Rate this post

Nhóm Route là một tính năng cần thiết trong Laravel, cho phép bạn nhóm tất cả các Route. Nhóm tuyến có lợi khi bạn muốn áp dụng các thuộc tính cho tất cả các route. Nếu bạn sử dụng các nhóm Route, bạn không phải áp dụng các thuộc tính riêng lẻ cho từng Route; điều này tránh trùng lặp.

Các bài viết liên quan:

Giới thiệu Group Router

Group Router trong Laravel là một tính năng mạnh mẽ cho phép bạn nhóm các tuyến đường (routes) có liên quan lại với nhau trong một nhóm duy nhất. Điều này giúp tổ chức và quản lý các tuyến đường trong ứng dụng Laravel một cách dễ dàng và hiệu quả.

Khi sử dụng Group Router, bạn có thể áp dụng các thuộc tính và middleware chung cho toàn bộ nhóm tuyến đường, giúp tiết kiệm thời gian và công sức viết mã. Bạn có thể thiết lập tiền tố (prefix) cho nhóm tuyến đường, điều này giúp giảm bớt sự lặp lại trong việc định nghĩa các tuyến đường con.

Một số ưu điểm của Group Router trong Laravel bao gồm:

 1. Tổ chức code: Group Router giúp tổ chức code một cách rõ ràng và có cấu trúc. Bạn có thể nhóm các tuyến đường liên quan lại với nhau theo chức năng hoặc module trong ứng dụng.
 2. Quản lý middleware: Bằng cách áp dụng middleware cho nhóm tuyến đường, bạn có thể kiểm soát truy cập và xử lý các yêu cầu chung cho tất cả các tuyến đường trong nhóm.
 3. Tiết kiệm thời gian và công sức: Group Router cho phép bạn thiết lập các thuộc tính chung như middleware, tiền tố, namespace, v.v. cho toàn bộ nhóm tuyến đường một cách dễ dàng, giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong việc viết mã.
 4. Dễ dàng mở rộng: Khi ứng dụng của bạn phát triển, việc quản lý các tuyến đường trở nên phức tạp hơn. Group Router cho phép bạn mở rộng ứng dụng một cách linh hoạt và dễ dàng bằng cách thêm các nhóm tuyến đường mới.

Với Group Router, bạn có thể tổ chức và quản lý các tuyến đường trong ứng dụng Laravel một cách hiệu quả, giúp mã nguồn trở nên dễ đọc, dễ bảo trì và mở rộng.

Cú pháp sử dụng Group Router

Trong Laravel, cú pháp sử dụng Group Router để nhóm các tuyến đường lại với nhau như sau:

Route::group(['prefix' => 'prefix', 'middleware' => ['middleware1', 'middleware2']], function () {
  // Các tuyến đường trong nhóm
  Route::get('/route1', 'Controller@method1');
  Route::post('/route2', 'Controller@method2');
  // ...
});

Trong cú pháp trên:

 • 'prefix' => 'prefix' cho phép bạn thiết lập tiền tố cho nhóm tuyến đường. Điều này có nghĩa là các tuyến đường trong nhóm sẽ có tiền tố “/prefix”. Ví dụ: “/prefix/route1”, “/prefix/route2”.
 • 'middleware' => ['middleware1', 'middleware2'] cho phép bạn áp dụng các middleware cho nhóm tuyến đường. Middleware được liệt kê trong mảng và sẽ được áp dụng cho tất cả các tuyến đường trong nhóm.

Bạn có thể thay đổi và tùy chỉnh các thuộc tính trong mảng như cần thiết. Ngoài 'prefix''middleware', Laravel cung cấp nhiều thuộc tính khác để điều chỉnh behavior của nhóm tuyến đường như 'namespace', 'as', v.v.

Qua cú pháp này, bạn có thể nhóm các tuyến đường có liên quan lại với nhau, áp dụng các middleware chung và thiết lập tiền tố cho toàn bộ nhóm. Điều này giúp mã nguồn trở nên dễ đọc và quản lý hơn trong Laravel.

Định nghĩa một nhóm Router

Để định nghĩa một nhóm Router trong Laravel, bạn có thể sử dụng phương thức Route::group() và truyền vào một hàm callback để định nghĩa các tuyến đường trong nhóm. Dưới đây là cấu trúc để định nghĩa một nhóm Router:

Route::group(['prefix' => 'prefix', 'middleware' => ['middleware1', 'middleware2']], function () {
  // Định nghĩa các tuyến đường trong nhóm
  // ...
});

Trong cấu trúc trên:

 • ['prefix' => 'prefix'] là một thuộc tính tùy chọn cho phép bạn thiết lập tiền tố cho các tuyến đường trong nhóm. Điều này có nghĩa là tất cả các tuyến đường trong nhóm sẽ có tiền tố “/prefix”. Ví dụ: “/prefix/route1”, “/prefix/route2”. Bạn có thể thay đổi giá trị ‘prefix’ để phù hợp với yêu cầu của bạn.
 • ['middleware' => ['middleware1', 'middleware2']] cung cấp một mảng middleware để áp dụng cho các tuyến đường trong nhóm. Middleware sẽ được áp dụng tuần tự theo thứ tự trong mảng. Điều này cho phép bạn kiểm soát quyền truy cập và xử lý các yêu cầu chung cho các tuyến đường trong nhóm.

Bên trong hàm callback, bạn có thể định nghĩa các tuyến đường bằng cách sử dụng các phương thức như get(), post(), put(), delete(), v.v. Những tuyến đường này sẽ được áp dụng cho nhóm cụ thể mà bạn đã định nghĩa.

Ví dụ, để định nghĩa một nhóm Router có tiền tố “/admin” và áp dụng middleware “auth” cho các tuyến đường trong nhóm, bạn có thể làm như sau:

Route::group(['prefix' => 'admin', 'middleware' => 'auth'], function () {
  // Định nghĩa các tuyến đường trong nhóm
  Route::get('/dashboard', 'AdminController@dashboard');
  Route::get('/users', 'AdminController@users');
  // ...
});

Trên đây là cách bạn có thể định nghĩa một nhóm Router trong Laravel. Bạn có thể tùy chỉnh và thêm các tuyến đường và thuộc tính khác vào nhóm để phù hợp với yêu cầu cụ thể của ứng dụng của bạn.

Sử dụng Middleware trong Group Router

Để sử dụng Middleware trong Group Router trong Laravel, bạn có thể chỉ định middleware cho nhóm tuyến đường bằng cách sử dụng thuộc tính 'middleware' trong mảng options khi sử dụng phương thức Route::group(). Dưới đây là cấu trúc sử dụng Middleware trong Group Router:

Route::group(['middleware' => ['middleware1', 'middleware2']], function () {
  // Định nghĩa các tuyến đường trong nhóm
  // ...
});

Trong cấu trúc trên:

 • ['middleware' => ['middleware1', 'middleware2']] là một thuộc tính tùy chọn để chỉ định middleware cho nhóm tuyến đường. Bạn có thể liệt kê nhiều middleware trong mảng ['middleware1', 'middleware2']. Middleware sẽ được áp dụng tuần tự theo thứ tự trong mảng.

Ví dụ, để áp dụng middleware “auth” và “admin” cho nhóm tuyến đường, bạn có thể sử dụng mã sau:

Route::group(['middleware' => ['auth', 'admin']], function () {
  // Định nghĩa các tuyến đường trong nhóm
  // ...
});

Trên đây là cách sử dụng Middleware trong Group Router trong Laravel. Middleware sẽ được áp dụng cho tất cả các tuyến đường trong nhóm đó. Bạn có thể điều chỉnh và thêm các middleware khác vào mảng options để phù hợp với yêu cầu cụ thể của ứng dụng của bạn.

Thiết lập tiền tố (Prefix) cho Group Router

Để thiết lập tiền tố (prefix) cho Group Router trong Laravel, bạn có thể sử dụng thuộc tính 'prefix' trong mảng options khi sử dụng phương thức Route::group(). Dưới đây là cấu trúc để thiết lập tiền tố cho Group Router:

Route::group(['prefix' => 'prefix'], function () {
  // Định nghĩa các tuyến đường trong nhóm
  // ...
});

Trong cấu trúc trên:

 • ['prefix' => 'prefix'] là một thuộc tính tùy chọn để thiết lập tiền tố cho nhóm tuyến đường. Điều này có nghĩa là tất cả các tuyến đường trong nhóm sẽ có tiền tố “/prefix”. Ví dụ: “/prefix/route1”, “/prefix/route2”. Bạn có thể thay đổi giá trị 'prefix' để phù hợp với yêu cầu của bạn.

Ví dụ, để thiết lập tiền tố “/admin” cho nhóm tuyến đường, bạn có thể sử dụng mã sau:

Route::group(['prefix' => 'admin'], function () {
  // Định nghĩa các tuyến đường trong nhóm
  // ...
});

Khi định nghĩa các tuyến đường trong nhóm, các tuyến đường sẽ được tự động có tiền tố “/admin”. Ví dụ, nếu bạn định nghĩa một tuyến đường “/dashboard” trong nhóm, tuyến đường đó sẽ trở thành “/admin/dashboard”.

Trên đây là cách bạn có thể thiết lập tiền tố cho Group Router trong Laravel. Bạn có thể tùy chỉnh giá trị của 'prefix' để phù hợp với yêu cầu cụ thể của ứng dụng của bạn.

Xem thêm Express.js Middleware

Ưu điểm của Group Router

Group Router trong Laravel cung cấp nhiều ưu điểm khi phát triển ứng dụng web. Dưới đây là một số ưu điểm quan trọng của Group Router:

 1. Tổ chức và quản lý tuyến đường: Group Router cho phép bạn nhóm các tuyến đường liên quan lại với nhau, tạo thành các nhóm logic trong ứng dụng của bạn. Điều này giúp tổ chức và quản lý tuyến đường trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt khi ứng dụng có nhiều tuyến đường.
 2. Dễ dàng xử lý middleware: Group Router cho phép bạn áp dụng middleware chung cho một nhóm tuyến đường. Thay vì phải áp dụng middleware cho từng tuyến đường một cách riêng biệt, bạn có thể áp dụng middleware một lần duy nhất cho toàn bộ nhóm. Điều này giúp giảm việc lặp lại mã và tăng tính DRY (Don’t Repeat Yourself).
 3. Thiết lập tiền tố cho các tuyến đường: Group Router cho phép bạn thiết lập tiền tố (prefix) cho nhóm tuyến đường. Điều này giúp bạn tạo ra các đường dẫn thân thiện với người dùng và dễ hiểu. Ví dụ: “/admin/users”, “/admin/products”. Bạn có thể thiết lập tiền tố khác nhau cho các nhóm tuyến đường khác nhau, giúp tạo ra cấu trúc URL rõ ràng và dễ quản lý.
 4. Phân chia logic ứng dụng: Group Router giúp bạn phân chia logic ứng dụng thành các nhóm riêng biệt, ví dụ như nhóm các tuyến đường cho phần quản trị và nhóm các tuyến đường cho phần người dùng. Điều này giúp tăng tính tổ chức và dễ bảo trì cho mã nguồn ứng dụng.
 5. Tiết kiệm thời gian và công sức: Group Router giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong việc quản lý tuyến đường, xử lý middleware và thiết lập tiền tố. Bằng cách nhóm các tuyến đường có liên quan lại với nhau, bạn có thể xử lý chung các tác vụ và thiết lập cho toàn bộ nhóm, giảm thiểu việc lặp lại mã và tăng tính hiệu quả trong phát triển ứng dụng.

Những ưu điểm trên là một số lợi ích quan trọng mà Group Router mang lại trong Laravel. Tuyên bố tuyến đường của bạn sẽ trở nên dễ dàng quản lý, linh hoạt và có tổ chức hơn, giúp tăng tính bảo trì và phát triển của ứng dụng.

Xem thêm Controller Middleware trong Laravel

Ví dụ về nhóm Route

web.php

Trong đoạn mã trên, chúng ta định nghĩa phương thức group (), chứa hai tham số, tức là mảng và bao đóng. Bên trong đóng, chúng ta có thể xác định nhiều tuyến tùy thích. Trong đoạn mã trên, chúng tôi xác định ba Route.

Đầu ra:

Khi chúng tôi truy cập URL “localhost / laravelproject / public / first”, thì kết quả đầu ra sẽ là:

Khi chúng tôi truy cập URL “localhost / laravelproject / public / second”, thì kết quả đầu ra sẽ là:

Khi chúng tôi truy cập URL “localhost / laravelproject / public / third”, thì kết quả đầu ra sẽ là:

Prefixes của đường dẫn

Tiền tố đường dẫn được sử dụng khi chúng tôi muốn cung cấp cấu trúc URL chung.

Chúng ta có thể chỉ định tiền tố cho tất cả các tuyến được xác định trong nhóm bằng cách sử dụng tùy chọn mảng tiền tố trong nhóm tuyến.

Chúng ta hãy hiểu thông qua một ví dụ.

web.php

Đoạn mã trên chứa ba Route có thể được truy cập bằng các URL sau:

/ hướng dẫn / aws

/ tutorial / jira

/ hướng dẫn / testng

Middleware

Chúng tôi cũng có thể gán phần mềm trung gian cho tất cả các tuyến trong một nhóm. Phần mềm trung gian có thể được xác định trước khi tạo nhóm bằng cách sử dụng phương pháp phần mềm trung gian.

Chúng ta hãy hiểu thông qua một ví dụ.

web.php

CheckAge.php (Middleware)

Prefixes của tên Route

Phương thức tên được sử dụng để đặt tiền tố cho mỗi tên Route với một số chuỗi được chỉ định. Trong phương thức name, chúng ta cần chỉ định chuỗi có ký tự ở sau trong tiền tố.

web.php

Xem thêm Routing trong React

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now