Rate this post

mysqli_query là một hàm trong PHP dùng để thực hiện một truy vấn SQL tới cơ sở dữ liệu MySQL. Hàm này cung cấp cho chúng ta cách tiếp cận đến cơ sở dữ liệu và thực hiện các truy vấn SELECT, INSERT, UPDATE và DELETE trên cơ sở dữ liệu. Kết quả trả về từ hàm mysqli_query có thể là một đối tượng mysqli_result hoặc TRUE nếu truy vấn thành công hoặc FALSE nếu truy vấn thất bại.

Các bài viết liên quan:

Tại sao nên sử dụng mysqli_query ? 

mysqli_query trong PHP là một hàm sử dụng để thực thi một truy vấn trong cơ sở dữ liệu. Sử dụng mysqli_query có những lợi ích sau:

 1. Tốc độ xử lý nhanh: mysqli_query có thể hoạt động nhanh hơn so với các hàm khác trong việc thực thi truy vấn.
 2. Tương thích với nhiều cơ sở dữ liệu: mysqli_query tương thích với nhiều loại cơ sở dữ liệu, bao gồm MySQL, MariaDB, v.v.
 3. Dễ sử dụng: mysqli_query có cú pháp dễ hiểu và sử dụng, giúp cho việc thực thi truy vấn trở nên dễ dàng hơn.
 4. Tính bảo mật cao: mysqli_query cung cấp các tính năng bảo mật cao, giúp cho dữ liệu của bạn tránh được tấn công bằng các phương pháp tấn công SQL Injection.

Sử dụng mysqli_query trong php như thế nào ?

Sử dụng mysqli_query trong PHP là một trong những cách để thực hiện các truy vấn vào cơ sở dữ liệu MySQL. Cách sử dụng chính là truyền vào hai tham số, đầu tiên là kết nối tới cơ sở dữ liệu được tạo bởi hàm mysqli_connect, và tham số thứ hai là chuỗi truy vấn.

Ví dụ:

$conn = mysqli_connect("host", "username", "password", "database_name");

$query = "SELECT * FROM users";

$result = mysqli_query($conn, $query);

Sau khi gọi hàm mysqli_query, kết quả trả về sẽ là một đối tượng kết quả hoặc false nếu truy vấn không thành công. Đối tượng kết quả này có thể sử dụng để lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

Khi nào nên sử dụng mysqli_query trong PHP ? 

mysqli_query trong PHP được sử dụng để thực thi các truy vấn SQL trên một kết nối MySQL đã được mở sử dụng hàm mysqli_connect.

Nên sử dụng mysqli_query khi bạn cần thực hiện các truy vấn cơ bản như SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE hoặc các truy vấn khác trên cơ sở dữ liệu MySQL.

Xem thêm Kết nối MongoDB với Php

Những lưu ý khi sử dụng mysqli_query 

 • Khi sử dụng mysqli_query, hãy chắc chắn rằng kết nối đến cơ sở dữ liệu đã được thiết lập thành công.
 • Chỉ sử dụng mysqli_query để thực hiện các truy vấn SELECT, INSERT, UPDATE và DELETE. Nếu sử dụng với các truy vấn khác, nó có thể gây ra lỗi.
 • Hãy chú ý về việc chống SQL injection bằng cách sử dụng hàm mysqli_real_escape_string hoặc prepared statements.
 • Sử dụng hàm mysqli_error() để kiểm tra lỗi trong truy vấn.
 • Hãy giải phóng bộ nhớ sau khi sử dụng mysqli_query bằng cách sử dụng hàm mysqli_free_result().
 • Khi sử dụng mysqli_query, chúng ta cần chú ý đến các câu lệnh SQL vừa gửi đến, cần kiểm tra chính xác và tránh lỗi câu lệnh.
 • Chúng ta cần chú ý đến tất cả các giá trị đầu vào được truyền vào câu lệnh SQL, tránh SQL Injection.
 • Nếu sử dụng mysqli_query trong vòng lặp, chúng ta cần giải phóng kết quả sau mỗi lần sử dụng bằng cách sử dụng hàm mysqli_free_result.
 • Chúng ta cần chú ý đến tình trạng kết nối của cơ sở dữ liệu, nếu kết nối bị mất, chúng ta sẽ không thể thực hiện các truy vấn được.

Các ví dụ sử dụng mysqli_query

Dưới đây là một số ví dụ về việc sử dụng hàm mysqli_query trong PHP:

 1. Tạo một kết nối đến cơ sở dữ liệu:
$conn = mysqli_connect("hostname", "username", "password", "database_name");
 1. Thực hiện truy vấn SELECT:
$query = "SELECT * FROM table_name";

$result = mysqli_query($conn, $query);
 1. Thực hiện truy vấn INSERT:
$query = "INSERT INTO table_name (column1, column2) VALUES ('value1', 'value2')";

$result = mysqli_query($conn, $query);
 1. Thực hiện truy vấn UPDATE:
$query = "UPDATE table_name SET column1 = 'new_value1' WHERE id = 1";

$result = mysqli_query($conn, $query);
 1. Thực hiện truy vấn DELETE:
$query = "DELETE FROM table_name WHERE id = 1";

$result = mysqli_query($conn, $query);

Lưu ý: Khi sử dụng hàm mysqli_query, bạn cần kiểm tra kết quả trả về của hàm để xác định truy vấn có thực hiện thành công hay không.

Kết luận 

mysqli_query là một hàm quan trọng trong PHP, cho phép bạn thực hiện các truy vấn trên cơ sở dữ liệu MySQL. Sử dụng mysqli_query giúp bạn tăng tốc độ và hiệu quả trong việc xử lý dữ liệu, giảm thời gian tải trang và tăng tính bảo mật. Nếu bạn muốn sử dụng mysqli_query một cách hiệu quả, bạn cần lưu ý về các tham số truyền vào và cẩn trọng trong việc bảo vệ dữ liệu của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now