Rate this post

Multi-layer Perceptron xác định kiến ​​trúc phức tạp nhất của mạng nơ-ron nhân tạo. Về cơ bản, nó được hình thành từ nhiều lớp của perceptron. TensorFlow là một khung công tác học tập sâu rất phổ biến được phát hành và sổ tay này sẽ hướng dẫn xây dựng mạng nơ-ron với thư viện này. Nếu chúng ta muốn hiểu perceptron nhiều lớp là gì, chúng ta phải phát triển perceptron nhiều lớp từ đầu bằng cách sử dụng Numpy.

Biểu diễn bằng hình ảnh của việc học perceptron nhiều lớp như được hiển thị bên dưới-

Mạng MLP được sử dụng cho định dạng học tập có giám sát. Một thuật toán học điển hình cho mạng MLP còn được gọi là thuật toán lan truyền ngược.

Multilayer perceptron (MLP) là một mạng nơ-ron nhân tạo chuyển tiếp các dữ liệu tạo ra từ một tập hợp các dữ liệu output từ một tập hợp các input. 

Các bài viết liên quan:

MLP được đặc trưng với các lớp nút đầu vào có kết nối theo dạng đồ thị có hướng giữa các input node được kết nối dưới dạng đồ thị có hướng giữa input layer và output. MLP sử dụng backpropagation để trainning . MLP là một phương pháp Deep Learning.

Bây giờ, chúng tôi đang tập trung vào việc triển khai với MLP cho vấn đề phân loại hình ảnh.

# Import MINST data  
from tensorflow.examples.tutorials.mnist import input_data  
mnist = input_data.read_data_sets("/tmp/data/", one_hot = True)  
 
import tensorflow as tf  
import matplotlib.pyplot as plt  
 
# Parameters  
learning_rate = 0.001  
training_epochs = 20  
batch_size = 100  
display_step = 1  
 
# Network Parameters  
n_hidden_1 = 256  
 
# 1st layer num features 
n_hidden_2 = 256 # 2nd layer num features  
n_input = 784 # MNIST data input (img shape: 28*28) n_classes = 10  
# MNIST total classes (0-9 digits)  
 
# tf Graph input  
x = tf.placeholder("float", [None, n_input])  
y = tf.placeholder("float", [None, n_classes])  
 
# weights layer 1  
h = tf.Variable(tf.random_normal([n_input, n_hidden_1])) # bias layer 1  
bias_layer_1 = tf.Variable(tf.random_normal([n_hidden_1]))  
# layer 1 layer_1 = tf.nn.sigmoid(tf.add(tf.matmul(x, h), bias_layer_1))  
 
# weights layer 2  
w = tf.Variable(tf.random_normal([n_hidden_1, n_hidden_2]))  
 
# bias layer 2  
bias_layer_2 = tf.Variable(tf.random_normal([n_hidden_2]))  
 
# layer 2  
layer_2 = tf.nn.sigmoid(tf.add(tf.matmul(layer_1, w), bias_layer_2))  
 
# weights output layer  
output = tf.Variable(tf.random_normal([n_hidden_2, n_classes]))  
 
# biar output layer  
bias_output = tf.Variable(tf.random_normal([n_classes])) # output layer  
output_layer = tf.matmul(layer_2, output) + bias_output 
 
# cost function  
cost = tf.reduce_mean(tf.nn.sigmoid_cross_entropy_with_logits( 
  logits = output_layer, labels = y))  
 
#cost = tf.reduce_mean(tf.nn.sigmoid_cross_entropy_with_logits(output_layer, y))  
# optimizer  
optimizer = tf.train.AdamOptimizer(learning_rate = learning_rate).minimize(cost)  
 
# optimizer = tf.train.GradientDescentOptimizer( 
  learning_rate = learning_rate).minimize(cost)  
 
# Plot settings  
avg_set = []  
epoch_set = []  
 
# Initializing the variables  
init = tf.global_variables_initializer()  
 
# Launch the graph  
with tf.Session() as sess:  
  sess.run(init)  
   
  # Training cycle 
  for epoch in range(training_epochs):  
   avg_cost = 0.  
   total_batch = int(mnist.train.num_examples / batch_size)  
    
   # Loop over all batches  
   for i in range(total_batch):  
     batch_xs, batch_ys = mnist.train.next_batch(batch_size)  
     # Fit training using batch data sess.run(optimizer, feed_dict = { 
      x: batch_xs, y: batch_ys})  
     # Compute average loss  
     avg_cost += sess.run(cost, feed_dict = {x: batch_xs, y: batch_ys}) / total_batch 
   # Display logs per epoch step  
   if epoch % display_step == 0:  
     print  
     Epoch:", '%04d' % (epoch + 1), "cost=", "{:.9f}".format(avg_cost) 
   avg_set.append(avg_cost)  
   epoch_set.append(epoch + 1) 
  print  
  "Training phase finished"  
   
  plt.plot(epoch_set, avg_set, 'o', label = 'MLP Training phase')  
  plt.ylabel('cost')  
  plt.xlabel('epoch')  
  plt.legend()  
  plt.show()  
   
  # Test model  
  correct_prediction = tf.equal(tf.argmax(output_layer, 1), tf.argmax(y, 1))  
   
  # Calculate accuracy  
  accuracy = tf.reduce_mean(tf.cast(correct_prediction, "float"))  
  print  
  "Model Accuracy:", accuracy.eval({x: mnist.test.images, y: mnist.test.labels}) 

Dòng mã trên tạo ra đầu ra sau-

Tạo một phần tương tác

Chúng tôi có hai tùy chọn cơ bản khi sử dụng TensorFlow để chạy mã của chúng tôi:

Xây dựng đồ thị và chạy các phiên [Thực hiện tất cả các thiết lập và sau đó thực hiện một phiên để thực hiện một phiên để đánh giá các tensors và chạy các hoạt động].

Tạo mã hóa của chúng tôi và chạy nhanh.

Đối với phần đầu tiên này, chúng tôi sẽ sử dụng

phiên tương tác phù hợp hơn với môi trường như máy tính xách tay Jupiter.

sess = tf.InteractiveSession ()

Tạo placeholders

Cách tốt nhất là tạo trình giữ chỗ trước các phép gán biến khi sử dụng TensorFlow. Ở đây, chúng tôi sẽ tạo trình giữ chỗ cho đầu vào (“Xs”) và đầu ra (“Ys”).

Trình giữ chỗ “X”: Đại diện cho đầu vào được phân bổ ‘không gian’ hoặc hình ảnh.

Mỗi đầu vào có 784 pixel được phân phối bởi ma trận 28 chiều rộng x 28 chiều cao.

Đối số ‘hình dạng’ xác định kích thước tensor theo các kích thước của nó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now