Rate this post

Trong Go, Maps là một tập hợp khóa không có thứ tự và giá trị liên quan của nó. Chúng rất tốt để tra cứu giá trị nhanh chóng. Loại khóa phải có các phép toán == và! = Được xác định, như string, int, float.

Do đó không thể sử dụng mảng, slice và cấu trúc làm kiểu khóa, nhưng con trỏ và kiểu giao diện thì có thể.

Các bài viết liên quan:

struct có thể được sử dụng làm khóa khi chúng tôi cung cấp phương thức Key () hoặc Hash () để một khóa chuỗi hoặc số duy nhất có thể được tính toán từ các trường của struct.

Maps là một kiểu tham chiếu và được khai báo chung là: 

  • var tên-map map[kiểu-dữ-liệu-khóa]kiểu-dữ-liệu-giá-trị{}

Ví dụ:

Kết quả:

Insert và update Maps

Thao tác cập nhật và chèn tương tự trong go map. Nếu Maps không chứa khóa được cung cấp thì thao tác chèn sẽ diễn ra và nếu khóa có trong Maps thì thao tác cập nhật sẽ diễn ra.

Kết quả:

Maps xóa

Bạn có thể xóa một phần tử trong Go Map bằng cách sử dụng hàm delete ().

Cú pháp: delete(tên-map,tên-khóa)

Ví dụ: 

Kết quả:

Truy vấn trong Maps

Cú pháp: giá-trị-truy-xuất= tên-map[tên-khóa]

Kết quả:

Chúng ta cũng có thể kiểm tra xem một khóa có trong bảng hay không với ví dụ về hai giá trị.

Cú pháp: giá-trị-truy-xuất, ok= tên-map[tên-khóa]

Nếu không có khóa, thì giá trị của phần tử là giá trị mặc định của loại phần tử

Nếu kiểu phần tử là số nguyên thì giá trị của phần tử bằng 0.

Ví dụ:

Kết quả:

Trong Go, Maps (maps) giống như cấu trúc(struct) nhưng cần có khóa.

Maps của Struct

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now