Rate this post

JscrollPane được sử dụng để tạo chế độ xem có thể cuộn của một thành phần. Khi kích thước màn hình bị giới hạn, chúng tôi sử dụng ngăn cuộn để hiển thị một thành phần lớn hoặc một thành phần có kích thước có thể thay đổi động.

Các bài viết khác:

Giới thiệu về JScrollPane

JScrollPane là một thành phần trong Java Swing giúp hiển thị nội dung với thanh cuộn. Điều này rất hữu ích khi bạn có một nội dung lớn hơn kích thước hiển thị của một thành phần như JPanel, JTable, JTextArea, hoặc bất kỳ thành phần nào khác.

JScrollPane tự động thêm thanh cuộn ngang và dọc khi nội dung vượt quá kích thước hiển thị. Người dùng có thể cuộn nội dung bằng cách kéo thanh cuộn hoặc sử dụng các phím mũi tên. Ngoài ra, JScrollPane cũng cung cấp các chức năng tùy chỉnh và kiểm soát hành vi cuộn.

Với JScrollPane, bạn có thể dễ dàng hiển thị các danh sách dài, bảng dữ liệu lớn, văn bản dài hoặc hình ảnh. Nó giúp bạn quản lý và hiển thị dữ liệu một cách thuận tiện và trực quan trong giao diện người dùng.

Bằng cách tùy chỉnh JScrollPane, bạn có thể điều chỉnh kích thước, cách hiển thị thanh cuộn, hành vi cuộn và giao diện người dùng để đáp ứng nhu cầu cụ thể của ứng dụng của bạn.

Tóm lại, JScrollPane là một thành phần quan trọng trong Java Swing giúp quản lý và hiển thị nội dung lớn trong giao diện người dùng một cách dễ dàng và linh hoạt.

Constructor cho JScrollPane

Trong Java Swing, JScrollPane có các constructor sau:

 1. JScrollPane(): Constructor mặc định không có đối số. Tạo ra một JScrollPane mà không có nội dung ban đầu.
 2. JScrollPane(Component view): Constructor với đối số là một thành phần (Component) view. Tạo ra một JScrollPane và thiết lập thành phần view là nội dung của nó.
 3. JScrollPane(Component view, int vsbPolicy, int hsbPolicy): Constructor với đối số là một thành phần view, một hằng số vsbPolicy để xác định chính sách thanh cuộn dọc (vertical scroll bar policy), và một hằng số hsbPolicy để xác định chính sách thanh cuộn ngang (horizontal scroll bar policy). Chính sách thanh cuộn có thể là:
  • JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED: Thanh cuộn dọc xuất hiện khi cần thiết.
  • JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS: Thanh cuộn dọc hiển thị luôn.
  • JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_NEVER: Không hiển thị thanh cuộn dọc.
  Tương tự, chính sách thanh cuộn ngang có thể là:
  • JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED: Thanh cuộn ngang xuất hiện khi cần thiết.
  • JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_ALWAYS: Thanh cuộn ngang hiển thị luôn.
  • JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_NEVER: Không hiển thị thanh cuộn ngang.
 4. JScrollPane(int vsbPolicy, int hsbPolicy): Constructor chỉ với các chính sách thanh cuộn dọc và ngang được xác định.

Các constructor này cho phép bạn tạo ra JScrollPane và thiết lập nội dung cũng như các chính sách thanh cuộn theo nhu cầu của ứng dụng của bạn.

Các phương thức thường sử dụng

Trong Java Swing, các phương thức thường được sử dụng trong JScrollPane để điều khiển và tùy chỉnh hiển thị và hành vi của thanh cuộn và nội dung bên trong bao gồm:

 1. setViewportView(Component view): Đặt thành phần view là nội dung của JScrollPane.
 2. getViewport(): Trả về đối tượng Viewport (khu vực hiển thị) của JScrollPane.
 3. getVerticalScrollBar(): Trả về thanh cuộn dọc của JScrollPane.
 4. getHorizontalScrollBar(): Trả về thanh cuộn ngang của JScrollPane.
 5. setVerticalScrollBarPolicy(int policy): Đặt chính sách thanh cuộn dọc của JScrollPane. Các chính sách có thể là JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED, JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS, hoặc JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_NEVER.
 6. setHorizontalScrollBarPolicy(int policy): Đặt chính sách thanh cuộn ngang của JScrollPane. Các chính sách có thể là JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED, JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_ALWAYS, hoặc JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_NEVER.
 7. setPreferredSize(Dimension preferredSize): Đặt kích thước ưu tiên cho JScrollPane.
 8. getPreferredSize(): Trả về kích thước ưu tiên của JScrollPane.
 9. setBorder(Border border): Đặt viền cho JScrollPane.
 10. setWheelScrollingEnabled(boolean enabled): Cho phép hoặc vô hiệu hóa cuộn bằng bánh xe trong JScrollPane.
 11. getViewportSize(): Trả về kích thước của khu vực hiển thị.
 12. scrollRectToVisible(Rectangle rect): Cuộn đến vùng hình chữ nhật cụ thể trong khu vực hiển thị.

Các phương thức trên cho phép bạn tùy chỉnh, điều khiển và thao tác với JScrollPane để đảm bảo hiển thị và hành vi phù hợp cho ứng dụng của bạn.

Ví dụ về JScrollPane

Output:

Sử dụng JScrollPane trong Java Swing

Để sử dụng JScrollPane trong Java Swing, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Tạo một thành phần chứa nội dung mà bạn muốn hiển thị trong JScrollPane, ví dụ như JPanel, JTable hoặc JTextArea.
 2. Tạo một JScrollPane và chứa thành phần nội dung bên trong nó bằng cách sử dụng phương thức setViewportView().
 3. Thêm JScrollPane vào giao diện của bạn tại vị trí mong muốn.

Dưới đây là một ví dụ đơn giản về cách sử dụng JScrollPane để hiển thị một danh sách dài trong một JPanel:

import javax.swing.*;

public class JScrollPaneExample extends JFrame {
  public JScrollPaneExample() {
    setTitle("JScrollPane Example");
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    
    // Tạo một danh sách dài
    String[] items = new String[100];
    for (int i = 0; i < 100; i++) {
      items[i] = "Item " + (i + 1);
    }
    
    // Tạo một JList chứa danh sách
    JList<String> list = new JList<>(items);
    
    // Tạo JScrollPane và chứa JList bên trong nó
    JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(list);
    
    // Đặt kích thước và vị trí của JScrollPane
    scrollPane.setBounds(10, 10, 200, 200);
    
    // Thêm JScrollPane vào JFrame
    add(scrollPane);
    
    pack();
    setLocationRelativeTo(null);
  }
  
  public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(() -> {
      new JScrollPaneExample().setVisible(true);
    });
  }
}

Trong ví dụ trên, chúng ta tạo một JFrame và thêm một JScrollPane chứa một JList vào nó. JScrollPane sẽ tự động hiển thị thanh cuộn khi danh sách vượt quá kích thước hiển thị.

Bạn cũng có thể tùy chỉnh JScrollPane bằng cách sử dụng các phương thức và thuộc tính có sẵn để điều chỉnh kích thước, hiển thị thanh cuộn, hành vi cuộn và giao diện người dùng.

Xem thêm Java Swing Tutorial – hướng dẫn

Tùy chỉnh JScrollPane

Để tùy chỉnh JScrollPane trong Java Swing, bạn có thể sử dụng các phương thức và thuộc tính có sẵn để điều chỉnh kích thước, hiển thị thanh cuộn, hành vi cuộn và giao diện người dùng. Dưới đây là một số tùy chỉnh phổ biến:

 1. Thiết lập kích thước của JScrollPane: Bạn có thể sử dụng phương thức setPreferredSize() hoặc setBounds() để đặt kích thước của JScrollPane.
 2. Hiển thị thanh cuộn: Mặc định, JScrollPane tự động hiển thị thanh cuộn khi nội dung vượt quá kích thước hiển thị. Tuy nhiên, bạn có thể điều chỉnh hành vi này bằng cách sử dụng phương thức setVerticalScrollBarPolicy() và setHorizontalScrollBarPolicy(). Ví dụ: scrollPane.setVerticalScrollBarPolicy(JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS) sẽ hiển thị thanh cuộn dọc luôn.
 3. Thiết lập hành vi cuộn: Bạn có thể sử dụng phương thức setWheelScrollingEnabled() để bật hoặc tắt cuộn bằng bánh xe chuột.
 4. Điều chỉnh giao diện người dùng: Bạn có thể tùy chỉnh giao diện của thanh cuộn bằng cách sử dụng phương thức getVerticalScrollBar() và getHorizontalScrollBar() để lấy thanh cuộn tương ứng, sau đó áp dụng các phương thức và thuộc tính để tùy chỉnh màu sắc, độ rộng, độ dài, v.v.

Dưới đây là một ví dụ minh họa về cách tùy chỉnh JScrollPane:

import javax.swing.*;

public class CustomJScrollPaneExample extends JFrame {
  public CustomJScrollPaneExample() {
    setTitle("Custom JScrollPane Example");
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    
    JTextArea textArea = new JTextArea();
    
    JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(textArea);
    scrollPane.setBounds(10, 10, 200, 200);
    
    // Tắt cuộn bằng bánh xe chuột
    scrollPane.setWheelScrollingEnabled(false);
    
    // Thiết lập màu nền và màu nền khi cuộn
    scrollPane.getVerticalScrollBar().setBackground(Color.LIGHT_GRAY);
    scrollPane.getVerticalScrollBar().setForeground(Color.DARK_GRAY);
    
    // Thiết lập độ dài thanh cuộn ngang
    scrollPane.getHorizontalScrollBar().setPreferredSize(new Dimension(0, 10));
    
    // Thiết lập hành vi cuộn
    scrollPane.setVerticalScrollBarPolicy(JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS);
    scrollPane.setHorizontalScrollBarPolicy(JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED);
    
    add(scrollPane);
    
    pack();
    setLocationRelativeTo(null);
  }
  
  public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(() -> {
      new CustomJScrollPaneExample().setVisible(true);
    });
  }
}

Trong ví dụ trên, chúng ta tạo một JTextArea và chứa nó trong JScrollPane. Sau đó, chúng ta tắt cuộn bằng bánh xe chuột, tùy chỉnh màu nền và màu nền khi cuộn của thanh cuộn, đặt độ dài của thanh cuộn ngang và thiết lập hành vi cuộn theo ý muốn.

Bạn có thể tùy chỉnh JScrollPane theo nhu cầu của mình bằng cách sử dụng các phương thức và thuộc tính khác có sẵn trong API của Java Swing.

Xem thêm Java JScrollBar

Ứng dụng của JScrollPane trong Java Swing

JScrollPane trong Java Swing có nhiều ứng dụng hữu ích trong việc hiển thị nội dung dài, đặc biệt là khi không đủ không gian để hiển thị toàn bộ nội dung trên màn hình. Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến của JScrollPane:

 1. Hiển thị nội dung dài: JScrollPane cho phép bạn hiển thị nội dung dài như văn bản, bảng dữ liệu, danh sách, hình ảnh, vv. khi không đủ không gian trên màn hình. Thanh cuộn sẽ xuất hiện để cho phép người dùng cuộn qua nội dung.
 2. Giao diện người dùng chứa nhiều thành phần: Khi bạn muốn tổ chức nhiều thành phần giao diện trong một khu vực có kích thước hạn chế, bạn có thể sử dụng JScrollPane để tạo một khu vực cuộn chứa các thành phần. Điều này giúp người dùng dễ dàng xem và tương tác với các thành phần mà không cần thay đổi kích thước chung của giao diện.
 3. Hiển thị dữ liệu từ cơ sở dữ liệu lớn: Khi làm việc với cơ sở dữ liệu lớn, có thể có rất nhiều dữ liệu cần hiển thị. JScrollPane cho phép bạn hiển thị dữ liệu từ cơ sở dữ liệu một cách linh hoạt và cho phép người dùng cuộn qua dữ liệu một cách thuận tiện.
 4. Trình chỉnh sửa văn bản: JScrollPane có thể được sử dụng để tạo các trình chỉnh sửa văn bản như trình soạn thảo mã nguồn, trình chỉnh sửa HTML, vv. Nó cho phép người dùng dễ dàng chỉnh sửa và cuộn qua nội dung dài.
 5. Hiển thị hình ảnh lớn: Khi bạn muốn hiển thị hình ảnh có kích thước lớn hơn kích thước của cửa sổ, JScrollPane cho phép bạn hiển thị hình ảnh trong một khu vực cuộn. Người dùng có thể cuộn qua hình ảnh để xem toàn bộ nội dung.

Tóm lại, JScrollPane trong Java Swing là một thành phần quan trọng để hiển thị nội dung dài và tạo các khu vực cuộn trong giao diện người dùng. Nó cung cấp khả năng tùy chỉnh và linh hoạt để xử lý các tình huống hiển thị dữ liệu đa dạng trong ứng dụng Java của bạn.

Xem thêm overflow trong css

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now