Rate this post

JToggleButton được sử dụng để tạo nút bật tắt, nó là nút hai trạng thái để bật hoặc tắt.

Các bài viết khác:

Giới thiệu về JToggleButton

JToggleButton là một thành phần giao diện người dùng trong thư viện Java Swing, cho phép người dùng chọn trạng thái bật/tắt thông qua việc nhấn vào nút. Nó kế thừa từ lớp AbstractButton và cung cấp khả năng chuyển đổi giữa hai trạng thái: bật (selected) và tắt (unselected).

JToggleButton thường được sử dụng để thực hiện các chức năng như bật/tắt, chọn/nhập nhằng hoặc chọn một trong các tùy chọn. Nó có thể được sử dụng độc lập hoặc nhóm lại thành một nhóm các JToggleButton để tạo thành các nút chọn đa lựa chọn.

Với JToggleButton, bạn có thể tùy chỉnh văn bản, biểu tượng và kiểu hiển thị của nút, cũng như xử lý các sự kiện khi trạng thái của nút thay đổi. Điều này cho phép bạn tạo ra giao diện người dùng linh hoạt và tương tác dễ dàng với người dùng.

Xem thêm Thay đổi TitleBar icon trong Java AWT và Swing

Sử dụng JToggleButton trong Java Swing giúp cải thiện trải nghiệm người dùng và cung cấp khả năng tương tác linh hoạt. Bạn có thể áp dụng JToggleButton trong các ứng dụng thực tế như giao diện người dùng, điều khiển, cài đặt tùy chọn và nhiều hơn nữa.

Với sự đa dạng và tính linh hoạt của JToggleButton, nó trở thành một thành phần quan trọng trong việc xây dựng giao diện người dùng hấp dẫn và tương tác trong ứng dụng Java Swing.

Class lồng nhau

Modifier and TypeClassDescription
protected classJToggleButton.AccessibleJToggleButtonLớp này thực hiện hỗ trợ khả năng truy cập cho lớp JToggleButton.
static classJToggleButton.ToggleButtonModelMô hình ToggleButton

Constructors

ConstructorDescription
JToggleButton()Nó tạo ra một nút chuyển đổi không được chọn ban đầu mà không cần thiết lập văn bản hoặc hình ảnh.
JToggleButton(Action a)Nó tạo ra một nút chuyển đổi nơi các thuộc tính được lấy từ Hành động được cung cấp.
JToggleButton(Icon icon)Nó tạo ra một nút chuyển đổi không được chọn ban đầu với hình ảnh được chỉ định nhưng không có văn bản.
JToggleButton(Icon icon, boolean selected)Nó tạo ra một nút chuyển đổi với hình ảnh và trạng thái lựa chọn được chỉ định, nhưng không có văn bản.
JToggleButton(String text)Nó tạo ra một nút chuyển đổi không được chọn với văn bản được chỉ định.
JToggleButton(String text, boolean selected)Nó tạo ra một nút chuyển đổi với văn bản và trạng thái lựa chọn được chỉ định.
JToggleButton(String text, Icon icon)Nó tạo ra một nút chuyển đổi có văn bản và hình ảnh được chỉ định và ban đầu không được chọn.
JToggleButton(String text, Icon icon, boolean selected)Nó tạo ra một nút chuyển đổi với văn bản, hình ảnh và trạng thái lựa chọn được chỉ định.

Methods

Modifier and TypeMethodDescription
AccessibleContextgetAccessibleContext()Nó nhận AccessibleContext được liên kết với JToggleButton này.
StringgetUIClassID()Nó trả về một chuỗi chỉ định tên của lớp l & f hiển thị thành phần này.
protected StringparamString()Nó trả về một biểu diễn chuỗi của JToggleButton này.
voidupdateUI()Nó đặt lại thuộc tính giao diện người dùng thành một giá trị từ giao diện hiện tại.

Xem thêm Hill Climbing Algorithm trong trí tuệ nhân tạo

Tạo và sử dụng JToggleButton trong Java Swing

Để tạo và sử dụng JToggleButton trong Java Swing, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Import các lớp cần thiết:
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JToggleButton;
 1. Tạo một đối tượng JToggleButton:
JToggleButton toggleButton = new JToggleButton("Bật/Tắt");
 1. Xác định vị trí và kích thước của JToggleButton trên giao diện:
toggleButton.setBounds(x, y, width, height);
 1. Thêm JToggleButton vào giao diện của JFrame:
JFrame frame = new JFrame();
frame.add(toggleButton);
 1. Đăng ký bộ xử lý sự kiện cho JToggleButton (nếu cần thiết):
toggleButton.addActionListener(e -> {
  // Xử lý sự kiện khi JToggleButton được nhấn
});
 1. Thiết lập hiển thị và hiển thị JFrame:
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
frame.setSize(width, height);
frame.setLayout(null);
frame.setVisible(true);

Trên đây là các bước cơ bản để tạo và sử dụng JToggleButton trong Java Swing. Bạn có thể tùy chỉnh văn bản, biểu tượng, màu sắc và các thuộc tính khác của JToggleButton để phù hợp với yêu cầu của bạn.

Xem thêm Cách sử dụng ToolTip trong Java Swing

Tùy chỉnh JToggleButton

Để tùy chỉnh JToggleButton trong Java Swing, bạn có thể sử dụng các phương thức và thuộc tính có sẵn. Dưới đây là một số tùy chỉnh phổ biến bạn có thể áp dụng cho JToggleButton:

 1. Thiết lập văn bản:
toggleButton.setText("Bật/Tắt");
 1. Thiết lập biểu tượng:
toggleButton.setIcon(icon); // icon là một đối tượng ImageIcon
 1. Thiết lập trạng thái ban đầu:
toggleButton.setSelected(true); // hoặc false để chọn/tắt mặc định
 1. Đặt màu nền:
toggleButton.setBackground(Color.BLUE);
 1. Đặt màu văn bản:
toggleButton.setForeground(Color.WHITE);
 1. Đặt kích thước và vị trí:
toggleButton.setBounds(x, y, width, height);
 1. Đăng ký bộ xử lý sự kiện khi trạng thái thay đổi:
toggleButton.addActionListener(e -> {
  if (toggleButton.isSelected()) {
    // Trạng thái bật
  } else {
    // Trạng thái tắt
  }
});
 1. Tùy chỉnh kiểu hiển thị:
toggleButton.setFocusPainted(false); // Xóa đường viền khi nhấn vào
toggleButton.setBorderPainted(false); // Không hiển thị viền

Nhớ rằng có nhiều thuộc tính và phương thức khác có sẵn để tùy chỉnh JToggleButton. Bạn có thể tham khảo thêm tài liệu của Java Swing để biết thêm chi tiết.

Xem thêm Java JComponent

Thực hiện JToggleButton trong các ứng dụng thực tế

JToggleButton là một thành phần giao diện người dùng mạnh mẽ trong Java Swing và có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng thực tế. Dưới đây là một số ví dụ về việc sử dụng JToggleButton trong các ứng dụng thực tế:

 1. Trạng thái Bật/Tắt: JToggleButton thường được sử dụng để biểu thị trạng thái bật hoặc tắt của một tính năng hoặc chế độ trong ứng dụng. Ví dụ, một ứng dụng gửi thông báo có thể sử dụng JToggleButton để cho phép người dùng bật hoặc tắt thông báo âm thanh.
 2. Chế độ xem: Trong các ứng dụng đồ họa hoặc xử lý hình ảnh, JToggleButton có thể được sử dụng để chuyển đổi giữa các chế độ xem khác nhau. Ví dụ, một ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh có thể sử dụng JToggleButtons để cho phép người dùng chuyển đổi giữa chế độ xem xem trước và chế độ xem tương phản.
 3. Lựa chọn danh sách: JToggleButton có thể được sử dụng để tạo danh sách các lựa chọn đa lựa chọn. Ví dụ, trong một ứng dụng quản lý công việc, JToggleButtons có thể được sử dụng để cho phép người dùng chọn nhiều công việc để thực hiện cùng một lúc.
 4. Bộ lọc dữ liệu: Trong các ứng dụng hiển thị dữ liệu, JToggleButton có thể được sử dụng để áp dụng các bộ lọc cho dữ liệu. Ví dụ, một ứng dụng hiển thị danh sách sản phẩm có thể sử dụng JToggleButtons để cho phép người dùng lọc sản phẩm theo giá, màu sắc, kích thước, v.v.
 5. Chế độ xem nội dung: Trong các trình duyệt tệp hoặc trình chỉnh sửa văn bản, JToggleButton có thể được sử dụng để chuyển đổi giữa các chế độ xem nội dung khác nhau, chẳng hạn như chế độ chỉ đọc và chế độ chỉnh sửa.

Đây chỉ là một số ví dụ về cách sử dụng JToggleButton trong các ứng dụng thực tế. JToggleButton cung cấp khả năng tương tác và tùy chỉnh linh hoạt, và bạn có thể sáng tạo để sử dụng nó trong các tình huống phù hợp với ứng dụng của bạn.

Xem thêm Java Swing Tutorial – hướng dẫn

Ví dụ về JToggleButton

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now