Rate this post

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức Python String join() với sự trợ giúp của các ví dụ.

Các bài viết liên quan:

Phương thức join() trả về một chuỗi bằng cách nối tất cả các phần tử của một lần lặp (list, string, tuple), được phân tách bằng dấu phân cách đã cho.

Ví dụ

text = ['Python', 'is', 'a', 'good', 'programming', 'language']

# nối chuỗi với dấu cách
print(' '.join(text))

Cú pháp join()

Cú pháp của phương thức join() là:

string.join(iterable)

Join () Tham số

Phương thức join() lấy một iterable (các đối tượng có khả năng trả về từng thành viên của nó một lần) làm tham số của nó.

Một số ví dụ về iterables là:

  • Native data types – List, Tuple, String, Dictionary và Set..
  • Đối tượng object và objects bạn xác định bằng phương thức __iter__() hoặc __getitem()__.

Lưu ý: Phương thức join() cung cấp một cách linh hoạt để tạo các chuỗi từ các đối tượng có thể lặp lại. Nó nối từng phần tử của một iterable (chẳng hạn như danh sách, chuỗi và bộ) bằng một dấu tách chuỗi (chuỗi mà phương thức join() được gọi) và trả về chuỗi được nối.

Giá trị trả về từ Join()

Phương thức join() trả về một chuỗi được tạo bằng cách nối các phần tử của một lần lặp bằng dấu tách chuỗi đã cho.

Nếu iterable chứa bất kỳ giá trị không phải chuỗi nào, nó sẽ tăng ngoại lệ TypeError.

Ví dụ 1: Hoạt động của phương thức join()

# .join() với danh sách
numList = ['1', '2', '3', '4']
separator = ', '
print(separator.join(numList))

# .join() trong tập hợp tuple
numTuple = ('1', '2', '3', '4')
print(separator.join(numTuple))

s1 = 'abc'
s2 = '123'

# mỗi phần tử của s2 cách nhau bởi s1
# '1'+ 'abc'+ '2'+ 'abc'+ '3'
print('s1.join(s2):', s1.join(s2))

# mỗi phần tử của s1 cách nhau bởi s2
# 'a'+ '123'+ 'b'+ '123'+ 'b'
print('s2.join(s1):', s2.join(s1))

Ví dụ 2: Phương thức join() với các tập hợp

# .join() trong tập hợp
test = {'2', '1', '3'}
s = ', '
print(s.join(test))

test = {'test1', 'test2', 'test3'}
s = '->->'
print(s.join(test))

Lưu ý: Một bộ là một tập hợp các mục không có thứ tự, vì vậy bạn có thể nhận được đầu ra khác nhau (thứ tự là ngẫu nhiên).

Ví dụ 3: Phương thức join() với từ điển

# .join() trong dictionaries
test = {'mat': 1, 'that': 2}
s = '->'

# joins dictionary chỉ sử dụng keys
print(s.join(test))

test = {1: 'mat', 2: 'that'}
s = ', '

# điều này gây ra lỗi vì khóa không phải là chuỗi
print(s.join(test))
mat->that
Traceback (most recent call last):
  File "...", line 12, in <module>
TypeError: sequence item 0: expected str instance, int found

Phương thức join() cố gắng nối các khóa (không phải giá trị) của từ điển bằng dấu tách chuỗi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now