Rate this post

PHP echo là một cấu trúc ngôn ngữ, không phải là một Function. Do đó, chúng ta không cần sử dụng dấu ngoặc đơn cho lệnh echo. Nhưng nếu bạn muốn sử dụng nhiều parameter thì bắt buộc sử dụng dấu “(“.

Các bài viết liên quan:

Cú pháp của PHP echo được đưa ra dưới đây:

void echo (string $ arg1 [, string $ ...])

Câu lệnh echo trong PHP có thể được sử dụng để in chuỗi, chuỗi nhiều dòng, ký tự thoát, biến, mảng, v.v. Một số điểm quan trọng mà bạn phải biết về câu lệnh echo là:

 • echo là một câu lệnh, được sử dụng để hiển thị đầu ra.
 • echo có thể được sử dụng có hoặc không có dấu ngoặc đơn: echo () và echo.
 • echo không trả về bất kỳ giá trị nào.

Chúng ta có thể chuyển nhiều chuỗi được phân tách bằng dấu phẩy (,) trong echo.

echo nhanh hơn câu lệnh in.

PHP echo: in chuỗi

File: echo1.php

<?php 
echo "Hello echo PHP"; 
?> 

PHP echo: in chuỗi nhiều dòng

File: echo2.php

<?php 
echo "Hello by PHP echo 
this is line1 
this is line2 
this is line3  
"; 
?> 

File: echo3.php

<?php 
echo "Hello \"ky tu\" string"; 
?> 

PHP echo: in giá trị biến

File: echo4.php

<?php 
$msg="Hello echo PHP"; 
echo "Message is: $msg";  
?> 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now