Rate this post

Trong C++, map là một kiểu dữ liệu cấu trúc dữ liệu của STL (Standard Template Library). Nó là một loại associative container, tức là nó chứa các cặp key-value và cho phép truy xuất các giá trị thông qua các key. Hãy cùng W3seo tìm hiểu về kiểu dữ liệu này và cách sử dụng thông qua các ví dụ.

Mục đích và ý nghĩa của map trong C++

Mục đích và ý nghĩa của map trong C++ là rất quan trọng, vì map là một trong những cấu trúc dữ liệu quan trọng và phổ biến trong ngôn ngữ lập trình C++. Dưới đây Mục đích và ý nghĩa của map trong C++:

 1. Lưu trữ và truy xuất dữ liệu: Mục đích chính của map là lưu trữ dữ liệu dưới dạng cặp khóa-giá trị. Điều này cho phép bạn dễ dàng truy xuất giá trị tương ứng với một khóa cụ thể. Thay vì phải duyệt qua toàn bộ danh sách hoặc mảng để tìm kiếm giá trị, bạn có thể sử dụng khóa để nhanh chóng truy xuất giá trị từ map.
 2. Tối ưu hóa thời gian truy cập: Map thường được triển khai bằng cây tìm kiếm như cây đỏ-đen hoặc AVL tree, hoặc bằng bảng băm (hash table). Nhờ đó, thời gian truy cập vào các phần tử trong map là rất hiệu quả, có thể đạt độ phức tạp trung bình là O(log n) hoặc O(1) tùy thuộc vào cách map được triển khai. Điều này làm giảm đáng kể thời gian tìm kiếm và truy xuất dữ liệu trong ứng dụng.
 3. Kiểm soát trùng lặp: Map đảm bảo rằng không có trùng lặp trong các khóa. Mỗi khóa chỉ có thể xuất hiện một lần trong map. Điều này hữu ích khi bạn cần lưu trữ danh sách các mục duy nhất hoặc khi bạn muốn đếm số lần xuất hiện của một phần tử trong tập hợp dữ liệu.
 4. Sắp xếp dữ liệu: Map thường duy trì thứ tự của các phần tử dựa trên khóa của chúng. Điều này cho phép bạn duyệt qua các phần tử theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần của khóa, giúp bạn sắp xếp và hiển thị dữ liệu một cách dễ dàng.
 5. Ứng dụng trong việc tạo bản đồ (mapping): Map là một công cụ mạnh mẽ cho việc tạo bản đồ (mapping) giữa các giá trị khóa và giá trị tương ứng. Điều này thường được sử dụng trong các tình huống khi bạn cần ánh xạ thông tin từ một dạng dữ liệu này sang dạng dữ liệu khác.
 6. Sử dụng trong giải thuật và cấu trúc dữ liệu phức tạp: Map thường được sử dụng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến tìm kiếm, sắp xếp và truy xuất dữ liệu trong các thuật toán và cấu trúc dữ liệu phức tạp như cây tìm kiếm, đồ thị và hơn thế nữa.

Tóm lại, map trong C++ không chỉ là một công cụ lưu trữ dữ liệu mà còn là một cấu trúc dữ liệu mạnh mẽ và quan trọng cho việc truy cập, quản lý, và xử lý dữ liệu trong ứng dụng. Sử dụng map giúp tối ưu hóa thời gian và giải quyết nhiều vấn đề phức tạp trong lập trình C++.

Khái niệm cơ bản về map trong C++

Trong C++, map là một cấu trúc dữ liệu được sử dụng để lưu trữ dữ liệu dưới dạng cặp khóa (key) và giá trị (value). Nó được gọi là một ánh xạ (associative container) vì nó tạo một mối quan hệ ánh xạ giữa khóa và giá trị tương ứng. Mỗi khóa trong map là duy nhất và không thể trùng lặp, điều này đảm bảo rằng không có hai giá trị trùng khóa trong map.

Ví dụ, bạn có thể sử dụng map để ánh xạ các tên người dùng (khóa) đến điểm số (giá trị) của họ trong một trò chơi.

Cách map hoạt động trong lập trình C++:

Map thường được triển khai bằng cây tìm kiếm như cây đỏ-đen hoặc AVL tree hoặc bằng bảng băm (hash table). Cách triển khai này cho phép map thực hiện các thao tác truy vấn với hiệu suất tốt. Khi bạn thêm một cặp khóa-giá trị vào map, nó sẽ được thêm vào vị trí thích hợp trong cây tìm kiếm hoặc bảng băm dựa trên giá trị của khóa. Khi bạn cần truy xuất giá trị của một khóa, map sẽ nhanh chóng tìm kiếm và trả về giá trị tương ứng.

Tính chất của map: Sắp xếp và duy nhất:

 1. Sắp xếp: Một trong những đặc điểm nổi bật của map là nó duy trì thứ tự của các phần tử dựa trên khóa của chúng. Điều này có nghĩa là các phần tử trong map được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của khóa. Điều này hữu ích khi bạn cần duyệt qua các phần tử theo thứ tự hoặc khi bạn muốn tìm kiếm một phần tử cụ thể nhanh chóng.
 2. Duy nhất: Map đảm bảo rằng mỗi khóa là duy nhất trong map. Điều này có nghĩa là bạn không thể có hai giá trị trùng khóa trong map. Khi bạn thêm một phần tử mới với khóa đã tồn tại, giá trị cũ sẽ bị thay thế bởi giá trị mới.

Tóm lại, map trong C++ là một cấu trúc dữ liệu quan trọng cho việc lưu trữ và quản lý dữ liệu dưới dạng các cặp khóa-giá trị. Nó cung cấp tính chất sắp xếp và đảm bảo tính duy nhất của các khóa, giúp bạn dễ dàng truy cập và tìm kiếm dữ liệu trong ứng dụng C++.

Cách sử dụng map trong C++

Khai báo và khởi tạo một map:

Để khai báo và khởi tạo một map, bạn cần bao gồm thư viện <map> và sử dụng cú pháp sau:

  #include <iostream>
  #include <map>

  int main() {
    std::map<std::string, int> studentScores; // Khai báo map với khóa kiểu std::string và giá trị kiểu int

    // Thêm các cặp khóa-giá trị vào map
    studentScores["Alice"] = 95;
    studentScores["Bob"] = 88;
    studentScores["Charlie"] = 76;

    // Hiển thị dữ liệu trong map
    for (const auto& pair : studentScores) {
      std::cout << pair.first << ": " << pair.second << std::endl;
    }

    return 0;
  }

Thêm phần tử vào map:

Để thêm một cặp khóa-giá trị mới vào map, bạn có thể sử dụng toán tử [] hoặc hàm insert() như sau:

  std::map<std::string, int> studentScores;

  // Sử dụng toán tử [] để thêm phần tử
  studentScores["Alice"] = 95;
  studentScores["Bob"] = 88;

  // Sử dụng hàm insert() để thêm phần tử
  studentScores.insert(std::make_pair("Charlie", 76));

Truy cập và cập nhật giá trị trong map:

Để truy cập giá trị của một khóa trong map, bạn có thể sử dụng toán tử [] hoặc phương thức find(). Để cập nhật giá trị của một khóa đã tồn tại, bạn chỉ cần gán giá trị mới cho khóa đó.

  std::map<std::string, int> studentScores;

  // Truy cập và cập nhật giá trị của khóa "Alice"
  studentScores["Alice"] = 95; // Cập nhật giá trị
  int aliceScore = studentScores["Alice"]; // Truy cập giá trị

  // Sử dụng hàm find() để kiểm tra tồn tại của khóa
  std::map<std::string, int>::iterator it = studentScores.find("Bob");
  if (it != studentScores.end()) {
    int bobScore = it->second;
  }

Xóa phần tử khỏi map:

Để xóa một phần tử khỏi map, bạn có thể sử dụng phương thức erase() và chỉ định khóa của phần tử cần xóa.

  std::map<std::string, int> studentScores;

  studentScores["Alice"] = 95;
  studentScores["Bob"] = 88;

  // Xóa phần tử có khóa "Bob" khỏi map
  studentScores.erase("Bob");

Kiểm tra sự tồn tại của một khóa trong map:

Để kiểm tra xem một khóa có tồn tại trong map hay không, bạn có thể sử dụng phương thức find(). Nếu find() trả về một iterator trỏ đến cuối map, tức là khóa không tồn tại.

  std::map<std::string, int> studentScores;

  studentScores["Alice"] = 95;

  // Kiểm tra xem khóa "Bob" có tồn tại trong map hay không
  std::map<std::string, int>::iterator it = studentScores.find("Bob");
  if (it != studentScores.end()) {
    // Khóa tồn tại
    int bobScore = it->second;
  } else {
    // Khóa không tồn tại
    std::cout << "Khong ton tai khóa Bob trong map." << std::endl;
  }

Trên đây là các ví dụ minh họa và mã nguồn chi tiết về cách sử dụng map trong C++.

Một vài ví dụ sử dụng map trong c++

Ví dụ 1: Tạo một map chứa các cặp từ-định nghĩa

#include <iostream>
#include <map>
using namespace std;

int main() {
  map<string, string> dictionary;
  dictionary["hello"] = "xin chào";
  dictionary["world"] = "thế giới";
  dictionary["computer"] = "máy tính";

  cout << dictionary["hello"] << endl; // xuất "xin chào"
  cout << dictionary["world"] << endl; // xuất "thế giới"
  cout << dictionary["computer"] << endl; // xuất "máy tính"

  return 0;
}
Ví dụ 2: Tạo một map chứa các cặp số nguyên-tên tháng

Copy code#include <iostream>
#include <map>
using namespace std;

int main() {
  map<int, string> months;
  months[1] = "January";
  months[2] = "February";
  months[3] = "March";
  months[4] = "April";
  months[5] = "May";
  months[6] = "June";
  months[7] = "July";
  months[8] = "August";
  months[9] = "September";
  months[10] = "October";
  months[11] = "November";
  months[12] = "December";

  cout << "The 6th month is " << months[6] << endl; // xuất "The 6th month is June"

  return 0;
}

Ví dụ 3: Tìm kiếm và xóa phần tử trong map

Copy code#include <iostream>
#include <map>
using namespace std;

int main() {
  map<string, int> grades;
  grades["Alice"] = 90;
  grades["Bob"] = 80;
  grades["Charlie"] = 85;
  grades["David"] = 75;
  grades["Eve"] = 95;

  string name = "Bob";
  if (grades.find(name) != grades.end()) {
    cout << name << "'s grade is " << grades[name] << endl;
  } else {
    cout << name << " not found" << endl;
  }

  grades.erase("Bob");
  if (grades.find(name) != grades.end()) {
    cout << name << "'s grade is " << grades[name] << endl;
  } else {
    cout << name << " not found" << endl;
  }
  return 0;
}


Hãy chú ý rằng, khi xóa một phần tử trong map, cần sử dụng hàm erase(key) để xóa phần tử có key tương ứng. Không thể sử dụng hàm delete hoặc gán giá trị cho key đó bằng null hoặc 0 để xóa nó.

Các ví dụ trên chỉ là vài ví dụ cơ bản về cách sử dụng map trong C++, tuy nhiên map có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của bạn.

Lưu ý khi sử dụng map trong C++

Hiệu suất và phân tích độ phức tạp:

 • Khi sử dụng map, bạn cần xem xét hiệu suất và độ phức tạp của các hoạt động. Truy xuất giá trị thông qua khóa thường có độ phức tạp trung bình là O(log n) với map và O(1) với unordered_map. Vì vậy, nếu bạn cần thực hiện nhiều truy cập dựa trên khóa, sử dụng unordered_map có thể là lựa chọn tốt hơn.

Lưu ý về sử dụng đối tượng người dùng trong map:

 • Khi sử dụng đối tượng người dùng làm khóa cho map, bạn cần đảm bảo rằng các phép so sánh và hàm băm cho đối tượng đó đã được định nghĩa một cách đúng đắn. Điều này đảm bảo rằng map có thể tìm kiếm và so sánh đối tượng một cách chính xác.
 • Ví dụ, nếu bạn sử dụng một đối tượng dạng cấu trúc (struct) làm khóa và muốn so sánh dựa trên một trường cụ thể, bạn cần viết một hàm so sánh tùy chỉnh và định nghĩa hàm băm cho đối tượng đó.

Thực hiện xử lý lỗi khi không tìm thấy khóa:

 • Khi bạn thực hiện tìm kiếm trong map và khóa không tồn tại, map sẽ trả về một iterator trỏ đến cuối map. Trong trường hợp này, bạn cần kiểm tra xem khóa có tồn tại hay không trước khi truy cập giá trị.
 • Nếu bạn không kiểm tra trước khi truy cập và cố gắng truy cập một giá trị không tồn tại, điều này có thể dẫn đến lỗi hoặc hoạt động không mong muốn. Để tránh điều này, hãy luôn kiểm tra sự tồn tại của khóa trước khi truy cập giá trị.

Thông qua những lưu ý này, bạn có thể sử dụng map một cách hiệu quả và đảm bảo tính đúng đắn và hiệu suất ứng dụng của bạn.

So sánh map với các cấu trúc dữ liệu khác

So sánh map với vector và array:

 1. Vector và Array:
  • Vector là một cấu trúc dữ liệu linh hoạt, cho phép bạn lưu trữ một tập hợp các phần tử theo thứ tự. Vector thường được sử dụng khi bạn cần một danh sách động có thể thay đổi kích thước.
  • Array là một mảng tĩnh với kích thước cố định. Kích thước của mảng phải được xác định tại thời điểm khai báo và không thể thay đổi sau đó.
 2. Map:
  • Map là một cấu trúc dữ liệu ánh xạ, cho phép bạn lưu trữ các cặp khóa-giá trị. Map duy trì mối quan hệ giữa khóa và giá trị tương ứng.
  • Map thường được sử dụng khi bạn cần ánh xạ một tập hợp các khóa đến các giá trị tương ứng. Nó giúp bạn nhanh chóng truy cập giá trị dựa trên khóa và đảm bảo tính duy nhất của khóa.
 3. So sánh:
  • Vector và array thích hợp cho việc lưu trữ dữ liệu đơn giản, không cần ánh xạ giữa các phần tử.
  • Map thích hợp cho việc lưu trữ dữ liệu phức tạp với sự liên kết giữa các khóa và giá trị. Nó giúp bạn nhanh chóng truy xuất giá trị bằng cách sử dụng khóa.
  • Vector và array có độ phức tạp thời gian O(1) cho việc truy cập phần tử dựa vào chỉ số, trong khi map có độ phức tạp thời gian trung bình O(log n) hoặc O(1) (đối với unordered_map) cho việc truy xuất dựa vào khóa.

So sánh map với set và unordered_map:

 1. Set:
  • Set là một cấu trúc dữ liệu lưu trữ các phần tử duy nhất, không có giá trị trùng lặp. Set thường được sử dụng khi bạn cần lưu trữ một tập hợp các giá trị độc đáo và không quan tâm đến giá trị kết hợp với khóa.
 2. Unordered_map:
  • Unordered_map là một cấu trúc dữ liệu ánh xạ giống với map, nhưng không đảm bảo thứ tự của các phần tử. Nó sử dụng bảng băm để lưu trữ và truy cập dữ liệu.
 3. So sánh:
  • Mapunordered_map cho phép bạn lưu trữ cặp khóa-giá trị, trong khi set chỉ lưu trữ các giá trị.
  • Map đảm bảo thứ tự của các phần tử dựa trên khóa, trong khi unordered_map không đảm bảo thứ tự.
  • Set và unordered_map được sử dụng khi bạn quan tâm đến tính duy nhất của các giá trị, trong khi map được sử dụng khi bạn cần ánh xạ từ khóa đến giá trị.
  • Map có độ phức tạp thời gian truy xuất trung bình O(log n), trong khi unordered_map có độ phức tạp truy xuất O(1) trong trường hợp tốt nhất.

Tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của bạn, bạn có thể chọn cấu trúc dữ liệu phù hợp cho dự án của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now