Rate this post

Phương thức Dart là tập hợp các câu lệnh bao gồm một số đặc điểm của đối tượng lớp. Nó cung cấp cơ sở để thực hiện một số hoạt động và nó có thể được gọi bằng cách sử dụng tên của nó khi chúng ta cần trong chương trình. Các phương thức chia nhiệm vụ lớn thành nhiều phần nhỏ và thực hiện hoạt động cụ thể của chương trình đó. Quá trình này làm tăng khả năng tái sử dụng mã và nâng cao cách tiếp cận mô-đun của chương trình. Các phương thức có thể được định nghĩa với các tham số được truyền dưới dạng thông tin để hoàn thành tác vụ cụ thể, sau đó nó có thể trả về giá trị ở nơi nó được gọi hoặc không trả về giá trị nào. Các phương thức xác định trong lớp hoặc phương thức thể hiện hoặc phương thức lớp.

Các bài viết liên quan:

Instance Methods

Một phương thức có thể được truy cập bằng cách sử dụng thể hiện của lớp được gọi là phương thức thể hiện. Các phương thức thể hiện có thể không có đối số hoặc có đối số. Phương thức instance có thể truy cập bằng từ khóa this instance.

Tạo instance methods

Một phương thức thể hiện được xác định bởi một tên và kiểu trả về hợp lệ. Nó có thể có danh sách các tham số. Cú pháp được đưa ra dưới đây.

Cú pháp:

return_type method_name (<danh sách các đối số>)  
{ 
//các câu lệnh) 
} 

Gọi instance Method

Các phương thức instance có thể được truy cập bằng cách sử dụng đối tượng lớp, do đó chúng tôi yêu cầu tạo đối tượng để sử dụng nó. Cú pháp được đưa ra dưới đây.

Cú pháp:

ClassName objName = new ClassName() 
objName.methodName() 

Ví dụ:

class Person {
 String name;
 int age;

 Person(this.name, this.age);

 void sayHello() {
  print("Hello, I am $name and I am $age years old.");
 }
}

void main() {
 var p1 = Person("John Doe", 30);
 var p2 = Person("Jane Doe", 25);

 p1.sayHello();
 p2.sayHello();
}

Trong ví dụ trên, chúng ta tạo một class Person với hai thuộc tính nameage và một phương thức sayHello(). Phương thức sayHello() là một phương thức instance của class Person và có thể gọi từ một đối tượng cụ thể của class Person. Sau đó, chúng ta tạo hai đối tượng p1p2 từ class Person và gọi phương thức sayHello() trên cả hai đối tượng.

Class Methods

Phương thức lớp được khai báo với từ khóa static . Nó có thể được truy cập bằng cách sử dụng tên lớp thay vì đối tượng lớp. Các phương thức này là chung cho tất cả các case của lớp riêng lẻ đó. Các phương thức tĩnh chỉ có thể truy cập các biến tĩnh.

Tạo class methods

Phương thức static được khai báo bằng cách sử dụng từ khóa static theo sau là tên phương thức với kiểu trả về. Cú pháp được đưa ra dưới đây.

Cú pháp:

static return_type method_name () { 
 //các câu lệnh) 
} 

Gọi class methods

Phương thức lớp có thể được gọi trực tiếp bằng cách sử dụng tên lớp thay vì đối tượng lớp. Cú pháp được đưa ra dưới đây.

Cú pháp:

ClassName.classMethod() 

Ví dụ:

class Person {
 String name;
 int age;

 Person(this.name, this.age);

 static void sayHello() {
  print("Hello from the Person class!");
 }
}

void main() {
 Person.sayHello();
}

Trong ví dụ trên, chúng ta tạo một class Person với hai thuộc tính nameage và một phương thức static sayHello(). Phương thức static sayHello() là một phương thức của class Person và không cần phải khởi tạo một đối tượng từ class Person để gọi. Chúng ta có thể gọi phương thức static bằng tên của class và tên phương thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now