thể thực thi các biểu thức JavaScript trong Console Node.js. Ví dụ: 2 + 3; sẽ tính tổng của 2 và 3 và trả về kết quả là 5.
 4. Gọi hàm: Bạn có thể gọi các hàm có sẵn hoặc tự định nghĩa trong Console Node.js. Ví dụ: Math.random(); sẽ trả về một số ngẫu nhiên từ 0 đến 1.
 5. Kiểm tra kiểu dữ liệu: Bạn có thể sử dụng lệnh typeof để kiểm tra kiểu dữ liệu của một giá trị. Ví dụ: typeof "Hello"; sẽ trả về “string” để chỉ kiểu dữ liệu là chuỗi.
 6. Sử dụng các toán tử: Bạn có thể sử dụng các toán tử như +, -, *, /, % trong Console Node.js để thực hiện các phép tính.
 7. Định nghĩa hàm: Bạn có thể định nghĩa các hàm trong Console Node.js bằng cách sử dụng từ khóa function. Ví dụ:
function add(a, b) {
 return a + b;
}

sẽ định nghĩa một hàm add nhận vào hai tham số và trả về tổng của chúng.

Đây chỉ là một số lệnh cơ bản trong Console Node.js. Bạn có thể tận dụng sức mạnh của JavaScript để thực hiện các thao tác phức tạp và phát triển ứng dụng Node.js mạnh mẽ.

Xem thêm Module DNS Node.js

Node.js console.log ()

Hàm console.log () được sử dụng để hiển thị thông báo đơn giản trên bảng điều khiển.

File: console_example1.js

console.log('Hello nodejs');

Mở dấu nhắc lệnh Node.js và chạy đoạn mã sau:

node console_example1.js

Chúng ta cũng có thể sử dụng định dạng định dạng trong hàm console.log ().

File: console_example2.js

console.log('Hello %s', 'world');

Mở dấu nhắc lệnh Node.js và chạy đoạn mã sau:

node console_example2.js

Xem thêm Sử dụng process trong Node.js

Node.js console.error ()

Hàm console.error () được sử dụng để hiển thị thông báo lỗi trên bảng điều khiển.

File: console_example3.js

console.error(new Error('Hell! This is a wrong method.')); 

Mở dấu nhắc lệnh Node.js và chạy đoạn mã sau:

 node console_example3.js 

Node.js console.warn ()

Hàm console.warn () được sử dụng để hiển thị thông báo cảnh báo trên bảng điều khiển.

File: console_example4.js

const name = 'John' ; 
console.warn (`Don 't mess with me $ {name}! Don' t mess with me! '); 

Mở dấu nhắc lệnh Node.js và chạy đoạn mã sau:

node console_example4.js 

Xem thêm NestJS trong Node.js

Cách xử lý lỗi trong Console Node.js

Trong Console Node.js, bạn có thể xử lý lỗi bằng cách sử dụng các câu lệnh try/catch để bắt và xử lý các ngoại lệ (exceptions). Dưới đây là cách bạn có thể xử lý lỗi trong Console Node.js:

 1. Sử dụng câu lệnh try/catch: Bạn có thể bọc các phần mã có thể gây ra lỗi vào trong một khối try, và sử dụng khối catch để xử lý lỗi nếu có. Ví dụ:
try {
 // Các phần mã có thể gây ra lỗi
 throw new Error('Đây là một lỗi!');
} catch (error) {
 // Xử lý lỗi
 console.log('Đã xảy ra lỗi:', error.message);
}
 1. Sử dụng câu lệnh throw: Bạn có thể sử dụng câu lệnh throw để ném một ngoại lệ (exception) và kích hoạt khối catch. Ví dụ:
try {
 // Kiểm tra điều kiện và ném lỗi nếu điều kiện sai
 if (condition === false) {
  throw new Error('Điều kiện không đúng!');
 }
} catch (error) {
 // Xử lý lỗi
 console.log('Đã xảy ra lỗi:', error.message);
}
 1. Sử dụng câu lệnh finally: Bạn có thể sử dụng khối finally sau khối try/catch để chạy các đoạn mã bất kể có lỗi hay không. Ví dụ:
try {
 // Các phần mã có thể gây ra lỗi
} catch (error) {
 // Xử lý lỗi
} finally {
 // Thực hiện mã sau khối try/catch bất kể có lỗi hay không
}

Lưu ý rằng việc xử lý lỗi trong Console Node.js giúp bạn kiểm soát và điều chỉnh quá trình thực thi mã khi có lỗi xảy ra. Điều này rất hữu ích để giám sát, gỡ lỗi và đảm bảo tính ổn định của ứng dụng Node.js của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now