Rate this post

Hàm SQL là một công cụ rất phổ biến và mạnh mẽ trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào. Nó có thể được sử dụng để giải quyết một loạt các vấn đề.

Phần này giới thiệu hàm trong SQL, đây là một trong những kỹ năng quan trọng nhất đối với người quản trị cơ sở dữ liệu.

Các bài viết liên quan:

SQL là ngôn ngữ truy vấn tiêu chuẩn được sử dụng trong hầu hết các cơ sở dữ liệu. Nó là một ngôn ngữ lập trình cấp cao được sử dụng để viết các truy vấn và thao tác dữ liệu.

Có nhiều loại hàm khác nhau trong SQL. Chúng ta sẽ thảo luận về chúng trong phần này.

Hàm upper SQL

Hàm này trong SQL Server giúp chuyển đổi tất cả các ký tự của chuỗi đã cho thành chữ hoa. Nếu chuỗi đã cho có chứa các ký tự đặc biệt hoặc giá trị số, thì chúng sẽ không thay đổi bởi hàm này

SELECT UPPER('EvERy DAy I loVe YoU') 
As New;

Hàm lower trong SQL

LOWER (): Hàm này trong SQL Server giúp chuyển đổi tất cả các ký tự của chuỗi đã cho thành chữ thường. Nếu chuỗi đã cho có chứa các ký tự không phải là bảng chữ cái, thì chúng sẽ không thay đổi bởi hàm này.

LOWER(str)
SELECT LOWER('WAKE UP AND TAKE UP') 
As New;

Hàm AVG()

Hàm AVG () của SQL Server là một hàm tổng hợp trả về giá trị trung bình của một nhóm.

Sau đây minh họa cú pháp của hàm AVG ():

AVG([ALL | DISTINCT] expression)

 • ALL hướng dẫn hàm AVG () nhận tất cả các giá trị để tính toán. TẤT CẢ được sử dụng theo mặc định.
 • DISTINCT hướng dẫn hàm AVG () chỉ hoạt động trên các giá trị duy nhất. 
 • Expression là một biểu thức hợp lệ trả về một giá trị số.
 • Hàm AVG () bỏ qua các giá trị NULL.

Hàm SQRT ():

Hàm này trong SQL Server được sử dụng để trả về căn bậc hai của một số dương được chỉ định. Ví dụ: nếu số được chỉ định là 81, hàm này sẽ trả về 9.

 • Hàm này được sử dụng để tìm căn bậc hai của một số nhất định.
 • Hàm này chỉ chấp nhận các số dương.
 • Hàm này cũng chấp nhận số phân số.
 • Hàm này luôn trả về số dương.
SQRT(number)

Hàm SQL: COUNT

Hàm COUNT trong SQL được sử dụng để đếm số hàng được trả về trong một câu lệnh SELECT.

SELECT COUNT(aggregate_expression)
FROM tables
[WHERE conditions]
[ORDER BY expression [ ASC | DESC ]];

Tham số hoặc đối số

 • expression1, expression2, … expression_n: Các biểu thức không được đóng gói trong hàm COUNT và phải được đưa vào mệnh đề GROUP BY ở cuối câu lệnh SQL.
 • Aggregate_expression: Đây là cột hoặc biểu thức có các giá trị không rỗng sẽ được tính.
 • Tables: Các bảng mà bạn muốn truy xuất bản ghi. Phải có ít nhất một bảng được liệt kê trong mệnh đề FROM.
 • WHERE conditions: Không bắt buộc. Đây là những điều kiện cần phải đáp ứng để các hồ sơ được chọn.
 • ORDER BY expression: Không bắt buộc. Biểu thức được sử dụng để sắp xếp các bản ghi trong tập kết quả. Nếu có nhiều biểu thức được cung cấp, các giá trị phải được phân tách bằng dấu phẩy.
 • ASC: Không bắt buộc. ASC sắp xếp tập kết quả theo thứ tự tăng dần theo biểu thức. Đây là hành vi mặc định, nếu không có trình sửa đổi nào là nhà cung cấp.
 • DESC:Không bắt buộc. DESC sắp xếp tập hợp kết quả theo thứ tự giảm dần theo biểu thức.

Hàm ABS

Một hàm toán học trả về giá trị tuyệt đối (dương) của biểu thức số được chỉ định. (ABS thay đổi giá trị âm thành giá trị dương. ABS không có tác dụng đối với giá trị bằng không hoặc giá trị dương.

ABS ( numeric_expression ) 

Hàm SQL Min

Hàm tổng hợp SQL MIN () được sử dụng để tìm giá trị nhỏ nhất hoặc giá trị thấp nhất của một cột hoặc biểu thức. Hàm này rất hữu ích để xác định giá trị nhỏ nhất trong tất cả các giá trị đã chọn của một cột.

Cú pháp:

MIN ([ALL | DISTINCT] expression )
SELECT MIN (ord_amount)
FROM orders;

Max trong SQL

Hàm MAX trong SQL được sử dụng để tìm ra record có giá trị lớn nhất trong một tập hợp bản ghi.

SELECT MAX(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;

SQL: Hàm SUM

Hàm SUM trong SQL được sử dụng để trả về tổng của một biểu thức trong một câu lệnh SELECT.

SELECT SUM(aggregate_expression)
FROM tables
[WHERE conditions];

Tham số hoặc đối số

 • biểu thức1, biểu thức2, … biểu thức_n:

Các biểu thức không được đóng gói trong hàm SUM và phải được đưa vào mệnh đề GROUP BY ở cuối câu lệnh SQL.

 • aggregate_expression: Đây là cột hoặc biểu thức sẽ được tính tổng.
 • Tables: Các bảng mà bạn muốn truy xuất bản ghi. Phải có ít nhất một bảng được liệt kê trong mệnh đề FROM.
 • Điều kiện WHERE: Không bắt buộc. Đây là những điều kiện cần phải đáp ứng để các tables được chọn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now