Rate this post

Các ứng dụng Node.js thường gặp bốn loại lỗi:

 • Standard JavaScript errors <EvalError>, <SyntaxError>, <RangeError>, <ReferenceError>, <TypeError>, <URIError>,…
 • System errors
 • User-specified errors
 • Assertion errors

Các bài viết liên quan:

Lỗi Node.js Ví dụ 1

Hãy lấy một ví dụ để triển khai lỗi JavaScript chuẩn – ReferenceError.

File: error_example1.js

// Ném với một ReferenceError vì b là không xác định 
 // Throws with a ReferenceError because b is undefined 
   try { 
    const a = 1; 
    const c = a + b; 
   } catch (err) { 
    console.log(err); 
   } 

Mở dấu nhắc lệnh Node.js và chạy đoạn mã sau:

node error_example1.js  

Lỗi Node.js Ví dụ 2

File: timer2.js

 const fs = require('fs'); 
   function nodeStyleCallback(err, data) { 
   if (err) { 
    console.error('There was an error', err); 
    return; 
   } 
    console.log(data); 
   } 
  fs.readFile('/some/file/that/does-not-exist', nodeStyleCallback); 
 fs.readFile('/some/file/that/does-exist', nodeStyleCallback);

Mở dấu nhắc lệnh Node.js và chạy đoạn mã sau:

node error_example2.js  

Leave a Reply

Call now
%d bloggers like this: