Rate this post

Trong chủ đề này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các lệnh migration. Để xem các lệnh migration, hãy mở cửa sổ Git bash và nhập lệnh “danh sách nghệ nhân php”. Lệnh này liệt kê tất cả các lệnh có sẵn trong Laravel.

Các bài viết liên quan:

Trong kết quả đầu ra ở trên, vùng được đánh dấu là danh sách tất cả các lệnh migration. Có sáu lệnh migration trong Laravel:

 • migrate:fresh
 • migrate:install
 • migrate:refresh
 • migrate:reset
 • migrate:rollback
 • migrate:status

Các lệnh migrate

migrate:fresh

Lệnh migrate: fresh được sử dụng để loại bỏ tất cả các bảng khỏi cơ sở dữ liệu, sau đó nó chạy lại tất cả các quá trình migration.

Cú pháp của lệnh migrate: fresh:

php artisan migrate:fresh

Kết quả trên cho thấy rằng lệnh mới xóa tất cả các bảng và sau đó migration lại nó.

migrate:install

Lệnh migrate: install tạo bảng migration trong cơ sở dữ liệu.

Cú pháp của lệnh migrate: install:

php artisan migrate:install

Kết quả ở trên cho thấy rằng lệnh cài đặt tạo bảng migration mới.

migrate:refresh

Lệnh migrate: refresh được sử dụng để khôi phục tất cả các lần migration và sau đó chạy lại quá trình migration. Về cơ bản, nó được sử dụng để tạo lại toàn bộ cơ sở dữ liệu.

Cú pháp của lệnh migrate: refresh:

php artisan migrate:refresh

Kết quả ở trên cho thấy rằng lệnh refresh sẽ quay lại tất cả các lần migration và sau đó migration lại tất cả các lần migration.

migrate:reset

Lệnh migrate: reset được sử dụng để khôi phục tất cả các lần migration, tức là, nó xóa tất cả các bảng mà bạn đã tạo trong cơ sở dữ liệu của mình.

Cú pháp của lệnh migrate: reset:

php artisan migrate:reset

Kết quả ở trên cho thấy rằng lệnh đặt lại khôi phục tất cả các lần migration.

migrate:rollback

migration: rollback được sử dụng để quay lại lần migration cơ sở dữ liệu cuối cùng.

migrate:status

Lệnh migrate: status được sử dụng để hiển thị trạng thái của mỗi lần migration.

Cú pháp của lệnh migrate: status:

php artisan migrate:status

Những câu hỏi phổ biến về migration trong laravel

 1. Migration là gì trong Laravel?

Migration trong Laravel là một công cụ được sử dụng để quản lý cấu trúc cơ sở dữ liệu của ứng dụng Laravel. Nó cho phép bạn tạo, cập nhật và xóa các bảng và các trường trong cơ sở dữ liệu của ứng dụng.

 1. Tại sao lại cần sử dụng Migration trong Laravel?

Migration trong Laravel là một cách linh hoạt để quản lý cấu trúc cơ sở dữ liệu của ứng dụng. Nó cho phép bạn thực hiện các thay đổi trên cơ sở dữ liệu một cách dễ dàng và giữ cho cấu trúc cơ sở dữ liệu được đồng bộ hóa với mã nguồn của ứng dụng.

 1. Làm thế nào để tạo một Migration trong Laravel?

Để tạo một Migration trong Laravel, bạn có thể sử dụng lệnh Artisan của Laravel:

php artisan make:migration create_users_table

Trong đó “create_users_table” là tên của Migration mà bạn muốn tạo.

 1. Làm thế nào để thực thi Migration trong Laravel?

Để thực thi Migration trong Laravel, bạn có thể sử dụng lệnh Artisan của Laravel:

php artisan migrate

Lệnh này sẽ thực thi tất cả các Migration chưa được thực thi trước đó.

 1. Làm thế nào để thêm một trường vào bảng trong Migration của Laravel?

Để thêm một trường vào bảng trong Migration của Laravel, bạn có thể sử dụng phương thức “addColumn” của lớp Schema:

Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
  $table->string('email')->unique();
});

Trong đó “users” là tên của bảng mà bạn muốn thêm trường, “email” là tên của trường mới và “unique” là thuộc tính của trường.

 1. Làm thế nào để xóa một trường khỏi bảng trong Migration của Laravel?

Để xóa một trường khỏi bảng trong Migration của Laravel, bạn có thể sử dụng phương thức “dropColumn” của lớp Schema:

Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
  $table->dropColumn('email');
});

Trong đó “users” là tên của bảng mà bạn muốn xóa trường và “email” là tên của trường mà bạn muốn xóa.

 1. Làm thế nào để rollback Migration trong Laravel?

Để rollback Migration trong Laravel, bạn có thể sử dụng lệnh Artisan:

php artisan migrate:rollback

Lệnh này sẽ rollback Migration cuối cùng đã thực thi.

 1. Làm thế nào để tạo một Migration mới với các trường đã được chỉ định trong Laravel?

Để tạo một Migration mới với các trường đã được chỉ định trong Laravel, bạn có thể sử dụng lệnh Artisan:

php artisan make:migration add_columns_to_users_table --table=users

Trong đó “add_columns_to_users_table” là tên của Migration mà bạn muốn tạo và “users” là tên của bảng mà bạn muốn thêm các trường vào.

Sau đó, bạn có thể sử dụng phương thức “addColumn” của lớp Schema trong phương thức “up” của Migration để thêm các trường vào bảng:

public function up()
{
  Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
    $table->string('email')->unique();
    $table->string('password');
  });
}

Sau khi đã chỉnh sửa phương thức “up”, bạn cần chỉnh sửa phương thức “down” để rollback các thay đổi này:

public function down()
{
  Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
    $table->dropColumn('email');
    $table->dropColumn('password');
  });
}

Sau đó, bạn có thể thực thi Migration mới bằng lệnh:

php artisan migrate

Lưu ý rằng nếu bảng đã có các trường mà bạn muốn thêm vào trong Migration mới, bạn cần kiểm tra các trường này trước khi thêm để tránh xung đột cấu trúc dữ liệu.

 1. Làm thế nào để tạo một bảng mới trong Migration?

Để tạo một bảng mới trong Migration, bạn có thể sử dụng phương thức “create” của lớp Schema trong phương thức “up”:

public function up()
{
  Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->string('name');
    $table->string('email')->unique();
    $table->string('password');
    $table->timestamps();
  });
}
 1. Làm thế nào để đổi tên một bảng trong Migration?

Để đổi tên một bảng trong Migration, bạn có thể sử dụng phương thức “rename” của lớp Schema trong phương thức “up”:

public function up()
{
  Schema::rename('old_table_name', 'new_table_name');
}
 1. Làm thế nào để thêm một cột mới vào bảng trong Migration?

Để thêm một cột mới vào bảng trong Migration, bạn có thể sử dụng phương thức “addColumn” của lớp Schema trong phương thức “up”:

public function up()
{
  Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
    $table->string('new_column_name');
  });
}
 1. Làm thế nào để đổi tên một cột trong bảng trong Migration?

Để đổi tên một cột trong bảng trong Migration, bạn có thể sử dụng phương thức “renameColumn” của lớp Schema trong phương thức “up”:

public function up()
{
  Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
    $table->renameColumn('old_column_name', 'new_column_name');
  });
}
 1. Làm thế nào để thay đổi kiểu dữ liệu của một cột trong bảng trong Migration?

Để thay đổi kiểu dữ liệu của một cột trong bảng trong Migration, bạn có thể sử dụng phương thức “change” của lớp Schema trong phương thức “up”:

public function up()
{
  Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
    $table->string('new_column_name')->change();
  });
}

Lưu ý rằng bạn cần kiểm tra các trường trước khi thực hiện các thao tác này để tránh xung đột cấu trúc dữ liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now