Rate this post

Câu lệnh cơ bản trong Linux

Dưới đây là một số câu lệnh cơ bản trong Linux cùng với mô tả và ví dụ minh họa:

 1. Câu lệnh ls (List): Dùng để liệt kê nội dung của thư mục hiện tại.Ví dụ: ls sẽ hiển thị danh sách các tệp tin và thư mục trong thư mục hiện tại.
 2. Câu lệnh cd (Change Directory): Dùng để chuyển đổi giữa các thư mục.Ví dụ: cd /home/user sẽ chuyển đến thư mục /home/user.
 3. Câu lệnh mkdir (Make Directory): Dùng để tạo mới một thư mục.Ví dụ: mkdir documents sẽ tạo một thư mục có tên là “documents”.
 4. Câu lệnh rm (Remove): Dùng để xóa tệp tin hoặc thư mục.Ví dụ: rm file.txt sẽ xóa tệp tin có tên là “file.txt”.
 5. Câu lệnh cp (Copy): Dùng để sao chép tệp tin hoặc thư mục.Ví dụ: cp file.txt backup/file.txt sẽ sao chép tệp tin “file.txt” vào thư mục “backup”.
 6. Câu lệnh mv (Move): Dùng để di chuyển hoặc đổi tên tệp tin hoặc thư mục.Ví dụ: mv file.txt new_directory/file.txt sẽ di chuyển tệp tin “file.txt” vào thư mục “new_directory” hoặc mv old_name.txt new_name.txt sẽ đổi tên tệp tin từ “old_name.txt” thành “new_name.txt”.

Đây chỉ là một số câu lệnh cơ bản trong Linux, có nhiều câu lệnh khác có thể sử dụng để quản lý và thao tác với hệ điều hành Linux.

Xem thêm Hướng dẫn về Kali Linux

Câu lệnh quản lý quyền truy cập và bảo mật trong Linu

Trong Linux, có một số câu lệnh quản lý quyền truy cập và bảo mật rất quan trọng. Dưới đây là một số câu lệnh phổ biến:

 1. Câu lệnh chmod (Change Mode): Dùng để thay đổi quyền truy cập của tệp tin hoặc thư mục.Ví dụ: chmod +x script.sh sẽ thêm quyền thực thi cho tệp tin “script.sh”.
 2. Câu lệnh chown (Change Owner): Dùng để thay đổi chủ sở hữu của tệp tin hoặc thư mục.Ví dụ: chown user:group file.txt sẽ đặt chủ sở hữu của tệp tin “file.txt” thành “user” và nhóm sở hữu thành “group”.
 3. Câu lệnh chgrp (Change Group): Dùng để thay đổi nhóm sở hữu của tệp tin hoặc thư mục.Ví dụ: chgrp group file.txt sẽ đặt nhóm sở hữu của tệp tin “file.txt” thành “group”.
 4. Câu lệnh sudo (Super User Do): Dùng để thực thi lệnh với quyền root (quản trị viên).Ví dụ: sudo apt-get install package sẽ cài đặt gói phần mềm “package” với quyền root.
 5. Câu lệnh su (Switch User): Dùng để chuyển đổi người dùng.Ví dụ: su username sẽ chuyển đổi sang người dùng có tên là “username”.
 6. Câu lệnh passwd (Change Password): Dùng để thay đổi mật khẩu người dùng.Ví dụ: passwd sẽ yêu cầu nhập mật khẩu mới cho người dùng hiện tại.

Nhớ rằng việc sử dụng các câu lệnh quản lý quyền truy cập và bảo mật trong Linux cần cẩn thận và hiểu rõ tác động của chúng. Sử dụng chúng cần thận trọng để đảm bảo an ninh và bảo vệ dữ liệu.

Xem thêm Kali Linux – Terminal hướng dẫn cơ bản

Câu lệnh quản lý tập tin và thư mục trong Linux

Trong Linux, có nhiều câu lệnh quản lý tập tin và thư mục hữu ích để thao tác với hệ thống tệp tin. Dưới đây là một số câu lệnh phổ biến:

 1. Câu lệnh ls (List): Dùng để liệt kê nội dung của thư mục.Ví dụ: ls sẽ hiển thị danh sách các tập tin và thư mục trong thư mục hiện tại.
 2. Câu lệnh cd (Change Directory): Dùng để chuyển đổi giữa các thư mục.Ví dụ: cd /home/user sẽ chuyển đến thư mục /home/user.
 3. Câu lệnh mkdir (Make Directory): Dùng để tạo mới một thư mục.Ví dụ: mkdir documents sẽ tạo một thư mục có tên là “documents”.
 4. Câu lệnh rm (Remove): Dùng để xóa tập tin hoặc thư mục.Ví dụ: rm file.txt sẽ xóa tập tin có tên là “file.txt”.
 5. Câu lệnh cp (Copy): Dùng để sao chép tập tin hoặc thư mục.Ví dụ: cp file.txt backup/file.txt sẽ sao chép tập tin “file.txt” vào thư mục “backup”.
 6. Câu lệnh mv (Move): Dùng để di chuyển hoặc đổi tên tập tin hoặc thư mục.Ví dụ: mv file.txt new_directory/file.txt sẽ di chuyển tập tin “file.txt” vào thư mục “new_directory” hoặc mv old_name.txt new_name.txt sẽ đổi tên tập tin từ “old_name.txt” thành “new_name.txt”.
 7. Câu lệnh touch: Dùng để tạo mới hoặc cập nhật thời gian sửa đổi của tập tin.Ví dụ: touch file.txt sẽ tạo một tập tin mới có tên là “file.txt” hoặc cập nhật

Xem thêm linux là gì

Câu lệnh quản lý quyền truy cập và bảo mật trong Linux

Trong Linux, có một số câu lệnh quản lý quyền truy cập và bảo mật rất quan trọng. Dưới đây là một số câu lệnh phổ biến:

 1. Câu lệnh chmod (Change Mode): Dùng để thay đổi quyền truy cập của tập tin hoặc thư mục.Ví dụ: chmod +x script.sh sẽ thêm quyền thực thi cho tập tin “script.sh”.
 2. Câu lệnh chown (Change Owner): Dùng để thay đổi chủ sở hữu của tập tin hoặc thư mục.Ví dụ: chown user:group file.txt sẽ đặt chủ sở hữu của tập tin “file.txt” thành “user” và nhóm sở hữu thành “group”.
 3. Câu lệnh chgrp (Change Group): Dùng để thay đổi nhóm sở hữu của tập tin hoặc thư mục.Ví dụ: chgrp group file.txt sẽ đặt nhóm sở hữu của tập tin “file.txt” thành “group”.
 4. Câu lệnh passwd (Change Password): Dùng để thay đổi mật khẩu của người dùng.Ví dụ: passwd sẽ yêu cầu nhập mật khẩu mới cho người dùng hiện tại.
 5. Câu lệnh umask (User File-Creation Mask): Dùng để thiết lập mặc định quyền truy cập khi tạo mới tập tin.Ví dụ: umask 022 sẽ thiết lập mặc định quyền truy cập là rwxr-xr-x cho các tập tin mới.
 6. Câu lệnh sudo (Super User Do): Dùng để thực thi lệnh với quyền root (quản trị viên).Ví dụ: sudo apt-get install package sẽ cài đặt gói phần mềm “package” với quyền root.
 7. Câu lệnh su (Switch User): Dùng để chuyển đổi người dùng.Ví dụ: su username sẽ chuyển đổi sang người dùng có tên là “username”.
 8. Câu lệnh ufw (Uncomplicated Firewall): Dùng để quản lý tường lửa trên hệ thống.Ví dụ: ufw enable sẽ kích hoạt tường lửa trên hệ thống.

Nhớ rằng việc sử dụng các câu lệnh quản lý quyền truy cập và bảo mật trong Linux cần cẩn thận và hiểu rõ tác động của chúng. Sử dụng chúng cần thận trọng để đảm bảo an ninh và bảo vệ dữ liệu.

Câu lệnh quản lý mạng trong Linux

Trong Linux, có một số câu lệnh quản lý mạng phổ biến mà bạn có thể sử dụng. Dưới đây là một số ví dụ:

 1. Câu lệnh ifconfig (Interface Configuration): Dùng để hiển thị thông tin cấu hình mạng của các giao diện mạng trên hệ thống.Ví dụ: ifconfig sẽ hiển thị thông tin cấu hình mạng của tất cả các giao diện.
 2. Câu lệnh ip (Internet Protocol): Dùng để hiển thị và cấu hình thông tin mạng.Ví dụ: ip addr show sẽ hiển thị thông tin về địa chỉ IP của các giao diện mạng.
 3. Câu lệnh ping: Dùng để kiểm tra kết nối mạng đến một địa chỉ IP hoặc tên miền.Ví dụ: ping google.com sẽ kiểm tra kết nối mạng đến tên miền “google.com”.
 4. Câu lệnh traceroute: Dùng để theo dõi quá trình điều hướng gói tin từ một nguồn đến một đích trên mạng.Ví dụ: traceroute google.com sẽ hiển thị tuyến đường đi của gói tin đến tên miền “google.com”.
 5. Câu lệnh netstat (Network Statistics): Dùng để hiển thị thông tin liên quan đến kết nối mạng và bảng định tuyến.Ví dụ: netstat -a sẽ hiển thị tất cả các kết nối mạng đang hoạt động.
 6. Câu lệnh route: Dùng để hiển thị và cấu hình bảng định tuyến.Ví dụ: route -n sẽ hiển thị bảng định tuyến hiện tại.
 7. Câu lệnh ifupifdown: Dùng để kích hoạt hoặc vô hiệu hóa giao diện mạng.Ví dụ: ifup eth0 sẽ kích hoạt giao diện mạng “eth0”.

Lưu ý rằng việc sử dụng các câu lệnh quản lý mạng trong Linux thường yêu cầu quyền root (quản trị viên) hoặc sử dụng với sudo. Sử dụng chúng cần cẩn thận và hiểu rõ tác động của chúng đối với cấu hình mạng của hệ thống.

Xem thêm Làm thế nào để cài đặt XAMPP trong Kali Linux?

Câu lệnh quản lý tiến trình trong Linux

Trong Linux, có một số câu lệnh quản lý tiến trình phổ biến mà bạn có thể sử dụng. Dưới đây là một số ví dụ:

 1. Câu lệnh ps (Process Status): Dùng để hiển thị thông tin về các tiến trình đang chạy trên hệ thống.Ví dụ: ps aux sẽ hiển thị tất cả các tiến trình đang chạy cùng với chi tiết về chúng.
 2. Câu lệnh top: Dùng để theo dõi hoạt động của các tiến trình trên hệ thống theo thời gian thực.Ví dụ: top sẽ hiển thị bảng thống kê các tiến trình đang chạy và các thông số liên quan.
 3. Câu lệnh kill: Dùng để gửi tín hiệu kết thúc (terminate) đến một tiến trình.Ví dụ: kill 1234 sẽ gửi tín hiệu kết thúc cho tiến trình có ID là 1234.
 4. Câu lệnh killall: Dùng để kết thúc tất cả các tiến trình có tên cụ thể.Ví dụ: killall firefox sẽ kết thúc tất cả các tiến trình có tên “firefox”.
 5. Câu lệnh pgrep: Dùng để tìm kiếm tiến trình theo một mẫu tên cụ thể.Ví dụ: pgrep -u user_name process_name sẽ tìm kiếm tiến trình có tên “process_name” mà thuộc về người dùng “user_name”.
 6. Câu lệnh pstree: Dùng để hiển thị cây tiến trình trên hệ thống.Ví dụ: pstree -p sẽ hiển thị cây tiến trình kèm theo các ID của chúng.
 7. Câu lệnh nicerenice: Dùng để đặt mức độ ưu tiên của tiến trình.Ví dụ: nice -n 10 command sẽ chạy lệnh “command” với mức độ ưu tiên là 10.

Lưu ý rằng việc quản lý tiến trình trong Linux cần phải được thực hiện cẩn thận, đặc biệt khi sử dụng các câu lệnh như kill để kết thúc tiến trình.

Câu lệnh quản lý gói phần mềm trong Linux

Trong Linux, có một số câu lệnh quản lý gói phần mềm phổ biến mà bạn có thể sử dụng, tuỳ thuộc vào hệ điều hành và hệ thống quản lý gói cụ thể. Dưới đây là một số ví dụ:

 1. Câu lệnh apt (Advanced Package Tool): Dùng trong các hệ điều hành dựa trên Debian như Ubuntu.
  • apt update: Cập nhật danh sách các gói phần mềm.
  • apt upgrade: Cập nhật tất cả các gói phần mềm đã được cài đặt.
  • apt install package_name: Cài đặt gói phần mềm.
  • apt remove package_name: Gỡ bỏ gói phần mềm đã được cài đặt.
  • apt search keyword: Tìm kiếm gói phần mềm dựa trên từ khóa.
 2. Câu lệnh yum: Dùng trong các hệ điều hành dựa trên Red Hat như CentOS, Fedora.
  • yum update: Cập nhật tất cả các gói phần mềm đã được cài đặt.
  • yum install package_name: Cài đặt gói phần mềm.
  • yum remove package_name: Gỡ bỏ gói phần mềm đã được cài đặt.
  • yum search keyword: Tìm kiếm gói phần mềm dựa trên từ khóa.
 3. Câu lệnh dnf: Dùng trong Fedora và các phiên bản mới hơn của CentOS.
  • Tương tự như câu lệnh yum, dnf cung cấp các tùy chọn tương tự như update, install, remove, và search.
 4. Câu lệnh zypper: Dùng trong hệ điều hành SUSE.
  • Tương tự như các câu lệnh trên, zypper cung cấp các tùy chọn để cập nhật, cài đặt, gỡ bỏ và tìm kiếm gói phần mềm.

Lưu ý rằng cú pháp và các tùy chọn cụ thể có thể khác nhau tuỳ thuộc vào hệ điều hành và hệ thống quản lý gói cụ thể được sử dụng trên máy tính của bạn. Hãy kiểm tra tài liệu hướng dẫn hoặc sử dụng tùy chọn --help để biết thêm thông tin chi tiết về các câu lệnh này trên hệ thống của bạn.

Xem thêm Truy vấn Plan Cache Commands trong MongoDB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now