Rate this post

Trong Java, matches() là một phương thức của lớp String. Nó kiểm tra xem một chuỗi có khớp với một biểu thức chính quy (regular expression) hay không. Nó trả về true nếu chuỗi gốc khớp với biểu thức chính quy, và false nếu không khớp.

Các bài viết liên quan:

Ví dụ:

String str = "Hello World";
boolean result = str.matches("[A-Z].*");
System.out.println(result); // Output: false

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng phương thức matches() để kiểm tra xem chuỗi “Hello World” có bắt đầu bằng một ký tự viết hoa hay không. Biểu thức chính quy “[A-Z].*” chỉ cho phép ký tự viết hoa đầu tiên và bất kỳ ký tự nào sau đó. Vì chuỗi “Hello World” không bắt đầu bằng một ký tự viết hoa, nên phương thức matches() trả về false.

Xem thêm String( Chuỗi ) trong ngôn ngữ Dart

Một vài ví dụ về matches trong java

Ví dụ 1: Kiểm tra xem chuỗi có bắt đầu bằng số hay không:

String str = "123abc";
boolean result = str.matches("^[0-9].*");
System.out.println(result); // Output: true

Ví dụ 2: Kiểm tra xem chuỗi có kết thúc bằng “ing” hay không:

String str = "jumping";
boolean result = str.matches(".*ing$");
System.out.println(result); // Output: true

Ví dụ 3: Kiểm tra xem chuỗi có chứa ký tự số hay không:

String str = "Hello World";
boolean result = str.matches(".*[0-9].*");
System.out.println(result); // Output: false

Ví dụ 4: Kiểm tra xem chuỗi có chứa chỉ số số hay không:

String str = "Hello World";
boolean result = str.matches(".*\\d.*");
System.out.println(result); // Output: false

Các ví dụ trên chỉ là một số ví dụ về cách sử dụng matches() trong Java, có rất nhiều cách khác để sử dụng matches() để phù hợp với nhu cầu của bạn.

Xem thêm Nối chuỗi trong PHP là gì ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now