Rate this post

Các bài viết liên quan:

Trong HTML, màu có thể được sử dụng để tô màu cho các phần tử như văn bản, background, border, v.v. Có nhiều cách để xác định màu trong HTML, bao gồm:

  1. Sử dụng tên màu: Bạn có thể sử dụng tên của màu, chẳng hạn như “red”, “blue”, “green”, v.v.
<p style="color:red;">This text is red</p>
  1. Sử dụng mã màu Hex: Mã màu Hex là mã số dài 6 chữ số để xác định màu, ví dụ như #ff0000 cho màu đỏ.
<p style="color:#ff0000;">This text is red</p>
  1. Sử dụng RGB: Bạn có thể sử dụng giá trị RGB (Red, Green, Blue) để xác định màu, ví dụ như “rgb(255,0,0)” cho màu đỏ.
<p style="color:rgb(255,0,0);">This text is red</p>
  1. Sử dụng HSL: Bạn có thể sử dụng giá trị HSL (Hue, Saturation, Lightness) để xác định màu.
<p style="color:hsl(0,100%,50%);">This text is red</p>

Lưu ý: các giá trị màu trên có thể sử dụng trong các thuộc tính css như background-color, color, border-color, v.v.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các thư viện để quản lý màu, như bootstrap hoặc css framework khác để tạo ra màu và giao diện đẹp mắt hơn.

Các thuộc tính màu trong html

Trong HTML, các thuộc tính màu chính là thuộc tính CSS (Cascading Style Sheets) được sử dụng để tô màu cho các phần tử. Một số thuộc tính màu chính trong HTML bao gồm:

  • color: Sử dụng để tô màu cho văn bản trong các phần tử HTML, chẳng hạn như <p>, <a>, <span>.
<p style="color:red;">This text is red</p>
  • background-color: Sử dụng để tô màu cho background của các phần tử HTML, chẳng hạn như <body>, <div>, <section>.
<body style="background-color:lightblue;">
  • border-color: Sử dụng để tô màu cho border của các phần tử HTML, chẳng hạn như <table>, <img>, <div>.
<img src="img.jpg" style="border:1px solid black;">
  • fill, stroke: Sử dụng để tô màu cho các phần tử SVG.
<svg>
  <circle cx="50" cy="50" r="40" stroke="green" stroke-width="4" fill="yellow" />
</svg>

Lưu ý: các thuộc tính màu trên có thể sử dụng trong các thuộc tính css như background-color, color, border-color, fill, stroke, v.v.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now