Rate this post

Namespace được sử dụng trong PHP để giải quyết vấn đề trùng tên hàm, class và constant. Nó cung cấp một cách để tạo ra một không gian tên duy nhất và riêng tư cho các biến, hàm và class, giúp tránh xung đột với các tên đã tồn tại trong các thư viện hay dự án khác. Bằng cách sử dụng namespace, bạn có thể tổ chức lại mã nguồn của mình một cách tốt hơn, dễ quản lý và giúp cho việc bảo trì và mở rộng dự án trở nên dễ dàng hơn.

Các bài viết liên quan:

Tại sao nên sử dụng namespace ? 

Sử dụng namespace có các lợi ích sau:

 1. Tách rời các tên của lớp, hàm, biến, constant và interface. Điều này giúp tránh trùng tên và tăng tính rõ ràng cho code.
 2. Cung cấp cho bạn một cách để sử dụng các tên trùng lặp trong các package khác nhau.
 3. Tăng tính tái sử dụng của code bằng cách cho phép bạn sử dụng các lớp và hàm từ các package khác nhau.
 4. Giúp bạn quản lý và tổ chức code một cách dễ dàng hơn.
 5. Tăng tính bảo mật cho code bằng cách giới hạn truy cập đến các lớp, hàm, biến, constant và interface.
 6. Namespace giúp giải quyết vấn đề trùng tên giữa các class, function hoặc constant.
 7. Namespace giúp tổ chức mã nguồn của chúng ta một cách tốt hơn, giúp phân chia mã nguồn vào các nhóm riêng biệt với nhau.
 8. Namespace cung cấp tính đa hình (Polymorphism), cho phép chúng ta sử dụng cùng tên cho các class, function hoặc constant mà không gây ra conflict giữa các class, function hoặc constant đó.

Sử dụng namespace trong php như thế nào ? 

Sử dụng namespace trong PHP cần bắt đầu bằng cấu trúc namespace sau đó là tên namespace của bạn. Tên namespace nên là một tên duy nhất và tương ứng với tên thư mục hoặc URL của dự án của bạn. Khi bạn muốn sử dụng một class hoặc function trong namespace, bạn cần phải gọi đến namespace bằng cấu trúc use hoặc gọi đầy đủ tên namespace trước class hoặc function. Ví dụ:

<?php

namespace MyApp\Controllers;

class UserController {

    // code here

}

// Using the class in another file

use MyApp\Controllers\UserController;

$userController = new UserController();

Khi nào nên sử dụng namespace trong php ? 

Namespace trong PHP nên được sử dụng khi bạn muốn tách rời các class, interface, hoặc hằng số với tên khác nhau mà không gây ra xung đột với các tên đã có sẵn trong project. Việc sử dụng namespace giúp bạn quản lý code của mình một cách hiệu quả hơn, giảm sự rối tắc trong việc quản lý các tên class, interface hoặc hằng số.

Một số lưu ý khi sử dụng namespace 

 • Tên namespace phải là một chuỗi hợp lệ của tên biến và có thể bao gồm gạch đứng hoặc gạch chân.
 • Namespace phải được khai báo trước bất kỳ class, function, hoặc constant nào bị liên kết với nó.
 • Namespace có thể lồng nhau để tạo ra cấu trúc phân cấp.
 • Namespace có thể sử dụng từ khóa “use” để liên kết một namespace với một tên ngắn hơn để dễ dàng truy cập các class, function hoặc constant bên trong nó.
 • Không nên đặt tên namespace trùng với tên các hàm hoặc tên biến đã được định nghĩa sẵn trong PHP.
 • Tên namespace nên đặt theo dạng tên miền đảo ngược với các tên miền sản xuất thực tế (VD: com.example, org.example).
 • Namespace có thể chứa nhiều class, hàm, constant và interface.
 • Namespace có thể gọi đến các namespace khác bằng cách sử dụng từ khóa use và tên đầy đủ của namespace.
 • Nếu muốn sử dụng một class trong namespace khác, ta cần phải sử dụng tên đầy đủ của class đó hoặc sử dụng từ khóa use để import namespace tương ứng.

Các ví dụ sử dụng namespace trong php 

Bạn có thể sử dụng namespace như sau:

 1. Tạo namespace:
namespace MathFunctions;

function addition($a, $b) {

    return $a + $b;

}

function subtraction($a, $b) {

    return $a - $b;

}
 1. Sử dụng namespace:
use MathFunctions\addition as add;

use MathFunctions\subtraction as sub;

echo add(3, 4) . "<br>";

echo sub(7, 5) . "<br>";
 1. Tạo alias cho namespace:
namespace Animal\Fish;

const Trout = "Trout";

const Salmon = "Salmon";

namespace Animal\Bird;

const Sparrow = "Sparrow";

const Eagle = "Eagle";

use Animal\Fish as F;

use Animal\Bird as B;

echo F\Trout . "<br>";

echo B\Eagle . "<br>";

Để minh họa việc sử dụng namespace nâng cao, chúng ta có thể xem ví dụ sau:

namespace MyProject\Utils;

class Math {

  public static function add($a, $b) {

    return $a + $b;

  }

}

namespace MyProject\Models;

use MyProject\Utils\Math;

class User {

  public function calculateSum($a, $b) {

    return Math::add($a, $b);

  }

}

$user = new User();

echo $user->calculateSum(1, 2); // Output: 3

Trong ví dụ này, chúng ta đã tạo 2 namespace MyProject\Utils và MyProject\Models. Trong namespace MyProject\Utils, chúng ta đã tạo một lớp Math với một phương thức static add(). Trong namespace MyProject\Models, chúng ta đã sử dụng namespace MyProject\Utils bằng câu lệnh use và tạo một lớp User sử dụng phương thức add() trong lớp Math để tính tổng của hai số.

Kết luận 

Namespace là một công cụ quan trọng trong PHP, nó giúp chúng ta tổ chức và quản lý các tệp và lớp mã trong dự án một cách dễ dàng hơn. Khi sử dụng namespace, ta cần chú ý đến việc khai báo namespace đúng, giữ tính duy nhất và sử dụng tên không giống nhau cho các namespace. Từ đó, ta có thể tổ chức và quản lý dự án một cách dễ dàng và hiệu quả hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now