Rate this post

Kiểu rune là một bí danh cho kiểu int32. Các ký tự rune là một giá trị số nguyên.

Các bài viết liên quan:

Nếu bạn lưu trữ giá trị chuỗi bằng chữ rune, nó sẽ cung cấp giá trị ASCII của ký tự. Ví dụ, chữ rune của ‘A’ sẽ là 65.

Ví dụ:

Kết quả:

Leave a Reply

Call now
%d bloggers like this: