Rate this post

Kiểu dữ liệu rune trong ngôn ngữ lập trình Golang là một kiểu số nguyên 32-bit và được sử dụng để đại diện cho các ký tự Unicode. Rune cung cấp khả năng xử lý và lưu trữ các ký tự Unicode trong mã nguồn của chương trình.

Mã Unicode bao gồm tất cả các ký tự, biểu tượng và ký hiệu từ tất cả các ngôn ngữ trên thế giới. Mỗi ký tự Unicode được gán một giá trị số duy nhất, được gọi là mã Unicode hoặc code point.

Xem thêm Punycode trong Node.js

Rune trong Golang được biểu diễn bằng một số nguyên 32-bit, và thường được sử dụng để lưu trữ ký tự Unicode duy nhất. Ví dụ, ký tự ‘A’ có mã Unicode là 65, trong khi ký tự ‘€’ có mã Unicode là 8364.

Một số điểm quan trọng về kiểu rune trong Golang:

 1. Khai báo kiểu rune: Để khai báo một biến với kiểu rune, ta sử dụng từ khóa “rune”. Ví dụ:
var r rune = 'A'
 1. Chuyển đổi giữa kiểu rune và chuỗi (string): Ta có thể chuyển đổi một rune thành một chuỗi (string) và ngược lại bằng cách sử dụng các hàm hỗ trợ như string()rune().
 2. Vòng lặp qua chuỗi (string) với kiểu rune: Với kiểu rune, ta có thể lặp qua các ký tự trong một chuỗi (string) một cách dễ dàng, bằng cách sử dụng vòng lặp for range.

Kiểu rune trong Golang rất hữu ích khi làm việc với các ngôn ngữ và ký tự Unicode khác nhau. Nó cho phép chúng ta xử lý các ký tự đặc biệt và ngôn ngữ không phải tiếng Anh một cách thuận tiện và linh hoạt.

Các bài viết liên quan:

Nếu bạn lưu trữ giá trị chuỗi bằng chữ rune, nó sẽ cung cấp giá trị ASCII của ký tự. Ví dụ, chữ rune của ‘A’ sẽ là 65.

Ví dụ:

Kết quả:

Xem thêm Tấn công Unicode Encoding là gì?

Sử dụng kiểu rune để đại diện cho ký tự Unicode

Trong Golang, kiểu rune được sử dụng để đại diện cho các ký tự Unicode. Chúng ta có thể sử dụng kiểu rune để lưu trữ và xử lý các ký tự Unicode trong mã nguồn của chương trình. Dưới đây là một số ví dụ về việc sử dụng kiểu rune để đại diện cho các ký tự Unicode:

 1. Khai báo biến với kiểu rune:
var r rune = 'A'

Trong ví dụ trên, biến “r” được khai báo với kiểu rune và được gán giá trị là ký tự “A”. Vì ký tự “A” thuộc mã Unicode, nó có thể được đại diện bằng kiểu rune.

 1. Vòng lặp qua chuỗi (string) với kiểu rune:
str := "Hello, 世界!"
for _, char := range str {
  fmt.Printf("%c ", char)
}

Trong ví dụ trên, chúng ta có một chuỗi (string) “Hello, 世界!” chứa các ký tự tiếng Anh và ký tự Unicode. Bằng cách sử dụng vòng lặp for range, chúng ta có thể lặp qua từng ký tự trong chuỗi và in ra giá trị của các ký tự đó.

 1. Chuyển đổi giữa kiểu rune và chuỗi (string):
r := 'A'
str := string(r)
fmt.Println(str)

Trong ví dụ trên, chúng ta có một biến “r” với kiểu rune và gán giá trị là ký tự “A”. Bằng cách sử dụng hàm string(), chúng ta có thể chuyển đổi kiểu rune thành chuỗi (string) và in ra giá trị của chuỗi đó.

Như vậy, sử dụng kiểu rune trong Golang cho phép chúng ta đại diện và làm việc với các ký tự Unicode một cách thuận tiện và linh hoạt.

Xem thêm Unicode – hàm ord() trong python

Chuyển đổi giữa kiểu rune và chuỗi (string) trong Golang

Trong Golang, chúng ta có thể chuyển đổi giữa kiểu rune và chuỗi (string) bằng cách sử dụng các hàm hỗ trợ có sẵn. Dưới đây là một số ví dụ về cách chuyển đổi giữa kiểu rune và chuỗi (string):

 1. Chuyển đổi từ kiểu rune sang chuỗi (string):
r := 'A'
str := string(r)
fmt.Println(str) // Output: A

Trong ví dụ trên, biến “r” là một kiểu rune đại diện cho ký tự “A”. Bằng cách sử dụng hàm string(), chúng ta có thể chuyển đổi kiểu rune thành chuỗi (string) tương ứng.

 1. Chuyển đổi từ chuỗi (string) sang kiểu rune:
str := "Hello"
runes := []rune(str)
fmt.Println(runes) // Output: [72 101 108 108 111]

Trong ví dụ trên, chuỗi (string) “Hello” được chuyển đổi thành một slice chứa các kiểu rune tương ứng với từng ký tự trong chuỗi. Chúng ta sử dụng hàm []rune() để thực hiện chuyển đổi này.

Chú ý: Chuyển đổi từ chuỗi (string) sang kiểu rune có thể gây ra lỗi nếu chuỗi chứa các ký tự không phải Unicode hoặc ký tự bị mã hóa không đúng. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng chuỗi đầu vào chứa các ký tự hợp lệ trước khi thực hiện chuyển đổi này.

 1. Chuyển đổi từ chuỗi (string) sang kiểu rune và ngược lại:
str := "Hello, 世界!"
runes := []rune(str)

for _, char := range runes {
	fmt.Printf("%c ", char)
}

strAgain := string(runes)
fmt.Println(strAgain)

Trong ví dụ này, chúng ta chuyển đổi chuỗi (string) “Hello, 世界!” thành một slice chứa các kiểu rune tương ứng. Sau đó, chúng ta lặp qua từng kiểu rune và in ra giá trị của các ký tự. Cuối cùng, chúng ta chuyển đổi lại slice của kiểu rune thành chuỗi (string) ban đầu bằng cách sử dụng hàm string().

Như vậy, chúng ta có thể chuyển đổi giữa kiểu rune và chuỗi (string) trong Golang bằng cách sử dụng các hàm hỗ trợ như string()[]rune(). Điều này cho phép chúng ta làm việc và xử lý các kiểu dữ liệu ký tự một cách thuận tiện.

Xem thêm Runes trong Dart

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now