Rate this post

Các bài viết liên quan:

Giới thiệu về Data types trong MongoDB

Trong MongoDB, Data types là các loại dữ liệu được sử dụng để lưu trữ và đại diện cho các giá trị trong cơ sở dữ liệu. MongoDB hỗ trợ một loạt các Data types để đáp ứng các nhu cầu lưu trữ dữ liệu đa dạng.

Dưới đây là một số Data types phổ biến trong MongoDB:

 1. String: Dùng để lưu trữ chuỗi ký tự, ví dụ như tên, địa chỉ, v.v.
 2. Integer: Dùng để lưu trữ các số nguyên, ví dụ như tuổi, số lượng, v.v.
 3. Double: Dùng để lưu trữ các số thập phân, ví dụ như tỷ lệ, giá trị tiền tệ, v.v.
 4. Boolean: Dùng để lưu trữ giá trị true hoặc false, ví dụ như trạng thái kích hoạt, trạng thái sẵn có, v.v.
 5. Date: Dùng để lưu trữ thông tin về ngày và thời gian, ví dụ như ngày sinh, ngày tạo, v.v.
 6. Array: Dùng để lưu trữ một tập hợp các giá trị, ví dụ như danh sách email, danh sách các đối tượng con, v.v.
 7. Object: Dùng để lưu trữ một đối tượng có cấu trúc, ví dụ như thông tin khách hàng, thông tin sản phẩm, v.v.

Sử dụng đúng Data types trong MongoDB giúp đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của dữ liệu. MongoDB cung cấp các phương thức và toán tử cho phép thao tác và truy vấn dữ liệu dựa trên Data types này.

Xem thêm Truy vấn Plan Cache Commands trong MongoDB

Làm việc với Data types trong MongoDB

Để làm việc với Data types trong MongoDB, bạn có thể thực hiện các hoạt động sau:

 1. Khai báo và gán Data types: Khi tạo một document (bản ghi) trong MongoDB, bạn có thể khai báo và gán Data types cho các trường dữ liệu. Ví dụ:db.collection.insertOne({ name: "John Doe", age: 25, email: "johndoe@example.com", isVerified: true, createdAt: new Date(), hobbies: ["reading", "gaming"], address: { street: "123 Main St", city: "New York", state: "NY", country: "USA" } });
 2. Truy vấn và thao tác với Data types: Bạn có thể truy vấn và thao tác với các trường dữ liệu theo Data types tương ứng. Ví dụ:
  • Truy vấn dữ liệu String:db.collection.find({ name: "John Doe" });Truy vấn dữ liệu Number:db.collection.find({ age: { $gt: 18 } });Truy vấn dữ liệu Boolean:javascriptCopy codedb.collection.find({ isVerified: true });Truy vấn dữ liệu Date:db.collection.find({ createdAt: { $lt: new Date("2022-01-01") } });Truy vấn dữ liệu Array:db.collection.find({ hobbies: "reading" });Truy vấn dữ liệu Object:db.collection.find({ "address.city": "New York" });
  Bên cạnh truy vấn, bạn cũng có thể thực hiện các hoạt động như cập nhật, xóa, và thêm mới dữ liệu trong MongoDB.

Qua đó, làm việc với Data types trong MongoDB giúp bạn lưu trữ và xử lý dữ liệu theo các định dạng tương ứng, đảm bảo tính chính xác và linh hoạt trong quá trình phát triển ứng dụng.

Xem thêm Lý thuyết số Nhóm, vành, trường

Ví dụ về Data types trong MongoDB

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng các Data types trong MongoDB:

db.users.insertOne({
 name: "John Doe",
 age: 30,
 email: "johndoe@example.com",
 isVerified: true,
 createdAt: new Date(),
 hobbies: ["reading", "gaming"],
 address: {
  street: "123 Main St",
  city: "New York",
  state: "NY",
  country: "USA"
 }
});

Trong ví dụ này, chúng ta tạo một bản ghi trong collection “users” trong MongoDB. Đây là một số giá trị của các Data types được sử dụng:

 • name là một String, đại diện cho tên người dùng.
 • age là một Number, đại diện cho tuổi người dùng.
 • email là một String, đại diện cho địa chỉ email người dùng.
 • isVerified là một Boolean, đại diện cho trạng thái xác thực của người dùng.
 • createdAt là một Date, đại diện cho ngày tạo bản ghi.
 • hobbies là một Array, đại diện cho danh sách các sở thích của người dùng.
 • address là một Object, đại diện cho thông tin địa chỉ của người dùng, bao gồm các trường street, city, state, country.

Với ví dụ trên, chúng ta có thể thực hiện các truy vấn và thao tác khác nhau trên các trường dữ liệu này, như truy vấn theo tên, tìm kiếm người dùng theo tuổi, cập nhật địa chỉ, v.v.

Lưu ý rằng MongoDB cung cấp nhiều loại Data types khác nhau và bạn có thể sử dụng chúng tùy theo nhu cầu lưu trữ và xử lý dữ liệu của bạn.

Xem thêm Biểu thức Boolean

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now