Rate this post

Lớp Java JSlider được sử dụng để tạo thanh trượt. Bằng cách sử dụng JSlider, người dùng có thể chọn một giá trị từ một phạm vi cụ thể.

Các bài viết liên quan:

Giới thiệu về JSlider trong Java Swing

JSlider là một thành phần giao diện người dùng trong Java Swing, được sử dụng để tạo ra một thanh trượt cho phép người dùng chọn giá trị trong một phạm vi cụ thể. JSlider thường được sử dụng để điều chỉnh các giá trị số như độ sáng, âm lượng, độ dài, thời gian, và nhiều hơn nữa.

Xem thêm JTable trong Java Swing

JSlider được cung cấp bởi lớp javax.swing.JSlider trong Java Swing. Nó cung cấp các thuộc tính và phương thức linh hoạt để tùy chỉnh hình dạng, giá trị, giới hạn, và các thuộc tính khác của thanh trượt.

Với JSlider, bạn có thể:

 • Đặt giá trị ban đầu và giới hạn cho thanh trượt.
 • Tùy chỉnh hình dạng và màu sắc của thanh trượt.
 • Xử lý sự kiện khi giá trị trên thanh trượt thay đổi.
 • Thay đổi hiển thị giá trị trên thanh trượt.
 • Sử dụng JSlider trong các ứng dụng giao diện người dùng để điều chỉnh các thông số như độ sáng, âm lượng, kích thước và nhiều hơn nữa.

Với tính linh hoạt và khả năng tùy chỉnh của nó, JSlider là một thành phần mạnh mẽ để tạo ra giao diện người dùng tương tác trong ứng dụng Java Swing.

Xem thêm Java Swing Tutorial – hướng dẫn

Các Constructor thường được sử dụng của lớp JSlider

ConstructorDescription
JSlider()tạo một thanh trượt với giá trị ban đầu là 50 và phạm vi từ 0 đến 100.
JSlider(int orientation)tạo một thanh trượt với hướng được chỉ định được đặt bởi JSlider.HORIZONTAL hoặc JSlider.VERTICAL với phạm vi từ 0 đến 100 và giá trị ban đầu là 50.
JSlider(int min, int max)tạo một thanh trượt ngang bằng cách sử dụng giá trị tối thiểu và tối đa đã cho.
JSlider(int min, int max, int value)tạo một thanh trượt ngang bằng cách sử dụng giá trị tối thiểu, tối đa và giá trị đã cho.
JSlider(int orientation, int min, int max, int value)tạo một thanh trượt bằng cách sử dụng định hướng, giá trị tối thiểu, tối đa và giá trị đã cho.

Các phương thức thường được sử dụng của lớp JSlider

MethodDescription
public void setMinorTickSpacing(int n)được sử dụng để đặt khoảng cách dấu tích nhỏ cho thanh trượt.
public void setMajorTickSpacing(int n)được sử dụng để đặt khoảng cách đánh dấu chính cho thanh trượt.
public void setPaintTicks(boolean b)được sử dụng để xác định xem các dấu tích có được sơn hay không.
public void setPaintLabels(boolean b)được sử dụng để xác định xem nhãn có được sơn hay không.
public void setPaintTracks(boolean b)được sử dụng để xác định xem đường đua có được sơn hay không.

Xem thêm Java JComponent

Tùy chỉnh giao diện của JSlider

Để tùy chỉnh giao diện của JSlider trong Java Swing, bạn có thể sử dụng các phương thức và thuộc tính của lớp JSlider. Dưới đây là một số tùy chỉnh phổ biến:

 1. Thiết lập giá trị ban đầu và giới hạn cho JSlider:
  • Sử dụng phương thức setMinimum(int)setMaximum(int) để đặt giới hạn giá trị.
  • Sử dụng phương thức setValue(int) để đặt giá trị ban đầu.
 2. Thiết lập hướng và hình dạng của JSlider:
  • Sử dụng phương thức setOrientation(int) để đặt hướng của JSlider (VERTICAL hoặc HORIZONTAL).
  • Sử dụng phương thức setPaintTicks(boolean)setPaintLabels(boolean) để hiển thị hoặc ẩn các đường gạch và nhãn trên thanh trượt.
  • Sử dụng phương thức setPaintTrack(boolean) để hiển thị hoặc ẩn thanh dọc theo giá trị trượt.
 3. Thiết lập màu sắc và giao diện đồ họa:
  • Sử dụng phương thức setBackground(Color)setForeground(Color) để đặt màu nền và màu chữ.
  • Sử dụng phương thức setBorder(Border) để đặt viền cho JSlider.
  • Sử dụng phương thức setUI(SliderUI) để đặt giao diện người dùng tùy chỉnh cho JSlider.
 4. Xử lý sự kiện khi giá trị trên thanh trượt thay đổi:
  • Sử dụng phương thức addChangeListener(ChangeListener) để đăng ký bộ lắng nghe sự kiện thay đổi giá trị.
  • Trong bộ lắng nghe, sử dụng phương thức getValue() để lấy giá trị hiện tại của JSlider.

Bằng cách sử dụng các phương thức và thuộc tính trên, bạn có thể tùy chỉnh giao diện của JSlider để phù hợp với nhu cầu thiết kế và yêu cầu của ứng dụng của bạn.

Xem thêm Cách sử dụng ToolTip trong Java Swing

Ứng dụng JSlider trong giao diện người dùng

JSlider có rất nhiều ứng dụng trong giao diện người dùng, ví dụ:

 1. Điều khiển độ sáng: Bạn có thể sử dụng JSlider để điều chỉnh độ sáng của một thành phần giao diện như đèn LED, hình ảnh hoặc màn hình.
 2. Điều khiển âm lượng: JSlider thường được sử dụng để điều chỉnh âm lượng trong các ứng dụng âm thanh hoặc video. Bằng cách kéo thanh trượt, người dùng có thể tăng hoặc giảm âm lượng theo ý muốn.
 3. Điều khiển tuổi: Trong các ứng dụng như ứng dụng đánh giá tuổi, bạn có thể sử dụng JSlider để cho phép người dùng chọn một giá trị tuổi trong một phạm vi cụ thể.
 4. Điều khiển dữ liệu số: JSlider cũng có thể được sử dụng để điều khiển các giá trị số trong phạm vi cụ thể, ví dụ như điều chỉnh kích thước văn bản, tỷ lệ zoom của ảnh, hay giá trị biến thay đổi.
 5. Cập nhật dữ liệu trực tiếp: Khi người dùng thay đổi giá trị trên JSlider, bạn có thể tự động cập nhật dữ liệu liên quan ngay lập tức, ví dụ như hiển thị giá trị trên một nhãn hoặc thực hiện tính toán lại dữ liệu khác.

Tóm lại, JSlider là một thành phần linh hoạt và có nhiều ứng dụng trong giao diện người dùng. Nó cung cấp khả năng tương tác và điều khiển dễ dàng cho người dùng trong việc thay đổi các giá trị số hoặc thuộc tính khác trong ứng dụng.

Ví dụ về JSlider trong java Swing

Output:

Xem thêm Thay đổi TitleBar icon trong Java AWT và Swing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now