Rate this post

Các bài viết liên quan:

memset là một hàm trong thư viện cstring của C++, nó có tác dụng gán giá trị cho một vùng bộ nhớ đã cho. Hàm memset có cấu trúc như sau:

void* memset ( void* ptr, int value, size_t num );

Trong đó:

 • ptr là con trỏ đến vùng bộ nhớ cần gán giá trị.
 • value là giá trị cần gán, nó sẽ được ép kiểu về kiểu unsigned char trước khi gán.
 • num là số lượng byte cần gán giá trị.

Ví dụ :

int a[5];
memset(a, 0, sizeof(a)); // gán giá trị 0 cho tất cả các phần tử của mảng a

hoặc

char str[100];
memset(str, '*', sizeof(str)); // gán giá trị '*' cho tất cả các phần tử của chuỗi str.

Memset là một hàm rất hữu ích để gán giá trị cho một vùng bộ nhớ một cách nhanh chóng, nó còn có thể sử dụng để reset lại một biến hoặc mảng.

khi nào nên sử dụng memset trong C++

Khi bạn muốn gán giá trị cho một vùng bộ nhớ nhanh chóng, ví dụ như gán giá trị 0 cho một mảng hoặc chuỗi để reset lại hoặc khởi tạo giá trị ban đầu.

Khi bạn muốn gán giá trị cho một vùng bộ nhớ nhanh chóng, ví dụ như gán giá trị 0 cho một mảng hoặc chuỗi để reset lại hoặc khởi tạo giá trị ban đầu.

Nếu bạn muốn chèn một giá trị cố định vào một vùng nhớ, ví dụ như gán giá trị 0 hoặc -1 vào một mảng để tạo một mảng rỗng hoặc mảng không hợp lệ.

Khi bạn muốn gán giá trị cho một vùng bộ nhớ một cách nhanh chóng, ví dụ như gán giá trị 0 hoặc -1 vào một mảng để tạo một mảng rỗng hoặc mảng không hợp lệ.

Khi bạn muốn gán giá trị cho một vùng bộ nhớ một cách nhanh chóng, ví dụ như gán giá trị 0 hoặc -1 vào một mảng để tạo một mảng rỗng hoặc mảng không hợp lệ.

Memset còn có thể sử dụng để gán giá trị cố định cho một vùng bộ nhớ, ví dụ như gán giá trị 0 hoặc -1 vào một mảng để tạo một mảng rỗng hoặc mảng không hợp lệ, hoặc gán giá trị ‘*’ cho một chuỗi để khởi tạo chuỗi trống.

Tuy nhiên, chúng ta nên chú ý đến việc sử dụng memset cẩn thận vì nó sẽ gán giá trị cho tất cả các byte trong vùng bộ nhớ được chỉ định, nếu không chú ý kỹ lưỡng có thể gây ra lỗi trong chương trình của bạn. Ngoài ra, nếu bạn muốn gán giá trị cho một vùng nhớ cụ thể, ví dụ như chỉ gán giá trị cho một phần của mảng hoặc chuỗi, thì nên sử dụng vòng lặp hoặc các hàm khác.

một vài ví dụ sử dụng memset trong C++

Ví dụ 1: Khởi tạo mảng giá trị ban đầu bằng 0

int a[5];
memset(a, 0, sizeof(a)); // gán giá trị 0 cho tất cả các phần tử của mảng a

Ví dụ 2: Khởi tạo chuỗi giá trị ban đầu bằng ‘*’

char str[100];
memset(str, '*', sizeof(str)); // gán giá trị '*' cho tất cả các phần tử của chuỗi str.

Ví dụ 3: Khởi tạo vùng nhớ chứa một số biến với giá trị ban đầu -1

struct myStruct {
  int a;
  double b;
  char c;
};
myStruct s;
memset(&s, -1, sizeof(s)); // gán giá trị -1 cho tất cả các phần tử của struct s

Ví dụ 4: Clear buffer

char buffer[100];
cin.getline(buffer,100);
memset(buffer,0,sizeof(buffer));

Ví dụ trên chỉ là một số ví dụ về cách sử dụng memset trong C++, bạn có thể sử dụng memset cho nhiều mục đích khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu của chương trình.

Một số câu hỏi phổ biến về memset trong C++

Đây là một số câu hỏi phổ biến về hàm memset trong C++:

 1. memset() là gì?

memset() là một hàm trong thư viện chuẩn của C++ và C, được sử dụng để đặt một giá trị nhất định vào một số lượng bộ nhớ liên tiếp.

 1. Cú pháp của memset() là gì?

Cú pháp của memset() như sau:

void *memset(void *ptr, int value, size_t num);

Trong đó:

 • ptr: là con trỏ đến vùng nhớ cần được đặt giá trị.
 • value: là giá trị cần đặt vào vùng nhớ.
 • num: là số byte của vùng nhớ cần được đặt giá trị.
 1. memset() được sử dụng để làm gì?

memset() thường được sử dụng để đặt giá trị khởi tạo cho một mảng hoặc một vùng nhớ. Ví dụ, nếu bạn muốn đặt giá trị 0 cho một mảng, bạn có thể sử dụng hàm memset() để làm điều đó.

 1. memset() có hạn chế gì?

memset() chỉ có thể đặt giá trị của một byte duy nhất, do đó nếu bạn muốn đặt giá trị khác nhau cho các byte khác nhau trong một mảng hoặc vùng nhớ, bạn cần phải sử dụng một cách khác để làm điều đó. Ngoài ra, nếu bạn đặt giá trị quá nhiều byte trong một vùng nhớ, bạn có thể gây ra lỗi do tràn bộ nhớ hoặc vi phạm phạm viết vào vùng nhớ không được phân bổ cho chương trình.

 1. Khi nào nên sử dụng memset()?

memset() thường được sử dụng khi bạn muốn khởi tạo giá trị cho một mảng hoặc vùng nhớ. Ví dụ, nếu bạn muốn khởi tạo một mảng các số nguyên với giá trị mặc định là 0, bạn có thể sử dụng memset() để đặt giá trị này cho từng phần tử trong mảng. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và làm cho mã nguồn trông gọn hơn.

 1. Có cách nào thay thế memset() không?

Có, nếu bạn muốn khởi tạo giá trị cho một mảng hoặc vùng nhớ với giá trị khác nhau cho từng phần tử, bạn có thể sử dụng một vòng lặp để làm điều đó thay vì sử dụng memset(). Nếu bạn đang làm việc với các kiểu dữ liệu phức tạp hơn như cấu trúc hoặc lớp, bạn nên sử dụng các phương thức khởi tạo của chúng để đặt giá trị khởi tạo thay vì sử dụng memset().

 1. Ví dụ sử dụng memset() trong C++?

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng memset() để đặt giá trị khởi tạo cho một mảng:

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main() {
  int arr[10];
  memset(arr, 0, sizeof(arr));
  for(int i = 0; i < 10; i++) {
    cout << arr[i] << " ";
  }
  return 0;
}

Kết quả đầu ra sẽ là một mảng các số nguyên có giá trị mặc định là 0

 1. memset() có thể được sử dụng để xóa nội dung của mảng không có giá trị 0 không?
 • Có, memset() có thể được sử dụng để xóa nội dung của mảng không có giá trị 0. Nhưng giá trị byte được set phải là một giá trị không dấu (unsigned char) có giá trị là 0 hoặc -1. Tuy nhiên, đối với các loại dữ liệu khác, nó có thể không hoạt động đúng cách.
 1. memset() có thể được sử dụng để xóa nội dung của mảng kiểu cấu trúc không?
 • Có, memset() có thể được sử dụng để xóa nội dung của mảng kiểu cấu trúc. Tuy nhiên, khi sử dụng memset() để xóa cấu trúc, chỉ các thành phần dữ liệu kiểu số được đặt thành giá trị 0 hoặc -1. Nếu thành phần dữ liệu của cấu trúc là một con trỏ hoặc một kiểu dữ liệu không phải số, thì việc sử dụng memset() có thể không hoạt động đúng cách.
 1. Có thể sử dụng memset() để thiết lập một giá trị nhất định cho một mảng không phải kiểu số không?
 • Không, memset() chỉ có thể được sử dụng để đặt giá trị 0 hoặc -1 cho các phần tử của mảng, và chỉ hoạt động với các mảng có kiểu dữ liệu là số. Nếu bạn muốn đặt một giá trị khác cho mảng không phải kiểu số, bạn cần sử dụng một vòng lặp để duyệt qua các phần tử của mảng và đặt giá trị cho từng phần tử.
 1. memset() có ảnh hưởng đến phần tử NULL trong mảng không?
 • Không, memset() không ảnh hưởng đến phần tử NULL trong mảng. Việc sử dụng memset() chỉ ảnh hưởng đến các phần tử của mảng có giá trị, các phần tử NULL vẫn giữ nguyên giá trị của chúng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now