Rate this post

Trong Java 8, lambda là một cấu trúc mới được thêm vào để hỗ trợ Functional Programming. Lambda cung cấp một cách để tạo ra một hàm (function) mà không cần tên và không cần tạo ra một đối tượng từ một class cụ thể.

Các bài viết liên quan:

Cú pháp của lambda expression như sau:

(parameter) -> {body}

Ví dụ:

// lambda expression to find the square of a number
(int x) -> x * x

// lambda expression to find the maximum of two numbers
(int x, int y) -> x > y ? x : y

// lambda expression to find the length of a string
(String s) -> s.length()

Lambda expressions có thể được sử dụng với các interface có chỉ một phương thức (functional interface), ví dụ như Runnable, Comparator, v.v.

Lambda expression giúp cho code trở nên ngắn gọn hơn và dễ đọc hơn, giúp cho việc sử dụng các hàm lập trình hướng đối tượng trở nên dễ dàng hơn.

Tại sao sử dụng lambda trong java

Sử dụng lambda expression trong Java có nhiều lợi ích như sau:

  1. Ngắn gọn và dễ đọc hơn: Lambda expression giúp cho code trở nên ngắn gọn hơn và dễ đọc hơn, bởi vì chúng không cần tên và không cần tạo ra một đối tượng từ một class cụ thể.
  2. Hỗ trợ Functional Programming: Lambda expression hỗ trợ cho việc lập trình hướng đối tượng bằng cách cung cấp một cách để tạo ra một hàm (function) mà không cần tên.
  3. Tăng tính tự do trong việc chuyển đổi giữa các thuật toán: Lambda expression cho phép bạn chuyển đổi giữa các thuật toán một cách dễ dàng hơn bằng cách chuyển đổi các hàm thành đối tượng.
  4. Tăng tính tự do trong việc chuyển đổi giữa các thuật toán trong các Collection: Lambda expression cho phép bạn chuyển đổi giữa các thuật toán trong các Collection một cách dễ dàng hơn, bằng cách chuyển đổi các hàm thành đối tượng.
  5. Tăng tính mở rộng cho các hệ thống: Lambda expression cho phép bạn mở rộng các hệ thống một cách dễ dàng hơn bằng cách chuyển đổi các hàm thành đối tượng
  1. Tăng tính tự do trong việc chuyển đổi giữa các thuật toán trong các Streams: Lambda expression cho phép bạn chuyển đổi giữa các thuật toán trong các Streams một cách dễ dàng hơn, bằng cách chuyển đổi các hàm thành đối tượng.
  2. Tăng tính tự do trong việc chuyển đổi giữa các thuật toán trong các Parallel Streams: Lambda expression cho phép bạn chuyển đổi giữa các thuật toán trong các Parallel Streams một cách dễ dàng hơn, bằng cách chuyển đổi các hàm thành đối tượng.
  3. Tăng tính tự do trong việc chuyển đổi giữa các thuật toán trong các Event-driven programming: Lambda expression cho phép bạn chuyển đổi giữa các thuật toán trong các Event-driven programming một cách dễ dàng hơn, bằng cách chuyển đổi các hàm thành đối tượng.
  4. Tăng tính tự do trong việc chuyển đổi giữa các thuật toán trong các Asynchronous programming: Lambda expression cho phép bạn chuyển đổi giữa các thuật toán trong các Asynchronous programming một cách dễ dàng hơn, bằng cách chuyển đổi các hàm thành đối tượng.
  5. Tăng tính tự do trong việc chuyển đổi giữa các thuật toán trong các Concurrent programming: Lambda expression cho phép bạn chuyển đổi giữa các thuật toán trong các Concurrent programming một cách dễ dàng hơn, bằng cách chuyển đổi các hàm thành đối tượng.

Một vài ví dụ về lambda trong java

Ví dụ 1: Sử dụng lambda expression để tạo một thread:

Thread thread = new Thread(() -> System.out.println("Hello from new thread"));
thread.start();

Ví dụ 2: Sử dụng lambda expression với interface Runnable:

Runnable runnable = () -> System.out.println("Hello from runnable");
new Thread(runnable).start();

Ví dụ 3: Sử dụng lambda expression để sắp xếp một danh sách:

List<Integer> numbers = Arrays.asList(3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5);
numbers.sort((a, b) -> a.compareTo(b));

Ví dụ 4: Sử dụng lambda expression để lọc một danh sách:

List<String> words = Arrays.asList("the", "quick", "brown", "fox");
List<String> shortWords = words.stream().filter(s -> s.length() < 4).collect(Collectors.toList());

Ví dụ 5: Sử dụng lambda expression để xử lý sự kiện nút click:

button.setOnAction(event -> System.out.println("Button clicked"));

Các ví dụ trên chỉ là một số ví dụ cơ bản về việc sử dụng lambda trong Java, tuy nhiên có nhiều cách khác để sử dụng lambda để tối ưu hóa và tăng tính tự do trong việc lập trình.

Ví dụ 6: Sử dụng lambda expression để tạo một consumer:

Consumer<String> consumer = s -> System.out.println(s);
consumer.accept("Hello from consumer");

Ví dụ 7: Sử dụng lambda expression để tạo một supplier:

Supplier<LocalDate> supplier = () -> LocalDate.now();
System.out.println(supplier.get());

Ví dụ 8: Sử dụng lambda expression để tạo một function:

Function<String, Integer> function = s -> s.length();
System.out.println(function.apply("Hello from function"));

Ví dụ 9: Sử dụng lambda expression để tạo một predicate:

Predicate<Integer> predicate = i -> i % 2 == 0;
System.out.println(predicate.test(5));

Sử dụng lambda expression giúp cho code trở nên ngắn gọn, dễ đọc hơn và tăng tính tự do trong việc lập trình. Nó còn cho phép chúng ta viết code dễ dàng hơn bằng cách giảm số lượng code và tận dụng các tính năng mới của Java 8, như Stream API, Collections API, v.v.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc sử dụng lambda quá nhiều có thể làm cho code trở nên khó đọc và khó hiểu, vì vậy cần cân nhắc kỹ trước khi sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now