Rate this post

Module DNS Node.js chứa các phương thức để lấy thông tin của tên máy chủ nhất định. Hãy xem danh sách các chức năng DNS thường được sử dụng:

 • dns.getServers()
 • dns.setServers(servers)
 • dns.lookup(hostname[, options], callback)
 • dns.lookupService(address, port, callback)
 • dns.resolve(hostname[, rrtype], callback)
 • dns.resolve4(hostname, callback)
 • dns.resolve6(hostname, callback)
 • dns.resolveCname(hostname, callback)
 • dns.resolveMx(hostname, callback)
 • dns.resolveNs(hostname, callback)
 • dns.resolveSoa(hostname, callback)
 • dns.resolveSrv(hostname, callback)
 • dns.resolvePtr(hostname, callback)
 • dns.resolveTxt(hostname, callback)
 • dns.reverse(ip, callback)

Các bài viết liên quan:

Ví dụ Node.js DNS

Hãy xem ví dụ về hàm dns.lookup ().

File: dns_1.js

const dns = require('dns'); 
 	dns.lookup('www.google.com', (err, addresses, family) => { 
 	 console.log('addresses:', addresses); 
	 console.log('family:',family); 
 	}); 

Mở dấu nhắc lệnh Node.js và chạy đoạn mã sau:

node dns_1.js  

Ví dụ Node.js DNS 2

Hãy xem ví dụ về các hàm giải quyết () và đảo ngược ().

File: dns_2.js

const dns = require('dns'); 
2. 	dns.resolve4('www.google.com', (err, addresses) => { 
3. 	 if (err) throw err; 
4. 	 console.log(`addresses: ${JSON.stringify(addresses)}`); 
5. 	 addresses.forEach((a) => { 
6. 	  dns.reverse(a, (err, hostnames) => { 
7. 	   if (err) { 
8. 	    throw err; 
9. 	   } 
10.    console.log(`reverse for ${a}: ${JSON.stringify(hostnames)}`); 
11.   }); 
12.  }); 
13. }); 

Open Node.js command prompt and run the following code:

node dns_2.js 

Ví dụ Node.js DNS 3

Hãy lấy một ví dụ để in tên localhost bằng cách sử dụng hàm lookupService ().

File: dns_3.js

const dns = require('dns'); 
 	dns.lookupService('127.0.0.1', 22, (err, hostname, service) => { 
	 console.log(hostname, service); 
 	  // Prints: localhost 
 	}); 

Mở dấu nhắc lệnh Node.js và chạy đoạn mã sau:

node dns_3.js  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now