Rate this post

Để tạo kết nối giữa ngôn ngữ lập trình Python và cơ sở dữ liệu MongoDB, trước tiên chúng ta cần cài đặt trình điều khiển pymongo. Ở đây, chúng tôi đang tạo một ví dụ kết nối với cơ sở dữ liệu và thực hiện các hoạt động cơ sở dữ liệu.

Các bài viết liên quan:

Ví dụ này bao gồm các bước sau:

 1. Install Driver
$ pip install pymongo 
 1. Tạo File Python
from pymongo import MongoClient # import mongo client to connect 
import pprint 
# Creating instance of mongoclient 
client = MongoClient() 
# Creating database 
db = client.testDB 
employee = {"id": "101", 
"name": "Peter", 
"profession": "Software Engineer", 
} 
# Creating document 
employees = db.employees 
# Inserting data 
employees.insert_one(employee) 
# Fetching data 
pprint.pprint(employees.find_one()) 
 1. Thực thi tập lệnh Python
python connect.py
 1. Nhập vào Mongo Shell

Bây giờ, hãy nhập vào trình bao cơ sở dữ liệu MongoDB để xem cơ sở dữ liệu và bộ sưu tập đã tạo.

Chúng ta có thể sử dụng lệnh sau để nhập vào cơ sở dữ liệu.

$ mongo
 1. Kiểm tra cơ sở dữ liệu

Lệnh sau được sử dụng để hiển thị cơ sở dữ liệu có sẵn.

> show dbs 
 1. Kiểm tra Collection

Lệnh sau được sử dụng để hiển thị bộ sưu tập có sẵn vào cơ sở dữ liệu.

> show collections 
 1.  Access Records

Chúng tôi có thể xem các bản ghi được lưu trữ trong bộ sưu tập cụ thể. Lệnh sau được sử dụng để hiển thị bản ghi.

> db.employees.find ()

Kết nối mongodb MongoDB Python 6

Leave a Reply

Call now
%d bloggers like this: