Rate this post

Để tạo kết nối giữa ngôn ngữ lập trình Python và cơ sở dữ liệu MongoDB, trước tiên chúng ta cần cài đặt trình điều khiển pymongo. Ở đây, chúng tôi đang tạo một ví dụ kết nối với cơ sở dữ liệu và thực hiện các hoạt động cơ sở dữ liệu.

Các bài viết liên quan:

Giới thiệu về MongoDB và Python

MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL) mã nguồn mở, được thiết kế để lưu trữ và xử lý dữ liệu phi cấu trúc, linh hoạt và có khả năng mở rộng. MongoDB sử dụng mô hình lưu trữ dựa trên tài liệu (document) được gọi là BSON (Binary JSON), cho phép lưu trữ dữ liệu dưới dạng các tài liệu JSON có cấu trúc linh hoạt.

Python là một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ, dễ học và dễ sử dụng. Với cú pháp đơn giản và cú pháp rõ ràng, Python đã trở thành một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất cho phát triển ứng dụng và xử lý dữ liệu.

Python cung cấp một số thư viện và module hỗ trợ kết nối và tương tác với MongoDB, trong đó pymongo là một module phổ biến được sử dụng để kết nối và thao tác với MongoDB từ Python. Pymongo cung cấp các phương thức và lớp để thực hiện các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete) và các tác vụ khác trên cơ sở dữ liệu MongoDB.

Kết hợp giữa MongoDB và Python, ta có thể xây dựng các ứng dụng web, ứng dụng di động, hệ thống phân tán và nhiều ứng dụng khác một cách dễ dàng. Việc sử dụng Python để kết nối và làm việc với MongoDB giúp cho việc phát triển ứng dụng trở nên linh hoạt, hiệu quả và dễ dàng quản lý dữ liệu.

Xem thêm Sử dụng NoSQL DB bằng Python bằng PyMongo

Cài đặt và cấu hình môi trường

Để cài đặt và cấu hình môi trường để làm việc với MongoDB và Python, bạn có thể tuân theo các bước sau:

 1. Cài đặt MongoDB:
  • Truy cập trang chủ MongoDB tại https://www.mongodb.com/ và tải xuống phiên bản phù hợp với hệ điều hành của bạn.
  • Cài đặt MongoDB theo hướng dẫn của trình cài đặt. Hãy chắc chắn ghi nhớ đường dẫn cài đặt của MongoDB.
 2. Cài đặt Python và pymongo:
  • Truy cập trang chủ Python tại https://www.python.org/ và tải xuống phiên bản Python mới nhất phù hợp với hệ điều hành của bạn. Lưu ý, Python thường được cài đặt sẵn trên các hệ điều hành Linux và macOS.
  • Cài đặt Python theo hướng dẫn của trình cài đặt.
 3. Cài đặt pymongo:
  • Mở terminal hoặc command prompt và chạy lệnh sau để cài đặt pymongo qua pip, trình quản lý gói mặc định của Python:pip install pymongo
 4. Cấu hình kết nối MongoDB:
  • Trong mã nguồn Python của bạn, import module pymongo bằng cách thêm dòng sau vào đầu tệp tin:import pymongo
  • Để kết nối đến MongoDB, sử dụng đoạn mã sau:
  • # Thông tin kết nối MongoDB host = 'localhost' # Địa chỉ MongoDB server port = 27017 # Cổng MongoDB server # Tạo kết nối client = pymongo.MongoClient(host, port)
 5. Kiểm tra kết nối:
  • Bạn có thể kiểm tra kết nối thành công bằng cách in ra danh sách các cơ sở dữ liệu có trong MongoDB:# In danh sách các cơ sở dữ liệu print(client.list_database_names())

Điều này sẽ cài đặt và cấu hình môi trường để kết nối và làm việc với MongoDB sử dụng Python. Hãy chắc chắn rằng MongoDB đã được cài đặt đúng cách và chạy trên máy tính của bạn trước khi bắt đầu làm việc với nó từ Python.

Xem thêm Truy vấn Plan Cache Commands trong MongoDB

Kết nối đến MongoDB từ Python

Để kết nối đến MongoDB từ Python, bạn có thể sử dụng thư viện pymongo. Dưới đây là một ví dụ về cách kết nối đến MongoDB và thực hiện một số thao tác cơ bản:

import pymongo

# Thông tin kết nối MongoDB
host = 'localhost' # Địa chỉ MongoDB server
port = 27017 # Cổng MongoDB server

# Tạo kết nối
client = pymongo.MongoClient(host, port)

# Kiểm tra kết nối thành công
if client:
  print("Kết nối thành công đến MongoDB")

# Lấy danh sách các cơ sở dữ liệu
database_names = client.list_database_names()
print("Danh sách cơ sở dữ liệu:", database_names)

# Lấy danh sách các bảng trong một cơ sở dữ liệu cụ thể
db = client['ten_csdl'] # Thay 'ten_csdl' bằng tên cơ sở dữ liệu thực tế
collection_names = db.list_collection_names()
print("Danh sách bảng trong cơ sở dữ liệu:", collection_names)

# Thực hiện các thao tác khác với MongoDB tại đây

# Đóng kết nối MongoDB
client.close()

Trong ví dụ trên, bạn cần thay đổi địa chỉ và cổng của MongoDB server theo thiết lập của bạn. Sau đó, bạn có thể sử dụng biến client để thực hiện các thao tác CRUD và tương tác với cơ sở dữ liệu MongoDB. Để thực hiện các thao tác chi tiết, bạn cần tìm hiểu thêm về cú pháp và phương thức của thư viện pymongo.

Xem thêm Hướng dẫn MongoDB

Thao tác với dữ liệu trong MongoDB

Khi đã kết nối thành công đến MongoDB từ Python bằng pymongo, bạn có thể thực hiện các thao tác cơ bản với dữ liệu. Dưới đây là một số thao tác phổ biến:

 1. Chọn cơ sở dữ liệu và bảng:
# Chọn cơ sở dữ liệu
db = client['ten_csdl']

# Chọn bảng
collection = db['ten_bang']
 1. Thêm dữ liệu vào bảng:
# Dữ liệu mới
data = {'name': 'John', 'age': 25, 'city': 'New York'}

# Thêm dữ liệu vào bảng
insert_result = collection.insert_one(data)
print("ID của bản ghi mới:", insert_result.inserted_id)
 1. Tìm kiếm và lấy dữ liệu:
# Tìm kiếm dữ liệu
query = {'name': 'John'}
result = collection.find(query)

# In kết quả
for document in result:
  print(document)
 1. Cập nhật dữ liệu:
# Điều kiện tìm kiếm
query = {'name': 'John'}

# Dữ liệu cần cập nhật
new_data = {'$set': {'age': 30, 'city': 'London'}}

# Cập nhật dữ liệu
update_result = collection.update_one(query, new_data)
print("Số bản ghi đã được cập nhật:", update_result.modified_count)
 1. Xóa dữ liệu:
# Điều kiện tìm kiếm
query = {'name': 'John'}

# Xóa dữ liệu
delete_result = collection.delete_one(query)
print("Số bản ghi đã bị xóa:", delete_result.deleted_count)

Đây chỉ là một số thao tác cơ bản. Thư viện pymongo cung cấp nhiều phương thức khác để làm việc với dữ liệu trong MongoDB. Bạn có thể tham khảo tài liệu chính thức của pymongo để tìm hiểu thêm chi tiết về các phương thức và cú pháp.

Xem thêm Bulk Operation trong MongoDB

Đóng kết nối và xử lý khác

Sau khi hoàn thành công việc với MongoDB, bạn có thể đóng kết nối để giải phóng tài nguyên và kết thúc phiên làm việc. Dưới đây là cách đóng kết nối trong pymongo:

# Đóng kết nối MongoDB
client.close()

Đoạn mã trên sẽ đóng kết nối tới MongoDB và giải phóng tài nguyên.

Ngoài ra, bạn cũng có thể thực hiện các xử lý khác sau khi hoàn thành công việc với MongoDB. Ví dụ, bạn có thể thực hiện các thao tác tiếp theo trong ứng dụng của mình hoặc xử lý dữ liệu trước khi kết thúc phiên làm việc.

Tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của bạn, bạn có thể thực hiện các xử lý khác như xử lý lỗi, ghi log, định dạng dữ liệu, và nhiều hơn nữa. Đảm bảo rằng bạn tuân thủ các quy tắc và quy định của dự án và ngôn ngữ lập trình Python để viết mã chất lượng và dễ bảo trì.

Ví dụ kết nối mongo sử dụng python

Ví dụ này bao gồm các bước sau:

 1. Install Driver
$ pip install pymongo 
 1. Tạo File Python
from pymongo import MongoClient # import mongo client to connect 
import pprint 
# Creating instance of mongoclient 
client = MongoClient() 
# Creating database 
db = client.testDB 
employee = {"id": "101", 
"name": "Peter", 
"profession": "Software Engineer", 
} 
# Creating document 
employees = db.employees 
# Inserting data 
employees.insert_one(employee) 
# Fetching data 
pprint.pprint(employees.find_one()) 
 1. Thực thi tập lệnh Python
python connect.py
 1. Nhập vào Mongo Shell

Bây giờ, hãy nhập vào trình bao cơ sở dữ liệu MongoDB để xem cơ sở dữ liệu và bộ sưu tập đã tạo.

Chúng ta có thể sử dụng lệnh sau để nhập vào cơ sở dữ liệu.

$ mongo
 1. Kiểm tra cơ sở dữ liệu

Lệnh sau được sử dụng để hiển thị cơ sở dữ liệu có sẵn.

> show dbs 
 1. Kiểm tra Collection

Lệnh sau được sử dụng để hiển thị bộ sưu tập có sẵn vào cơ sở dữ liệu.

> show collections 
 1.  Access Records

Chúng tôi có thể xem các bản ghi được lưu trữ trong bộ sưu tập cụ thể. Lệnh sau được sử dụng để hiển thị bản ghi.

> db.employees.find ()

Kết nối mongodb MongoDB Python 6

Xem thêm Thao tác cơ bản trên hình ảnh Open CV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now