Rate this post

Nhập xuất (I/O) trong Java là việc đọc và ghi dữ liệu từ các nguồn khác nhau như file, mạng, thiết bị ngoại vi, v.v. Java cung cấp một số lớp và interface để hỗ trợ việc nhập xuất dữ liệu.

 • java.io package cung cấp các lớp và interface để hỗ trợ việc nhập xuất dữ liệu từ file, như FileInputStream, FileOutputStream, v.v.
 • java.nio package cung cấp các lớp và interface để hỗ trợ việc nhập xuất dữ liệu từ file và mạng, như FileChannel, SocketChannel, v.v.
 • java.net package cung cấp các lớp và interface để hỗ trợ việc nhập xuất dữ liệu qua mạng, như URL, URLConnection, v.v.
 • java.util.Scanner là một lớp hỗ trợ đọc dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, như file, màn hình, v.v.

Java cũng hỗ trợ việc nhập xuất dữ liệu dựa trên mô hình nhập xuất đối tượng (Object Input/Output) thông qua các lớp ObjectInputStream và ObjectOutputStream.

Các bài viết liên quan:

Giới thiệu về Nhập xuất dữ liệu cơ bản trong Java

Trong Java, nhập xuất dữ liệu (input/output) là một khía cạnh quan trọng của việc xử lý thông tin. Nó cho phép chương trình giao tiếp với người dùng hoặc các nguồn dữ liệu khác để nhận thông tin đầu vào và xuất kết quả ra ngoài.

Việc nhập xuất dữ liệu cơ bản trong Java thường liên quan đến việc làm việc với bàn phím (keyboard) và màn hình (console). Có một số cách tiếp cận phổ biến để thực hiện nhập xuất dữ liệu trong Java, bao gồm sử dụng lớp Scanner và lớp System.

Lớp Scanner cung cấp các phương thức để đọc dữ liệu từ bàn phím và chuyển đổi nó sang các kiểu dữ liệu phù hợp. Bằng cách sử dụng Scanner, bạn có thể nhập dữ liệu từ bàn phím bằng cách sử dụng các phương thức như next(), nextInt(), nextDouble(),…

Lớp System cung cấp các luồng (streams) chuẩn (System.inSystem.out) để thực hiện nhập xuất dữ liệu. Bạn có thể sử dụng lớp InputStreamReader và lớp BufferedReader để đọc dữ liệu từ bàn phím và lớp PrintWriter để xuất dữ liệu ra màn hình.

Dưới đây là một ví dụ đơn giản về nhập và xuất dữ liệu từ bàn phím trong Java, sử dụng lớp Scanner:

import java.util.Scanner;

public class BasicInputOutputExample {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    System.out.print("Nhập tên của bạn: ");
    String name = scanner.nextLine();

    System.out.print("Nhập tuổi của bạn: ");
    int age = scanner.nextInt();

    System.out.println("Chào mừng " + name + "!");
    System.out.println("Tuổi của bạn là: " + age);
  }
}

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng lớp Scanner để nhập tên và tuổi của người dùng từ bàn phím. Sau đó, chúng ta xuất các giá trị đã nhập ra màn hình.

Nhập xuất dữ liệu cơ bản trong Java rất quan trọng và là một kỹ năng cần thiết khi phát triển ứng dụng. Hiểu cách sử dụng các lớp và phương thức liên quan sẽ giúp bạn tương tác với người dùng và xử lý dữ liệu một cách hiệu quả.

Ví dụ 1: Đọc dữ liệu từ file

FileInputStream inputStream = new FileInputStream("example.txt");
int data = inputStream.read();
while(data != -1) {
  System.out.print((char) data);
  data = inputStream.read();
}
inputStream.close();

Ví dụ 2: Ghi dữ liệu vào file

FileOutputStream outputStream = new FileOutputStream("example.txt");
outputStream.write("Hello World".getBytes());
outputStream.close();

Ví dụ 3: Đọc dữ liệu từ màn hình

Scanner scanner = new Scanner(System.in);
System.out.print("Enter your name: ");
String name = scanner.nextLine();
System.out.println("Hello, " + name);
scanner.close();

Ví dụ 4: Ghi dữ liệu dưới dạng đối tượng vào file

Person person = new Person("John", "Doe", 25);
FileOutputStream fos = new FileOutputStream("person.bin");
ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(fos);
oos.writeObject(person);
oos.close();

Các ví dụ trên chỉ là một số ví dụ cơ bản về việc nhập xuất dữ liệu trong Java, trong thực tế có rất nhiều cách khác để thực hiện nhập xuất dữ liệu trong Java

Ví dụ 5: Đọc dữ liệu từ mạng

URL url = new URL("https://example.com");
BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(url.openStream()));
String line;
while((line = reader.readLine()) != null) {
  System.out.println(line);
}
reader.close();

Ví dụ 6: Ghi dữ liệu vào mạng

URL url = new URL("https://example.com");
HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
connection.setDoOutput(true);
connection.setRequestMethod("POST");
OutputStream os = connection.getOutputStream();
os.write("Hello World".getBytes());
os.flush();
os.close();

Ví dụ 7: Đọc dữ liệu dưới dạng đối tượng từ file

FileInputStream fis = new FileInputStream("person.bin");
ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(fis);
Person person = (Person) ois.readObject();
System.out.println(person.getFirstName() + " " + person.getLastName());
ois.close();

Trong các ví dụ trên, chúng ta đã tìm hiểu về cách sử dụng các lớp và interface trong java.io, java.nio, java.net packages để thực hiện các thao tác nhập xuất dữ liệu từ file, mạng, màn hình và dưới dạng đối tượng. Cần lưu ý rằng, để tối ưu hóa và bảo mật, chúng ta nên đóng các luồng sau khi không còn sử dụng nữa bằng cách gọi close() method. Ngoài ra, còn có rất nhiều lớp và interface khác trong các package khác của Java để hỗ trợ việc nhập xuất dữ liệu, ví dụ như java.sql.ResultSet để lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, v.v.

Xem thêm Xuất dữ liệu trong R sang các định dạng file khác

Cách Xử lý nhập xuất trong Java

Trong Java, xử lý nhập xuất dữ liệu có thể được thực hiện thông qua các lớp và phương thức có sẵn trong thư viện Java. Dưới đây là một số cách phổ biến để xử lý nhập xuất trong Java:

 1. Sử dụng lớp Scanner để đọc dữ liệu từ bàn phím:
  • Tạo một đối tượng Scanner và liên kết nó với luồng đầu vào (System.in).Sử dụng các phương thức của lớp Scanner (như next(), nextInt(), nextDouble(),…) để đọc dữ liệu từ bàn phím.
  Ví dụ:
import java.util.Scanner;

public class InputExample {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Nhập tên của bạn: ");
    String name = scanner.nextLine();
    System.out.println("Chào mừng " + name + "!");
  }
}
 1. Sử dụng lớp BufferedReader và lớp InputStreamReader để đọc dữ liệu từ bàn phím:
  • Tạo một đối tượng InputStreamReader để chuyển đổi luồng đầu vào thành dạng đọc được.Tạo một đối tượng BufferedReader và liên kết nó với InputStreamReader để đọc dữ liệu từ bàn phím.
  Ví dụ:
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

public class InputExample {
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    System.out.print("Nhập tên của bạn: ");
    String name = reader.readLine();
    System.out.println("Chào mừng " + name + "!");
  }
}
 1. Sử dụng lớp PrintWriter để xuất dữ liệu ra màn hình:

Tạo một đối tượng PrintWriter và liên kết nó với luồng đầu ra (System.out).

Sử dụng các phương thức của lớp PrintWriter (như print(), println(),…) để xuất dữ liệu ra màn hình.

import java.io.PrintWriter;

public class OutputExample {
  public static void main(String[] args) {
    PrintWriter writer = new PrintWriter(System.out);
    writer.println("Xin chào!");
    writer.print("Đây là ");
    writer.println("một ví dụ về xuất dữ liệu.");
    writer.close();
  }
}

Nhớ rằng khi sử dụng các lớp và phương thức liên quan đến nhập xuất dữ liệu, bạn cần xử lý các ngoại lệ (exception) có thể xảy ra, ví dụ như IOException. Điều này đảm bảo rằng chương trình của bạn sẽ xử lý tình huống không mong muốn một cách an toàn và tránh gây lỗi trong quá trình nhập xuất dữ liệu.

Xem thêm Synchronization Mechanism mà không cần chờ đợi

Các phương pháp nhập xuất nâng cao trong Java

Trong Java, ngoài các phương pháp cơ bản để nhập xuất dữ liệu như sử dụng lớp Scanner và lớp System, còn có các phương pháp nhập xuất nâng cao để xử lý dữ liệu phức tạp hơn. Dưới đây là một số phương pháp nhập xuất nâng cao trong Java:

Sử dụng lớp BufferedReader và lớp BufferedWriter:

 • Lớp BufferedReader cho phép đọc dữ liệu từ một luồng ký tự (character stream) với hiệu suất cao hơn bằng cách đọc theo từng dòng.Lớp BufferedWriter cho phép ghi dữ liệu vào một luồng ký tự với hiệu suất cao hơn bằng cách ghi theo từng dòng.
Ví dụ:

import java.io.BufferedReader;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.FileReader;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;

public class AdvancedInputOutputExample {
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    // Đọc dữ liệu từ file sử dụng BufferedReader
    BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader("input.txt"));
    String line;
    while ((line = reader.readLine()) != null) {
      System.out.println(line);
    }
    reader.close();

    // Ghi dữ liệu vào file sử dụng BufferedWriter
    BufferedWriter writer = new BufferedWriter(new FileWriter("output.txt"));
    writer.write("Dữ liệu ghi vào file");
    writer.newLine(); // Xuống dòng
    writer.write("Dòng tiếp theo");
    writer.close();
  }
}

Sử dụng lớp ObjectInputStream và lớp ObjectOutputStream:

 • Lớp ObjectInputStream cho phép đọc dữ liệu đối tượng từ một luồng ký tự.Lớp ObjectOutputStream cho phép ghi dữ liệu đối tượng vào một luồng ký tự.
Ví dụ:

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.io.Serializable;

class Student implements Serializable {
  private String name;
  private int age;

  public Student(String name, int age) {
    this.name = name;
    this.age = age;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }
}

public class AdvancedInputOutputExample {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    // Ghi đối tượng vào file
    ObjectOutputStream outputStream = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream("student.dat"));
    Student student = new Student("John", 20);
    outputStream.writeObject(student);
    outputStream.close();

    // Đọc đối tượng từ file
    ObjectInputStream inputStream = new ObjectInputStream(new FileInputStream("student.dat"));
    Student readStudent = (Student) inputStream.readObject();
    System.out.println("Tên: " + readStudent.getName());
    System.out.println("Tuổi: " + readStudent.getAge());
    inputStream.close();
  }
}

Sử dụng lớp RandomAccessFile:

 • Lớp RandomAccessFile cho phép truy cập ngẫu nhiên vào dữ liệu trong một file, giúp đọc và ghi dữ liệu từ vị trí bất kỳ trong file.
Ví dụ:

import java.io.RandomAccessFile;

public class AdvancedInputOutputExample {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    RandomAccessFile file = new RandomAccessFile("data.txt", "rw");
    file.writeUTF("Hello");
    file.seek(0); // Di chuyển con trỏ về đầu file
    String data = file.readUTF();
    System.out.println(data);
    file.close();
  }
}

Nhớ rằng các phương pháp nhập xuất nâng cao này yêu cầu xử lý ngoại lệ (exception) một cách thích hợp để đảm bảo rằng chương trình của bạn sẽ xử lý tình huống không mong muốn một cách an toàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now