Rate this post

Linear Regression cố gắng mô hình hóa mối quan hệ giữa hai biến bằng cách điều chỉnh một phương trình tuyến tính với dữ liệu quan sát. Một biến được coi là biến giải thích và biến kia được coi là biến phụ thuộc. Ví dụ, một người lập mô hình có thể muốn liên hệ trọng lượng của các cá nhân với chiều cao của họ bằng cách sử dụng mô hình Linear Regression.

Các bài viết liên quan:

Trước khi cố gắng điều chỉnh mô hình tuyến tính với dữ liệu quan sát, trước tiên người lập mô hình phải xác định xem có hay không mối quan hệ giữa các biến quan tâm. Điều này không nhất thiết ngụ ý rằng một biến gây ra biến còn lại (ví dụ, điểm SAT cao hơn không gây ra điểm cao hơn ở đại học), nhưng có một số mối liên hệ đáng kể giữa hai biến. Biểu đồ phân tán có thể là một công cụ hữu ích trong việc xác định độ mạnh của mối quan hệ giữa hai biến. 

Nếu dường như không có mối liên hệ nào giữa các biến giải thích và biến phụ thuộc được đề xuất (tức là biểu đồ phân tán không chỉ ra bất kỳ xu hướng tăng hoặc giảm nào), thì việc lắp mô hình Linear Regression với dữ liệu có thể sẽ không cung cấp một mô hình hữu ích. Một thước đo số có giá trị về mối liên kết giữa hai biến là hệ số tương quan, là giá trị từ -1 đến 1 cho biết mức độ liên kết của dữ liệu quan sát đối với hai biến.

Ứng dụng của Regression 

Đường Linear Regression có phương trình dạng Y = a + bX, trong đó X là biến giải thích và Y là biến phụ thuộc. Hệ số góc của đường thẳng là b và a là giao điểm (giá trị của y khi x = 0).

Regression là một quá trình phổ biến được sử dụng trong nhiều ứng dụng thống kê trong thế giới thực. Có hai loại ứng dụng chính:

Dự đoán: Sau một loạt quan sát các biến, phân tích Regression đưa ra một mô hình thống kê cho mối quan hệ giữa các biến. Mô hình này có thể được sử dụng để tạo ra các dự đoán: cho trước hai biến x,x và y, y, mô hình có thể dự đoán các giá trị của yy cho các quan sát trong tương lai của x.x. Ý tưởng này được sử dụng để dự đoán các biến trong vô số tình huống, ví dụ: kết quả của các cuộc bầu cử chính trị, hành vi của thị trường chứng khoán, hoặc thành tích của một vận động viên chuyên nghiệp.

Tương quan: Mô hình được đưa ra bởi phân tích Regression thường sẽ phù hợp với một số loại dữ liệu tốt hơn những loại dữ liệu khác. Điều này có thể được sử dụng để phân tích mối tương quan giữa các biến và tinh chỉnh mô hình thống kê để kết hợp thêm các đầu vào: nếu mô hình mô tả rất tốt các tập con nhất định của các điểm dữ liệu, nhưng lại là một công cụ dự đoán kém cho các điểm dữ liệu khác, thì có thể hướng dẫn kiểm tra sự khác biệt giữa các loại điểm dữ liệu khác nhau để có thể giải thích. Loại ứng dụng này phổ biến trong các thử nghiệm khoa học, ví dụ: về tác dụng của một loại thuốc được đề xuất đối với bệnh nhân trong một nghiên cứu có đối chứng.

Least-Squares Regression

Phương pháp phổ biến nhất để điều chỉnh một đường Regression là phương pháp bình phương nhỏ nhất. Phương pháp này tính toán đường phù hợp nhất cho dữ liệu quan sát bằng cách giảm thiểu tổng bình phương của độ lệch dọc từ mỗi điểm dữ liệu đến đường (nếu một điểm nằm trên đường vừa khít thì độ lệch dọc của nó là 0). Bởi vì độ lệch đầu tiên được bình phương, sau đó được tổng hợp, không có sự hủy bỏ nào giữa các giá trị âm và dương.

Thí dụ

Tập dữ liệu “Ti vi, Bác sĩ và Kỳ vọng Cuộc sống”, trong số các biến số khác, số người trên mỗi máy truyền hình và số người trên mỗi bác sĩ ở 40 quốc gia. 

Vì cả hai biến số có thể phản ánh mức độ giàu có ở mỗi quốc gia, nên có thể hợp lý để giả định rằng có một số mối liên hệ tích cực giữa chúng. Sau khi loại bỏ 8 quốc gia có giá trị bị thiếu khỏi tập dữ liệu, 32 quốc gia còn lại có hệ số tương quan là 0,852 cho số người trên mỗi máy thu hình và số người trên mỗi bác sĩ. Giá trị r² là 0,726 (bình phương của hệ số tương quan), cho thấy rằng 72,6% sự thay đổi trong một biến có thể được giải thích bởi biến kia. 

Phương trình Regression là People.Phys. = 1019 + 56,2 People.Tel

Để xem sự phù hợp của mô hình với dữ liệu quan sát, người ta có thể vẽ đường Regression tính toán trên các điểm dữ liệu thực tế để đánh giá kết quả. Đối với ví dụ này, với số lượng cá thể trên mỗi máy thu hình (biến giải thích) trên trục x và số lượng cá thể trên mỗi bác sĩ (biến phụ thuộc) trên trục y. Trong khi hầu hết các điểm dữ liệu được nhóm về phía góc dưới bên trái của biểu đồ (chỉ ra tương đối ít cá nhân trên mỗi máy thu hình và mỗi bác sĩ), có một vài điểm nằm xa nhóm dữ liệu chính. Những điểm này được gọi là ngoại lệ và tùy thuộc vào vị trí của chúng có thể có tác động lớn đến đường Regression (xem bên dưới).

Các quan sát ngoại lai và ảnh hưởng

Sau khi một đường Regression đã được tính toán cho một nhóm dữ liệu, một điểm nằm xa dòng (và do đó có giá trị thặng dư lớn) được gọi là giá trị ngoại lai. Những điểm như vậy có thể đại diện cho dữ liệu sai hoặc có thể chỉ ra một đường Regression kém phù hợp.

Nếu một điểm nằm xa dữ liệu khác theo hướng nằm ngang, nó được gọi là một quan sát có ảnh hưởng. Lý do cho sự khác biệt này là những điểm này có thể có tác động đáng kể đến độ dốc của đường Regression. Lưu ý, trong ví dụ trên, ảnh hưởng của việc loại bỏ quan sát ở góc trên bên phải của âm mưu:

Với quan sát có ảnh hưởng này bị loại bỏ, phương trình Regression bây giờ là

 People.Phys = 1650 + 21.3 People.Tel

Mối tương quan giữa hai biến đã giảm xuống còn 0,427, điều này làm giảm giá trị r² xuống 0,182. Với quan sát có ảnh hưởng này bị loại bỏ, ít hơn 20% sự thay đổi về số người trên mỗi bác sĩ có thể được giải thích bởi số người trên mỗi máy truyền hình. Các quan sát có ảnh hưởng cũng được nhìn thấy có thể sử dụng mô hình mới và tác động của chúng cũng cần được điều tra.

Residuals

Khi một mô hình Regression đã phù hợp với một nhóm dữ liệu, việc kiểm tra các phần dư (độ lệch từ đường được điều chỉnh so với các giá trị quan sát được) cho phép người lập mô hình điều tra tính hợp lệ của giả định rằng tồn tại mối quan hệ tuyến tính. Việc vẽ biểu đồ phần dư trên trục y so với biến giải thích trên trục x cho thấy bất kỳ mối quan hệ phi tuyến tính nào có thể có giữa các biến hoặc có thể cảnh báo người lập mô hình để điều tra các biến ẩn.

Lurking Variables

Nếu các xu hướng phi tuyến tính có thể nhìn thấy được trong mối quan hệ giữa biến giải thích và biến phụ thuộc, thì có thể có các biến có ảnh hưởng khác cần xem xét. Một biến ẩn tồn tại khi mối quan hệ giữa hai biến bị ảnh hưởng đáng kể bởi sự hiện diện của biến thứ ba chưa được đưa vào nỗ lực mô hình hóa. Vì một biến số như vậy có thể là một yếu tố thời gian (ví dụ, ảnh hưởng của các chu kỳ chính trị hoặc kinh tế), một biểu đồ chuỗi thời gian của dữ liệu thường là một công cụ hữu ích trong việc xác định sự hiện diện của các biến tiềm ẩn.

Ngoại suy

Bất cứ khi nào mô hình Regression tuyến tính phù hợp với một nhóm dữ liệu, thì phạm vi của dữ liệu phải được quan sát cẩn thận. Việc cố gắng sử dụng một phương trình Regression để dự đoán các giá trị nằm ngoài phạm vi này thường không phù hợp và có thể mang lại các câu trả lời khó tin. Thực hành này được gọi là phép ngoại suy. Ví dụ, hãy xem xét một mô hình tuyến tính liên quan đến sự tăng cân theo độ tuổi của trẻ nhỏ. Áp dụng một mô hình như vậy cho người lớn, hoặc thậm chí thanh thiếu niên, sẽ là vô lý, vì mối quan hệ giữa tuổi và tăng cân không nhất quán cho tất cả các nhóm tuổi.

Xem thêm Data science

Linear Regression trong Python

Linear Regression là một cách để mô hình hóa mối quan hệ giữa một phản hồi vô hướng (một biến phụ thuộc) với (các) biến giải thích (các biến độc lập). Tùy thuộc vào việc chúng ta có một hay nhiều biến giải thích, chúng tôi gọi nó là Linear Regression đơn giản và Linear Regression nhiều lần trong Python .

Để mô hình hóa các mối quan hệ, chúng tôi sử dụng các hàm dự báo tuyến tính với các tham số mô hình chưa biết; chúng tôi gọi các mô hình tuyến tính này bằng Python .

Ví dụ về Linear Regression trong Python

Hãy lấy một ví dụ đơn giản về Linear Regression trong Python.

import seaborn as sn
import matplotlib.pyplot as plt
sn.set(color_codes=True)
tips=sn.load_dataset('tips')
ax=sn.regplot(x='total_bill',y='tip',data=tips)
plt.show()

Làm thế nào để tùy chỉnh màu trong Python Linear Regression?

Bây giờ chúng ta hãy tô màu xanh lá cây.

import numpy as np
np.random.seed(7)
mean,cov=[3,5],[(1.3,.8),(.8,1.1)]
x,y=np.random.multivariate_normal(mean,cov,77).T
ax=sn.regplot(x=x,y=y,color='g')
plt.show()

Vẽ đồ thị với chuỗi gấu trúc, điểm đánh dấu tùy chỉnh

Bây giờ, chúng ta sẽ sử dụng hai Chuỗi Pandas Python để vẽ biểu đồ Linear Regression Python.

import pandas as pd
x,y=pd.Series(x,name='x'),pd.Series(y,name='y')
ax=sn.regplot(x=x,y=y,marker='*')

Đặt khoảng tin cậy

Để thiết lập khoảng tin cậy, chúng tôi sử dụng tham số ci. Khoảng tin cậy là một phạm vi giá trị làm cho giá trị của một tham số có thể nằm trong nó.

Hãy thảo luận về Bản đồ nhiệt Python

ax=sn.regplot(x=x,y=y,ci=68)
plt.show()

Thêm Jitter

Bạn có thể thêm một số jitter theo hướng x hoặc y.

ax=sn.regplot(x='size',y='total_bill',data=tips,y_jitter=.1,color='g')
plt.show()

Lập kế hoạch với một biến số liên tục được chia thành các thùng rời rạc

Hãy sửa lại Biểu đồ Python

Hãy tạo 5 thùng và tạo biểu đồ.

ax=sn.regplot(x=x,y=y,x_bins=5)
plt.show()

Kiểm tra Chi-Square là gì?

Đây là một thử nghiệm giả thuyết thống kê sử dụng phân phối chi bình phương làm phân phối lấy mẫu cho thống kê thử nghiệm khi chúng ta có giả thuyết rỗng thực sự. Nói cách khác, đó là một cách để đánh giá xem tập hợp các giá trị quan sát có phù hợp với các giá trị được mong đợi trong lý thuyết – mức độ phù hợp tốt như thế nào.

Bạn phải biết về Khoa học dữ liệu Python

Bài kiểm tra cho chúng ta biết liệu, trong một hoặc nhiều danh mục, tần số dự kiến ​​có khác biệt đáng kể so với tần số quan sát được hay không. Chúng tôi cũng viết nó là χ 2 kiểm tra. Trong thử nghiệm này, chúng tôi phân loại các quan sát thành các lớp loại trừ lẫn nhau. Giả thuyết vô hiệu cho chúng ta biết khả năng một quan sát rơi vào lớp tương ứng là bao nhiêu. Với thử nghiệm này, chúng tôi nhằm mục đích xác định khả năng một quan sát được thực hiện là bao nhiêu, đồng thời giả định rằng giả thuyết vô hiệu là đúng. Kiểm định Chi-Square này cho chúng ta biết liệu hai biến phân loại có phụ thuộc vào nhau hay không.

Ví dụ về Chi-Square trong Python

Hãy lấy một ví dụ.

from scipy import stats
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
x=np.linspace(0,10,100)
fig,ax=plt.subplots(1,1)
linestyles=['--','-.',':','-']
degrees_of_freedom=[1,3,7,5]
for df,ls in zip(degrees_of_freedom,linestyles):
        ax.plot(x,stats.chi2.pdf(x,df),linestyle=ls)
plt.xlim(0,7)
plt.ylim(0,0.5)

Đoạn mã này vẽ các ô 4 dòng cho chúng ta-

Ví dụ về Chi-Square trong Python

scipy.stats.chisquare

Điều này tính toán kiểm tra chi bình phương một chiều cho chúng tôi. Nó có cú pháp sau-

scipy.stats.chisquare(f_obs,f_exp=None,ddof=0,axis=0)

Hãy xem xét giả thuyết rỗng rằng dữ liệu phân loại được đề cập có các tần số đã cho. Phép thử Chi-square kiểm tra điều này.

Nó có các thông số sau-

 • f_obs: array_like- Trong phần này, chúng tôi chỉ định các tần số quan sát được trong mọi danh mục
 • f_exp: array_like, option- Điều này chứa các tần số mong đợi trong mọi danh mục; mỗi danh mục đều có khả năng như nhau theo mặc định
 • ddof: int, option- Điều này giữ giá trị điều chỉnh ở bậc tự do cho giá trị p
 • axis: int hoặc None, tùy chọn- Đây là trục của kết quả quảng bá của f_obs và f_exp; chúng tôi áp dụng thử nghiệm cùng với điều này

Nó có các giá trị trả về sau-

 • chisq: float hoặc ndarray- Đây là thống kê kiểm tra chi bình phương
 • p: float hoặc ndarray- Đây là giá trị p của bài kiểm tra

Bạn có biết về bản đồ địa lý Python

Đây là công thức cho tổng thống kê chi-bình phương

((quan sát-dự kiến) 2 / dự kiến)

Ví dụ về scipy.stats.chisquare

Hãy lấy một vài ví dụ đơn giản.

from scipy.stats import chisquare
chisquare([6,8,6,4,2,2])
 • Cung cấp tần số mong đợi
chisquare([6,8,6,4,2,2],f_exp=[6,6,6,6,6,8])
 • Tần số quan sát 2D
data=np.array([[6,8,6,4,2,2],[12,10,6,11,10,12]]).T
chisquare(data)
 • Đặt trục thành Không có
chisquare(np.array([[6,8,6,4,2,2],[12,8,6,10,7,8]]),axis=None)

Tìm hiểu lô phân tán Python

chisquare(np.array([[6,8,6,4,2,2],[12,8,6,10,7,8]]).ravel())
 • Thay đổi bậc tự do
chisquare([6,8,6,4,2,2],ddof=1)
 • Tính toán giá trị p bằng cách phát thống kê chi bình phương với ddof
chisquare([6,8,6,4,2,2],ddof=[0,1,2])

Vì vậy, đây là tất cả trong Python Linear Regression. Hy vọng bạn thích giải thích của chúng tôi về Python Chi-Square Test.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now