Rate this post

Map() trả về một đối tượng map (là một vòng lặp) của các kết quả sau khi áp dụng hàm đã cho cho từng index của một lần lặp nhất định (list, tuple, v.v.)

Các bài viết liên quan:

Cú pháp:

map(fun, iter)

Thông số :

  • fun : Đây là một function mà map duyệt từng phần tử của lần lặp đã cho.
  • iter : Nó là một iterable sẽ được ánh xạ.

LƯU Ý: Bạn có thể chuyển một hoặc nhiều lần lặp lại cho hàm map().

return:

  • Trả về danh sách kết quả sau khi áp dụng hàm đã cho cho từng item của một lần lặp nhất định

LƯU Ý: Sau đó, giá trị được trả về từ map() có thể được chuyển đến các hàm như list() (để tạo danh sách), set() (để tạo tập hợp) .

Ví dụ 1:

# định nghĩa hàm addition
def duplication(n):
	return n + n

# nhân đôi number sử dụng map()
numbers = (1, 2, 3, 4)
result = map(duplication, numbers)
print(list(result))

Ví dụ 2:

Chúng ta cũng có thể sử dụng các biểu thức lambda với map để đạt được kết quả trên.

# nhân đôi number sử dụng map() và lambda
numbers = (1, 2, 3, 4)
result = map(lambda x: x + x, numbers)
print(list(result))

Ví dụ 3:

# công 2 list sử dụng map và lambda
numbers1 = [1, 2, 3]
numbers2 = [4, 5, 6]
result = map(lambda x, y: x + y, numbers1, numbers2)
print(list(result))

Ví dụ 4:

# danh sách chuỗi
l = ['list1', 'list2', 'list3', 'list4']
# map() có thể liệt kê danh sách các chuỗi riêng lẻ
test = list(map(list, l))
print(test)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now