Rate this post

Trong Java, mảng là một kiểu dữ liệu quản lý nhiều giá trị có cùng kiểu dữ liệu. Mỗi giá trị được quản lý bởi một chỉ mục và chỉ mục này là số nguyên. Các mảng có thể là mảng một chiều hoặc mảng hai chiều.

Các bài viết liên quan:

Ví dụ:

//Khai báo mảng số nguyên
int[] array = new int[5];

//Khai báo mảng chuỗi
String[] names = new String[3];

Trong ví dụ trên, array là một mảng số nguyên có 5 phần tử và names là một mảng chuỗi có 3 phần tử. Bạn có thể truy cập các phần tử của mảng bằng cách sử dụng chỉ mục, ví dụ như array[0] hoặc names[1].

Bạn cũng có thể khởi tạo mảng với giá trị ban đầu bằng cách sử dụng dấu {} sau khi khai báo kiểu dữ liệu và tên mảng. Ví dụ:

int[] array = {1, 2, 3, 4, 5};
String[] names = {"Alice", "Bob", "Charlie"};

còn nếu mảng 2 chiều thì sử dụng

int[][] twoD = new int[2][3];

Mảng này có 2 hàng và 3 cột.

Tại sao dùng mảng trong java

Mảng là một công cụ quan trọng trong lập trình để quản lý và làm việc với các tập hợp các giá trị có cùng kiểu dữ liệu. Có nhiều lý do tại sao bạn nên sử dụng mảng, vài trong số chúng là:

 1. Lưu trữ nhiều giá trị: Mảng cho phép bạn lưu trữ nhiều giá trị có cùng kiểu dữ liệu trong cùng một biến. Điều này giúp cho việc quản lý và làm việc với các giá trị trở nên dễ dàng hơn.
 2. Truy cập phần tử dễ dàng: Mỗi phần tử trong mảng được quản lý bởi một chỉ mục, điều này cho phép bạn truy cập một phần tử cụ thể một cách dễ dàng bằng cách sử dụng chỉ mục đó.
 3. Dễ dàng sắp xếp và tìm kiếm: Java cung cấp các hàm sắp xếp và tìm kiếm cho mảng, nhờ đó bạn có thể dễ dàng sắp xếp và tìm kiếm các phần tử trong mảng.
 4. Động và tĩnh: Mảng có thể là một kiểu dữ liệu động hoặc tĩnh. Mảng động cho phép bạn thay đổi kích thước củ

Khi nào nên dùng mảng trong java

Có nhiều trường hợp khi bạn cần sử dụng mảng trong Java. Một số trường hợp thường gặp khi sử dụng mảng là:

 1. Lưu trữ và quản lý các dữ liệu có cùng kiểu: Nếu bạn cần lưu trữ nhiều giá trị có cùng kiểu dữ liệu, ví dụ như các số nguyên, các chuỗi, hoặc các đối tượng, mảng sẽ là một công cụ hữu ích để quản lý và làm việc với chúng.
 2. Xử lý các dữ liệu đầu vào: Nếu bạn cần xử lý một tập hợp các dữ liệu đầu vào, ví dụ như các điểm trong một đề thi, hoặc các giá trị đầu vào từ người dùng, mảng sẽ giúp bạn quản lý và xử lý chúng một cách dễ dàng.
 3. Làm việc với các dữ liệu liên quan đến vị trí: Nếu bạn cần làm việc với các dữ liệu liên quan đến vị trí, ví dụ như các điểm trong một hình, hoặc các giá trị trong một bảng, mảng sẽ giúp bạn quản lý và truy cập chúng một cách dễ dàng.
 4. Duyệt qua các phần tử trong một tập hợp: Mảng cung cấp các vòng lặp như for hoặc for-each để duyệt qua các phần tử trong mảng một cách dễ dàng. Điều này giúp cho việc xử lý và thao tác với tập hợp dữ liệu trở nên đơn giản hơn.
 5. Làm việc với các dữ liệu dạng ma trận: Nếu bạn cần làm việc với các dữ liệu dạng ma trận, ví dụ như trong các bài toán toán học hoặc xử lý ảnh, mảng hai chiều sẽ giúp bạn quản lý và thao tác với chúng một cách dễ dàng.
 6. Làm việc với các dữ liệu dạng danh sách: Mảng có thể dùng làm cấu trúc dữ liệu danh sách, một trong những cấu trúc dữ liệu cơ bản trong lập trình.

Trong tổng quát mảng trong Java là rất hữu ích trong việc lưu trữ và xử lý dữ liệu nhiều, đặc biệt khi dữ liệu cần xử lý có liên quan với vị trí, hoặc dạng ma trận hoặc danh sách.

Sử dụng mảng như thế nào

Sử dụng mảng trong Java có thể thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Để cho ví dụ cụ thể hơn, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách khởi tạo và sử dụng một mảng số nguyên trong Java.

// Khởi tạo mảng số nguyên có 5 phần tử
int[] array = new int[5];

Gán giá trị cho các phần tử trong mảng:

// Gán giá trị cho các phần tử trong mảng
array[0] = 1;
array[1] = 2;
array[2] = 3;
array[3] = 4;
array[4] = 5;

Truy cập và in ra các phần tử trong mảng:

// Truy cập và in ra các phần tử trong mảng
for (int i = 0; i < array.length; i++) {
  System.out.println(array[i]);
}

Bạn cũng có thể khởi tạo mảng và gán giá trị cho phần tử của mảng cùng lúc bằng cách sử dụng dấu {} sau khi khai báo tên mảng, ví dụ:

int[] array = {1, 2, 3, 4, 5};

Trong ví dụ trên, mảng array được khởi tạo với 5 phần tử và giá trị của các phần tử là 1, 2, 3, 4, 5. Bạn có thể sử dụng vòng lặp để truy cập và in ra các phần tử trong mảng hoặc truy cập đến phần tử cụ thể bằng sử dụng chỉ mục, ví dụ:

int firstElement = array[0];

Ngoài việc khởi tạo và gán giá trị cho mảng, Java còn cung cấp các hàm và phương thức tiện ích để sử dụng mảng, bao gồm:

 • Arrays.sort(): Hàm này sắp xếp các phần tử trong mảng theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
 • Arrays.binarySearch(): Hàm này tìm kiếm một phần tử trong mảng đã được sắp xếp.
 • Arrays.toString(): Hàm này in ra chuỗi các phần tử trong mảng dưới dạng chuỗi.
 • Arrays.fill(): Hàm này gán giá trị cho tất cả các phần tử trong mảng.
 • Arrays.copyOf(): Hàm này sao chép một mảng sang một mảng mới với số lượng phần tử tùy ý.

Sử dụng mảng trong Java là rất tiện lợi và tiết kiệm thời gian khi làm việc với các tập hợp dữ liệu, giúp bạn dễ dàng quản lý và xử lý các dữ liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now