Rate this post

Lớp JProgressBar được sử dụng để hiển thị tiến trình của tác vụ. Nó kế thừa lớp JComponent.

Các bài viết liên quan:

Giới thiệu về JProgressBar trong Java Swing

JProgressBar là một thành phần giao diện người dùng trong Java Swing được sử dụng để hiển thị tiến trình của một công việc đang diễn ra. Nó cung cấp một thanh tiến trình có thể điều chỉnh để hiển thị mức độ hoàn thành của một nhiệm vụ.

JProgressBar được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng có tính năng tiến trình, như các ứng dụng tải xuống dữ liệu, xử lý dữ liệu lớn, hoặc các quá trình xử lý dài hạn. Nó giúp người dùng có cái nhìn rõ ràng về tiến độ của công việc và giúp tạo trải nghiệm người dùng tốt hơn.

JProgressBar cung cấp các tính năng như đặt giá trị và phần trăm hoàn thành, tùy chỉnh màu sắc và kiểu hiển thị, thay đổi vị trí và kích thước, và nhiều tính năng khác để tương thích với giao diện người dùng của ứng dụng.

Bằng cách sử dụng JProgressBar, bạn có thể tạo ra các giao diện người dùng tương tác, thú vị và dễ sử dụng cho các ứng dụng của mình.

Xem thêm Java Swing Tutorial – hướng dẫn

Khai báo lớp JProgressBar

Hãy xem phần khai báo cho lớp javax.swing.JProgressBar.

public class JProgressBar extends JComponent implements SwingConstants, Accessible  

Các Constructor thường được sử dụng:

ConstructorDescription
JProgressBar()Nó được sử dụng để tạo thanh tiến trình ngang nhưng không có văn bản chuỗi.
JProgressBar(int min, int max)Nó được sử dụng để tạo thanh tiến trình ngang với giá trị tối thiểu và tối đa được chỉ định.
JProgressBar(int orient)Nó được sử dụng để tạo thanh tiến trình với hướng được chỉ định, nó có thể là Dọc hoặc Ngang bằng cách sử dụng các hằng số SwingConstants.VERTICAL và SwingConstants.HORIZONTAL.
JProgressBar(int orient, int min, int max)Nó được sử dụng để tạo thanh tiến trình với định hướng, giá trị nhỏ nhất và lớn nhất được chỉ định.

Các phương pháp thường được sử dụng:

MethodDescription
void setStringPainted(boolean b)Nó được sử dụng để xác định xem chuỗi có được hiển thị hay không.
void setString(String s)Nó được sử dụng để đặt giá trị cho chuỗi tiến trình.
void setOrientation(int orientation)Nó được sử dụng để thiết lập hướng, nó có thể là dọc hoặc ngang bằng cách sử dụng các hằng số SwingConstants.VERTICAL và SwingConstants.HORIZONTAL.
void setValue(int value)Nó được sử dụng để đặt giá trị hiện tại trên thanh tiến trình.

Tạo và sử dụng JProgressBar trong Java Swing

Để tạo và sử dụng JProgressBar trong Java Swing, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Tạo đối tượng JProgressBar:JProgressBar progressBar = new JProgressBar();
 2. Thiết lập giá trị và phần trăm hoàn thành của JProgressBar (tuỳ chọn):progressBar.setValue(value); // Thiết lập giá trị progressBar.setString(value + "%"); // Thiết lập phần trăm hoàn thành progressBar.setStringPainted(true); // Hiển thị phần trăm hoàn thành
 3. Tùy chỉnh giao diện của JProgressBar (tuỳ chọn):progressBar.setForeground(Color.BLUE); // Thiết lập màu sắc progressBar.setBorder(BorderFactory.createEtchedBorder()); // Thiết lập viền
 4. Đặt vị trí và kích thước cho JProgressBar:progressBar.setBounds(x, y, width, height);
 5. Thêm JProgressBar vào container (ví dụ: JFrame, JPanel, etc.):container.add(progressBar);
 6. Cập nhật giá trị hoàn thành của JProgressBar khi công việc tiến triển:progressBar.setValue(newValue);

Đảm bảo rằng bạn đã import các lớp cần thiết từ package javax.swing để sử dụng JProgressBar.

Với các bước trên, bạn có thể tạo và sử dụng JProgressBar trong ứng dụng Java Swing của mình.

Xem thêm JSeparator trong Java Swing

Tùy chỉnh giao diện của JProgressBar

Để tùy chỉnh giao diện của JProgressBar trong Java Swing, bạn có thể sử dụng các phương thức và thuộc tính có sẵn. Dưới đây là một số cách thường được sử dụng:

 1. Thiết lập màu sắc cho JProgressBar:
  • Sử dụng phương thức setForeground(Color color) để thiết lập màu sắc cho thanh tiến độ:progressBar.setForeground(Color.BLUE);
  • Sử dụng phương thức setBackground(Color color) để thiết lập màu sắc nền của JProgressBar:progressBar.setBackground(Color.WHITE);
 2. Thiết lập hình ảnh nền cho JProgressBar:
  • Sử dụng phương thức setBackgroundImage(ImageIcon imageIcon) để thiết lập hình ảnh nền:progressBar.setBackgroundImage(new ImageIcon("background.jpg"));
 3. Thiết lập viền cho JProgressBar:
  • Sử dụng phương thức setBorder(Border border) để thiết lập viền cho JProgressBar:progressBar.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.BLACK));
 4. Thiết lập font chữ và kích thước chữ:
  • Sử dụng phương thức setFont(Font font) để thiết lập font chữ:progressBar.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 12));
 5. Thiết lập hướng và hình dạng của JProgressBar:
  • Sử dụng phương thức setOrientation(int orientation) để thiết lập hướng (ngang hoặc dọc) của JProgressBar:progressBar.setOrientation(SwingConstants.VERTICAL);
  • Sử dụng phương thức setStringPainted(boolean b) để hiển thị hoặc ẩn văn bản trên JProgressBar:progressBar.setStringPainted(true);
 6. Tùy chỉnh các thuộc tính khác:
  • Sử dụng phương thức setMinimum(int minimum)setMaximum(int maximum) để thiết lập giá trị tối thiểu và tối đa của JProgressBar:progressBar.setMinimum(0); progressBar.setMaximum(100);
  • Sử dụng phương thức setString(String text) để thiết lập văn bản tùy chỉnh trên JProgressBar:progressBar.setString("Loading...");

Lưu ý rằng tùy chỉnh giao diện của JProgressBar tùy thuộc vào yêu cầu của ứng dụng của bạn. Bạn có thể áp dụng một hoặc nhiều thuộc tính trên để đạt được giao diện mong muốn cho JProgressBar.

Xem thêm Cách sử dụng ToolTip trong Java Swing

Ứng dụng của JProgressBar trong giao diện người dùng

JProgressBar trong giao diện người dùng (UI) có nhiều ứng dụng hữu ích. Dưới đây là một số ví dụ về cách JProgressBar được sử dụng trong các tình huống khác nhau:

 1. Tiến trình tải dữ liệu: JProgressBar thường được sử dụng để hiển thị tiến trình tải dữ liệu từ một nguồn nào đó, chẳng hạn như tải xuống tệp tin từ internet. Khi tiến trình tải diễn ra, JProgressBar sẽ hiển thị mức độ hoàn thành của tiến trình, giúp người dùng biết được mức độ tiến trình của việc tải.
 2. Tiến trình xử lý dữ liệu: Trong các ứng dụng xử lý dữ liệu phức tạp, JProgressBar có thể được sử dụng để hiển thị tiến trình xử lý của một tác vụ, chẳng hạn như xử lý dữ liệu lớn, tính toán phức tạp, hoặc xử lý dữ liệu từ nguồn ngoại vi. JProgressBar giúp người dùng biết được tiến trình xử lý đang diễn ra và ước tính thời gian còn lại cho việc hoàn thành tác vụ.
 3. Đo lường tiến trình trong trò chơi: Trong các trò chơi, JProgressBar có thể được sử dụng để đo lường tiến trình của một nhiệm vụ hoặc hoạt động trong trò chơi. Ví dụ, nó có thể hiển thị mức độ tiến trình của việc thu thập đồ vật, xây dựng một cấu trúc, hoặc nạp đạn cho vũ khí.
 4. Tiến trình gửi/nhận dữ liệu qua mạng: Trong các ứng dụng liên quan đến mạng, JProgressBar có thể được sử dụng để hiển thị tiến trình gửi hoặc nhận dữ liệu qua mạng. Người dùng có thể biết được mức độ tiến trình của việc gửi hoặc nhận dữ liệu, từ đó đảm bảo quá trình truyền thông mạng đang diễn ra ổn định và tiến hành thành công.
 5. Giao diện người dùng đa tiến trình: Trong các ứng dụng đa tiến trình, JProgressBar có thể được sử dụng để hiển thị tiến trình của từng tiến trình đang diễn ra. Điều này giúp người dùng theo dõi từng tiến trình riêng lẻ và biết được tiến trình nào đã hoàn thành và tiến trình nào đang tiếp tục thực thi.

Như vậy, JProgressBar là một thành phần quan trọng trong giao diện người dùng, giúp cung cấp thông tin về tiến trình và tương tác với người dùng trong quá trình thực thi các tác vụ phức tạp.

Ví dụ Java JProgressBar

Output:

Xem thêm Thay đổi TitleBar icon trong Java AWT và Swing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now