Rate this post

Các bài viết liên quan

justify-content trong CSS dùng để căn chỉnh các thành phần trong một container dựa trên trục chính. Trục chính là trục theo đó các thành phần được xếp và được xác định bởi thuộc tính flex-direction. justify-content có thể có các giá trị sau:

 • flex-start (mặc định) – căn chỉnh các thành phần về đầu trục chính
 • flex-end – căn chỉnh các thành phần về cuối trục chính
 • center – căn chỉnh các thành phần giữa trục chính
 • space-between – phân bổ các thành phần đều trên trục chính, với thành phần đầu tiên căn chỉnh về đầu và thành phần cuối cùng căn chỉnh về cuối
 • space-around – phân bổ các thành phần đều trên trục chính, với khoảng cách bằng nhau xung quanh mỗi thành phần.

Ví dụ:

.container {
 display: flex;
 justify-content: flex-start; /* căn chỉnh các thành phần về đầu trục chính */
}

.container {
 display: flex;
 justify-content: center; /* căn chỉnh các thành phần giữa trục chính */
}

khi nào nên sử dụng justify-content trong css

Bạn sử dụng thuộc tính justify-content trong CSS khi muốn căn chỉnh các thành phần trong một container dựa trên trục chính. Điều này có thể hữu ích khi bạn muốn tạo ra một giao diện được sắp xếp theo một cách cụ thể hoặc khi bạn muốn tạo ra một khoảng cách giữa các thành phần trong container. Ví dụ, nếu bạn muốn các thành phần trong một menu được căn chỉnh giữa, bạn có thể sử dụng justify-content: center;. Nếu bạn muốn các thành phần trong một container được phân bổ đều giữa các thành phần, bạn có thể sử dụng justify-content: space-between;

Một số ví dụ sử dụng justify-content trong css

 • Ví dụ 1:
.container {
  display: flex;
  justify-content: flex-start; /* aligns items to the start of the main axis */
}

Trong ví dụ này, tất cả các thành phần trong container sẽ được căn chỉnh về đầu trục chính.

 • Ví dụ 2:
.container {
  display: flex;
  justify-content: center; /* aligns items to the center of the main axis */
}

Trong ví dụ này, tất cả các thành phần trong container sẽ được căn chỉnh giữa trục chính.

 • Ví dụ 3:
.container {
  display: flex;
  justify-content: space-between; /* aligns items evenly along the main axis, with the first item aligning to the start and the last item aligning to the end */
}

Trong ví dụ này, tất cả các thành phần trong container sẽ được phân bổ đều giữa các thành phần với thành phần đầu tiên căn chỉnh về đầu và thành phần cuối cùng căn chỉnh về cuối.

 • Ví dụ 4:
.container {
  display: flex;
  justify-content: space-around; /* aligns items evenly along the main axis, with equal space around each item. */
}

Trong ví dụ này, tất cả các thành phần trong container sẽ được phân bổ đều trên trục chính với khoảng cách bằng nhau xung quanh mỗi thành phần.

Cần lưu ý là các ví dụ trên chỉ là một số trong nhiều cách sử dụng justify-content, bạn có thể sử dụng justify-content với các giá trị khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu của bạn. Ví dụ, bạn có thể sử dụng justify-content: flex-end; để căn chỉnh các thành phần về cuối trục chính trong một container, hoặc sử dụng justify-content: space-evenly; để phân bổ các thành phần đều với khoảng cách bằng nhau giữa các thành phần trong container.

Tùy thuộc vào mục đích và giao diện của bạn, bạn có thể sử dụng justify-content kết hợp với các thuộc tính khác như align-items để đạt được kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now