Rate this post

Các bài viết liên quan:

Sau đây là danh sách các kiểu dữ liệu có thể sử dụng trong MongoDB.

  • String: Chuỗi là kiểu dữ liệu được sử dụng phổ biến nhất. Nó được sử dụng để lưu trữ dữ liệu. Một chuỗi phải là UTF 8 hợp lệ trong mongodb.
  • Integer: Số nguyên được sử dụng để lưu trữ giá trị số. Nó có thể là 32 bit hoặc 64 bit tùy thuộc vào máy chủ bạn đang sử dụng.
  • Boolean Kiểu dữ liệu này được sử dụng để lưu trữ các giá trị boolean. Nó chỉ hiển thị các giá trị CÓ / KHÔNG.
  • Double: Double lưu trữ các giá trị dấu phẩy động.
  • Min/Max Keys: Loại dữ liệu này so sánh một giá trị với các phần tử bson thấp nhất và cao nhất.
  • Arrays: Kiểu dữ liệu này được sử dụng để lưu trữ một danh sách hoặc nhiều giá trị vào một khóa duy nhất.
  • Object: Object được sử dụng cho các tài liệu nhúng.
  • Null:Nó được sử dụng để lưu trữ các giá trị null.
  • Symbol:Nó thường được sử dụng cho các ngôn ngữ sử dụng một loại cụ thể.
  • Date: Kiểu dữ liệu này lưu trữ ngày hoặc giờ hiện tại ở định dạng thời gian unix. Nó giúp bạn có thể chỉ định ngày giờ của riêng mình bằng cách tạo đối tượng ngày và chuyển giá trị của ngày, tháng, năm vào đó.

Leave a Reply

Call now
%d bloggers like this: