Rate this post

Chúng tôi có thể lấy các hàng giới hạn từ cơ sở dữ liệu. Tôi có thể được sử dụng trong phân trang nơi bị buộc chỉ hiển thị các bản ghi hạn chế như 10, 50, 100, v.v.

Các bài viết liên quan:

Giới thiệu về mệnh đề LIMIT

Mệnh đề LIMIT là một phần quan trọng của ngôn ngữ truy vấn SQL (Structured Query Language) được sử dụng để giới hạn số lượng bản ghi được trả về từ một truy vấn.

Mệnh đề LIMIT cho phép bạn chỉ định số lượng bản ghi mà bạn muốn lấy từ kết quả truy vấn. Điều này rất hữu ích khi bạn chỉ quan tâm đến một số bản ghi cụ thể hoặc muốn thực hiện phân trang dữ liệu.

Cú pháp chung của mệnh đề LIMIT trong SQL là:

SELECT column1, column2, ...
FROM table
LIMIT number;

Trong đó:

 • SELECT column1, column2, ... là danh sách các cột mà bạn muốn lấy dữ liệu.
 • FROM table chỉ định bảng mà bạn muốn truy vấn dữ liệu từ.
 • LIMIT number xác định số lượng bản ghi tối đa mà bạn muốn lấy.

Ví dụ, để lấy chỉ 5 bản ghi đầu tiên từ bảng “Customers”, bạn có thể sử dụng mệnh đề LIMIT như sau:

SELECT * FROM Customers
LIMIT 5;

Mệnh đề LIMIT cũng có thể được kết hợp với các mệnh đề khác như ORDER BY để sắp xếp dữ liệu trước khi áp dụng giới hạn. Điều này cho phép bạn lấy ra các bản ghi hàng đầu, bản ghi cuối cùng, hoặc thực hiện phân trang dữ liệu.

Tóm lại, mệnh đề LIMIT là một công cụ mạnh mẽ trong SQL để giới hạn số lượng bản ghi được trả về từ một truy vấn, giúp bạn kiểm soát dữ liệu và thực hiện phân trang một cách dễ dàng.

Xem thêm Kiểm tra lỗ hổng upload file không mong muốn

Cú pháp mệnh đề LIMIT

Cú pháp của mệnh đề LIMIT trong SQL là:

SELECT column1, column2, ...
FROM table
LIMIT number;

Trong đó:

 • SELECT column1, column2, ... là danh sách các cột mà bạn muốn lấy dữ liệu từ.
 • FROM table chỉ định bảng mà bạn muốn truy vấn dữ liệu từ.
 • LIMIT number xác định số lượng bản ghi tối đa mà bạn muốn lấy.

Ví dụ, để lấy chỉ 10 bản ghi đầu tiên từ bảng “Customers”, bạn có thể sử dụng mệnh đề LIMIT như sau:

SELECT * FROM Customers
LIMIT 10;

Mệnh đề LIMIT cũng có thể được kết hợp với các mệnh đề khác như ORDER BY để sắp xếp dữ liệu trước khi áp dụng giới hạn. Ví dụ, bạn có thể lấy ra 5 bản ghi có giá trị lớn nhất từ bảng “Products” theo cột “Price” như sau:

SELECT * FROM Products
ORDER BY Price DESC
LIMIT 5;

Trên đây là cú pháp cơ bản của mệnh đề LIMIT trong SQL. Bạn có thể điều chỉnh và sử dụng nó phù hợp với yêu cầu truy vấn của mình.

Xem thêm đọc và ghi file trong c++

Ý nghĩa và tác dụng của mệnh đề LIMIT

Mệnh đề LIMIT trong SQL có ý nghĩa và tác dụng quan trọng trong việc giới hạn số lượng bản ghi được trả về từ một truy vấn. Dưới đây là ý nghĩa và tác dụng chính của mệnh đề LIMIT:

 1. Giới hạn số lượng bản ghi trả về: Mệnh đề LIMIT cho phép bạn chỉ định số lượng bản ghi tối đa mà bạn muốn lấy từ kết quả truy vấn. Điều này rất hữu ích khi bạn chỉ quan tâm đến một số bản ghi cụ thể hoặc muốn giới hạn số lượng kết quả trả về để tối ưu hóa hiệu suất truy vấn.
 2. Phân trang dữ liệu: Mệnh đề LIMIT được sử dụng phổ biến để thực hiện phân trang dữ liệu trong ứng dụng web. Bằng cách kết hợp mệnh đề LIMIT với các mệnh đề khác như OFFSET hoặc ROW_NUMBER, bạn có thể lấy các phần của dữ liệu một cách linh hoạt để hiển thị trên giao diện người dùng.
 3. Tăng hiệu suất truy vấn: Sử dụng mệnh đề LIMIT giúp giảm khối lượng dữ liệu truy vấn trả về, đặc biệt khi bạn chỉ cần một số bản ghi nhất định. Điều này giúp tối ưu hóa hiệu suất của truy vấn và giảm tải cho cơ sở dữ liệu và ứng dụng của bạn.
 4. Kiểm soát dữ liệu trả về: Mệnh đề LIMIT cho phép bạn kiểm soát dữ liệu trả về từ truy vấn, đảm bảo rằng chỉ có số lượng bản ghi mong muốn được hiển thị hoặc xử lý. Điều này đặc biệt hữu ích khi làm việc với các bảng dữ liệu lớn hoặc khi bạn muốn giới hạn kết quả truy vấn cho mục đích quản lý và bảo mật.

Tóm lại, mệnh đề LIMIT trong SQL có ý nghĩa và tác dụng quan trọng trong việc giới hạn số lượng bản ghi trả về từ một truy vấn, phân trang dữ liệu và tối ưu hóa hiệu suất truy vấn.

Xem thêm array_slice trong PHP là gì ?

Sử dụng mệnh đề LIMIT trong các trường hợp thực tế

Mệnh đề LIMIT trong SQL được sử dụng trong nhiều trường hợp thực tế khác nhau. Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng mệnh đề LIMIT trong các trường hợp thực tế:

 1. Phân trang dữ liệu trên trang web: Khi bạn hiển thị dữ liệu trên một trang web và muốn phân trang dữ liệu để người dùng có thể xem các trang kế tiếp, bạn có thể sử dụng mệnh đề LIMIT để lấy số lượng bản ghi cụ thể cho mỗi trang. Ví dụ:
SELECT * FROM Customers
ORDER BY LastName
LIMIT 10 OFFSET 20;

Truy vấn trên sẽ lấy 10 bản ghi từ bảng “Customers” và bỏ qua 20 bản ghi đầu tiên, tạo ra phân trang thứ 3 trong tập kết quả.

 1. Lấy số lượng bản ghi tối đa: Trong một số trường hợp, bạn có thể chỉ quan tâm đến một số bản ghi đầu tiên hoặc lấy ra một số bản ghi lớn nhất từ bảng dữ liệu. Ví dụ:
SELECT * FROM Orders
LIMIT 5;

Truy vấn trên sẽ lấy ra chỉ 5 bản ghi đầu tiên từ bảng “Orders”.

 1. Tối ưu hóa truy vấn: Khi bạn có một bảng dữ liệu lớn và muốn giới hạn số lượng bản ghi trả về để tối ưu hóa hiệu suất truy vấn, bạn có thể sử dụng mệnh đề LIMIT. Ví dụ:
SELECT * FROM Products
WHERE Price > 100
LIMIT 10;

Truy vấn trên sẽ lấy ra tối đa 10 bản ghi từ bảng “Products” có giá trị “Price” lớn hơn 100.

 1. Kiểm soát dữ liệu trả về: Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn kiểm soát dữ liệu trả về từ truy vấn, đảm bảo rằng chỉ có số lượng bản ghi nhất định được hiển thị hoặc xử lý. Ví dụ:
SELECT * FROM Customers
LIMIT 1000;

Truy vấn trên sẽ giới hạn trả về tối đa 1000 bản ghi từ bảng “Customers”.

Tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của ứng dụng và truy vấn, mệnh đề LIMIT có thể được sử dụng để phân trang, giới hạn số lượng bản ghi, tối ưu hóa hiệu suất và kiểm soát dữ liệu trả về.

Lưu ý khi sử dụng mệnh đề LIMIT

Khi sử dụng mệnh đề LIMIT trong SQL, có một số lưu ý quan trọng cần xem xét:

 1. Xác định rõ số lượng bản ghi cần lấy: Hãy xác định số lượng bản ghi cụ thể mà bạn muốn lấy từ kết quả truy vấn. Điều này giúp đảm bảo rằng chỉ lấy đúng số lượng bản ghi mong muốn và tránh lấy quá nhiều hoặc quá ít bản ghi.
 2. Kết hợp với mệnh đề ORDER BY: Nếu bạn muốn xác định thứ tự sắp xếp của kết quả truy vấn, hãy kết hợp mệnh đề LIMIT với mệnh đề ORDER BY. Điều này đảm bảo rằng bạn lấy ra số lượng bản ghi mong muốn trong thứ tự sắp xếp chính xác.
 3. Xử lý trường hợp trùng lặp: Khi sử dụng mệnh đề LIMIT trong truy vấn có trường hợp trùng lặp, hãy lưu ý rằng mệnh đề LIMIT sẽ ảnh hưởng đến các bản ghi trả về, không phải các giá trị duy nhất. Điều này có thể gây nhầm lẫn nếu bạn mong đợi lấy ra các giá trị duy nhất.
 4. Hiệu suất truy vấn: Mặc dù mệnh đề LIMIT có thể hữu ích để giới hạn số lượng bản ghi trả về, nhưng nếu truy vấn của bạn đang xử lý một lượng lớn dữ liệu, nên xem xét các phương pháp tối ưu hóa khác để cải thiện hiệu suất truy vấn.
 5. Xử lý các trường hợp đặc biệt: Khi sử dụng mệnh đề LIMIT, hãy lưu ý các trường hợp đặc biệt như LIMIT 0 để trả về không có bản ghi nào, hoặc LIMIT NULL để lấy tất cả bản ghi. Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ ý nghĩa và tác động của các giá trị đặc biệt này.

Khi sử dụng mệnh đề LIMIT, hãy đảm bảo rằng bạn đã xác định số lượng bản ghi cần lấy, kết hợp với mệnh đề ORDER BY khi cần thiết và lưu ý các trường hợp đặc biệt để đảm bảo rằng bạn đang sử dụng mệnh đề LIMIT một cách chính xác và hiệu quả.

Xem thêm Array_map trong php là gì ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now