Rate this post

Map trong javascript là một kiểu dữ liệu của javascript cho phép lưu trữ các đối tượng dữ liệu dưới dạng key-value (khóa-giá trị) pair. Nó có chức năng tương tự với object trong javascript, nhưng có một số ưu điểm và hạn chế khác nhau.

Các bài viết liên quan:

Một số ưu điểm của map:

 • Có thể sử dụng các kiểu dữ liệu bất kỳ như là key, trong khi rằng object chỉ có thể sử dụng string hoặc symbol làm key
 • Sắp xếp các giá trị theo thứ tự thêm, có thể truy cập và lặp qua các giá trị theo thứ tự thêm vào
 • Có thể dễ dàng xóa hoặc kiểm tra tồn tại của một giá trị bằng cách sử dụng các method của Map.

Một số hạn chế của map:

 • Map bị chậm hơn so với object khi thao tác trên những object lớn
 • Nó không hỗ trợ nhiều hoạt động và method như object, nhưng sẽ có thêm tính năng trong các phiên bản javascript mới

Ví dụ:

const map = new Map();

map.set('name', 'John');

map.set('age', 30);

console.log(map.get('name')); // John

console.log(map.get('age')); // 30

Bạn có thể thấy rằng, bạn có thể thêm, xóa hoặc lấy giá trị từ một map bằng cách sử dụng các method như set(), get() và delete(). Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các method như has() để kiểm tra tồn tại của một giá trị trong map, và size() để lấy ra số lượng các giá trị trong map.

Bạn cũng có thể sử dụng các method của Map để duyệt qua tất cả các giá trị trong map, ví dụ như:

for (const [key, value] of map) {

   console.log(key, value);

}

Bạn cũng có thể sử dụng các method như entries() hoặc keys() để lấy ra một iterator của tất cả các giá trị hoặc tất cả các key trong map.

Tuy nhiên, map là một công cụ rất hữu ích để lưu trữ và xử lý dữ liệu dưới dạng key-value pair, nó có một số ưu điểm và hạn chế khác nhau so với object. Bạn sẽ phải xem xét cả hai kiểu dữ liệu trước khi quyết định sử dụng Map hoặc Object trong một ứng dụng cụ thể.

Sử dụng Map trong javascript như thế nào ? 

Để sử dụng Map trong javascript, bạn cần tạo ra một đối tượng Map mới bằng cách sử dụng từ khóa “new”:

const myMap = new Map();

Sau đó, bạn có thể sử dụng các method của Map để thêm, lấy hoặc xóa các giá trị trong map.

Ví dụ:

myMap.set('name', 'John');

myMap.set('age', 30);

console.log(myMap.get('name')); // John

console.log(myMap.get('age')); // 30

//Bạn cũng có thể tạo một map từ một mảng các key-value pair bằng cách sử dụng spread operator hoặc from() method

const myMap = new Map([['name', 'John'], ['age', 30]]);

console.log(myMap.get('name')); // John

console.log(myMap.get('age')); // 30

hoặc

const myMap = new Map(Object.entries({ name: 'John', age: 30 }));

console.log(myMap.get('name')); // John

console.log(myMap.get('age')); // 30

Bạn có thể sử dụng map để xử lý và lưu trữ các dữ liệu dưới dạng key-value pair, tuy nhiên hãy lưu ý để chọn kỹ sử dụng các kiểu dữ liệu phù hợp với bài toán cụ thể mà bạn cần giải quyết. Trong một số trường hợp, sử dụng các kiểu dữ liệu khác nhau như object hoặc array có thể hiệu quả hơn. Tuy nhiên, Map là một công cụ rất hữu ích để lưu trữ và xử lý dữ liệu dưới dạng key-value pair, nó cung cấp một cách dễ dàng để truy cập, lặp qua và xử lý dữ liệu.

Khi nào nên sử dụng Map ?

Sử dụng Map trong javascript là một trong những cách phổ biến để xử lý dữ liệu, đặc biệt là khi bạn cần lưu trữ các dữ liệu theo key-value pair hoặc khi bạn cần sắp xếp các dữ liệu theo thứ tự thêm vào. Các map còn giúp cho việc truy cập và lặp qua các giá trị rất dễ dàng.

Một số trường hợp khi sử dụng map rất hữu ích:

 • Lưu trữ và xử lý các đối tượng trong một mảng, ví dụ như một danh sách sinh viên, với mỗi sinh viên là một đối tượng có tên và điểm số.
 • Lưu trữ và xử lý các thông tin về một user trong một hệ thống, với mỗi thông tin là một key-value pair.
 • Lưu trữ và xử lý các dữ liệu trong một hệ thống caching, với mỗi dữ liệu là một key-value pair.

Còn nói đến khi không nên sử dụng map, trong một số trường hợp bạn có thể chọn sử dụng object hoặc mảng thay vì map. Ví dụ như:

 • Khi bạn không cần lưu trữ dữ liệu theo key-value pair
 • Khi bạn không cần lưu trữ dữ liệu theo thứ tự thêm vào
 • Khi bạn muốn sử dụng các method của Array như push(), pop() hoặc forEach() để xử lý dữ liệu, vì các method này không được hỗ trợ trên map.
 • Khi bạn muốn sử dụng một số thuộc tính của object như prototype hoặc constructor.
 • Khi bạn xử lý với những tập dữ liệu lớn, việc sử dụng map có thể làm chậm hơn so với object hoặc array.

Tuy nhiên, tùy thuộc vào yêu cầu và mục tiêu của ứng dụng của bạn, sử dụng Map hoặc Object hoặc array có thể là một lựa chọn tốt hơn. Tốt nhất là sử dụng chúng theo cách thích hợp với bài toán cụ thể mà bạn cần giải quyết.

Ví dụ về một số trường hợp sử dụng Map trong javascript

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng Map trong javascript:

 1. Sử dụng map để lưu trữ danh sách sinh viên:
const map = new Map();
map.set('name', 'John');
map.set('age', 30);

console.log(map.get('name')); // John
console.log(map.get('age')); // 30

 1. Sử dụng map để lưu trữ thông tin user trong hệ thống:
const users = new Map();

users.set('john', {age: 30, email: 'john@example.com', role: 'admin'});

users.set('jane', {age: 25, email: 'jane@example.com', role: 'user'});

console.log(users.get('john')); // {age: 30, email: 'john@example.com', role: 'admin'}

 1. Sử dụng map để lưu trữ thông tin trong cache:
const cache = new Map();

cache.set('home_page', '<html>Home Page</html>');

cache.set('about_page', '<html>About Page</html>');

console.log(cache.get('home_page')); // <html>Home Page</html>

 1. Sử dụng map để lưu trữ và xử lý dữ liệu của sản phẩm :
const products = new Map();

products.set('item1', {id: 'item1', name: 'product 1', price: 12.99});

products.set('item2', {id: 'item2', name: 'product 2', price: 19.99});

console.log(products.get('item1')); // {id: 'item1', name: 'product 1', price: 12.99}

 1. Sử dụng map để lưu trữ và xử lý dữ liệu của khách hàng
const customers = new Map();

customers.set('123', {name: 'John Smith', email: 'john@example.com', phone: '555-555-5555'});

customers.set('456', {name: 'Jane Doe', email: 'jane@example.com', phone: '555-555-5556'});

console.log(customers.get('123')); // {name: 'John Smith', email: 'john@example.com', phone: '555-555-5555'}

 1. Sử dụng map để lưu trữ và xử lý dữ liệu của nhân viên
const employees = new Map();

employees.set('e001', {name: 'Mike', department: 'Marketing', salary: 45000});

employees.set('e002', {name: 'Steve', department: 'IT', salary: 60000});

console.log(employees.get('e001')); // {name: 'Mike', department: 'Marketing', salary: 45000}

 1. Sử dụng map để lưu trữ và xử lý dữ liệu của các địa điểm
const locations = new Map();

locations.set('New York', {lat: 40.730610, lng: -73.935242});

locations.set('Paris', {lat: 48.856613, lng: 2.352222});

console.log(locations.get('Paris')); // {lat: 48.856613, lng: 2.352222}

Để tổng hợp, map trong javascript là một công cụ rất hữu ích cho việc lưu trữ và xử lý dữ liệu dưới dạng key-value pair. Sử dụng map có thể giúp giảm sự phức tạp và tăng hiệu quả trong việc quản lý dữ liệu.

Xem thêm map trong c++ là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now