Rate this post

Đối tượng của lớp JList đại diện cho một danh sách các mục văn bản. Danh sách các mục văn bản có thể được thiết lập để người dùng có thể chọn một mục hoặc nhiều mục. Nó kế thừa lớp JComponent.

Các bài viết khác:

Giới thiệu về JList trong Java Swing

JList là một thành phần giao diện người dùng trong Java Swing cho phép hiển thị một danh sách các mục dưới dạng danh sách dọc. JList cung cấp các phương thức và tính năng cho phép bạn tạo, hiển thị, tương tác và tùy chỉnh danh sách các mục.

JList có thể hiển thị các mục dữ liệu trong một mảng, danh sách dữ liệu động hoặc một đối tượng DefaultListModel. Bạn có thể tùy chỉnh giao diện của JList bằng cách định dạng màu sắc, font chữ, hiển thị hình ảnh và điều khiển lựa chọn đa dạng.

Một số tính năng quan trọng của JList bao gồm:

 1. Hiển thị danh sách các mục: JList cho phép hiển thị danh sách các mục dưới dạng danh sách dọc, giúp người dùng dễ dàng nhìn thấy và chọn các mục.
 2. Lựa chọn đa dạng: Bạn có thể cho phép người dùng lựa chọn một hoặc nhiều mục trong JList. Các lựa chọn có thể được hiển thị bằng cách chọn hoặc bỏ chọn các mục.
 3. Xử lý sự kiện: JList hỗ trợ xử lý sự kiện khi người dùng chọn một mục trong danh sách. Bạn có thể gắn kết các bộ xử lý sự kiện để thực hiện hành động tương ứng khi người dùng chọn một mục cụ thể.
 4. Tùy chỉnh giao diện: Bạn có thể tùy chỉnh giao diện của JList bằng cách định dạng màu sắc, font chữ và hiển thị hình ảnh. Điều này cho phép bạn tạo ra danh sách các mục theo phong cách riêng của bạn.

JList là một thành phần quan trọng trong phát triển ứng dụng Java Swing, thường được sử dụng để hiển thị danh sách dữ liệu, danh sách lựa chọn và các tác vụ liên quan đến danh sách.

Khai báo lớp JList

Hãy xem phần khai báo cho lớp javax.swing.JList.

public class JList extends JComponent implements Scrollable, Accessible  

Các Constructor thường được sử dụng:

ConstructorDescription
JList()Tạo JList với mô hình trống, chỉ đọc.
JList(ary[] listData)Tạo một JList hiển thị các phần tử trong mảng được chỉ định.
JList(ListModel<ary> dataModel)Tạo một JList hiển thị các phần tử từ mô hình được chỉ định, không phải null.

Các phương thức thường được sử dụng:

MethodsDescription
Void addListSelectionListener(ListSelectionListener listener)Nó được sử dụng để thêm một người nghe vào danh sách, để được thông báo mỗi khi có sự thay đổi đối với lựa chọn.
int getSelectedIndex()Nó được sử dụng để trả về chỉ số ô nhỏ nhất đã chọn.
ListModel getModel()Nó được sử dụng để trả về mô hình dữ liệu chứa danh sách các mục được hiển thị bởi thành phần JList.
void setListData(Object[] listData)Nó được sử dụng để tạo một ListModel chỉ đọc từ một mảng các đối tượng.

Xem thêm Node.js Command Line

Tạo và sử dụng JList

Để tạo và sử dụng JList trong Java Swing, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Tạo một đối tượng JList:

Bạn có thể tạo JList thông qua việc khởi tạo một đối tượng JList trực tiếp hoặc bằng cách sử dụng một mô hình dữ liệu, chẳng hạn như DefaultListModel.

// Tạo JList trực tiếp 
JList<String> list = new JList<>(new String[]{"Item 1", "Item 2", "Item 3"}); 
// Tạo JList sử dụng mô hình dữ liệu 
DefaultListModel<String> model = new DefaultListModel<>(); 
model.addElement("Item 1");
model.addElement("Item 2"); 
model.addElement("Item 3"); 
JList<String> list = new JList<>(model);
 1. Thêm JList vào một container:

Bạn cần thêm JList vào một container, chẳng hạn như JPanel hoặc JFrame, để hiển thị nó trên giao diện người dùng.

// Thêm JList vào JPanel 
JPanel panel = new JPanel(); 
panel.add(list);
// Thêm JList vào JFrame 
JFrame frame = new JFrame(); 
frame.add(list);
 1. Tùy chỉnh JList (tuỳ chọn):

Bạn có thể tùy chỉnh JList bằng cách định dạng giao diện người dùng, cài đặt bộ xử lý sự kiện hoặc thêm các thuộc tính khác theo nhu cầu của bạn.

// Tùy chỉnh giao diện người dùng của JList
list.setBackground(Color.WHITE);
list.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 12)); 
// Gắn kết bộ xử lý sự kiện cho JList 
list.addListSelectionListener(e -> { 
 // Xử lý sự kiện khi người dùng chọn một mục trong JList 
 String selectedValue = list.getSelectedValue(); // ... 
});
 1. Hiển thị JList:

Cuối cùng, bạn cần hiển thị JList bằng cách hiển thị container chứa JList, chẳng hạn như JFrame.

// Hiển thị JList trong JFrame 
JFrame frame = new JFrame(); 
frame.add(list); frame.pack(); 
frame.setVisible(true);

Lưu ý rằng đây chỉ là các bước cơ bản để tạo và sử dụng JList. Bạn có thể tùy chỉnh JList và thực hiện các tác vụ phức tạp hơn, chẳng hạn như cập nhật dữ liệu, thêm/xóa mục, hoặc tạo mô hình dữ liệu tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn.

Xem thêm Optional trong Swift

Tùy chỉnh giao diện của JList

Để tùy chỉnh giao diện của JList trong Java Swing, bạn có thể sử dụng các phương thức và thuộc tính có sẵn. Dưới đây là một số cách tùy chỉnh giao diện của JList:

 1. Màu nền và màu văn bản:

Bạn có thể đặt màu nền và màu văn bản của JList bằng cách sử dụng các phương thức setBackground()setForeground().

list.setBackground(Color.WHITE); // Đặt màu nền 
list.setForeground(Color.BLACK); // Đặt màu văn bản
 1. Font: Bạn có thể đặt font cho văn bản trong JList bằng cách sử dụng phương thức setFont().
list.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 12)); // Đặt font Arial, kiểu chữ thường, cỡ chữ 12
 1. Border: Bạn có thể đặt đường viền cho JList bằng cách sử dụng các phương thức và lớp Border có sẵn, chẳng hạn như setBorder()LineBorder.
list.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.GRAY)); // Đặt đường viền màu xám
 1. Hiển thị tooltip: Bạn có thể hiển thị tooltip cho mục được chọn trong JList bằng cách sử dụng phương thức setToolTipText().
list.setToolTipText("Tooltip message"); // Đặt nội dung tooltip
 1. Renderer tùy chỉnh: Bạn có thể tạo một renderer tùy chỉnh để hiển thị các mục trong JList theo cách riêng của bạn. Điều này cho phép bạn tùy chỉnh hoàn toàn giao diện của mỗi mục.
list.setCellRenderer(new CustomListCellRenderer()); // Sử dụng renderer tùy chỉnh

Ngoài ra, còn có nhiều thuộc tính và phương thức khác để tùy chỉnh giao diện của JList như kích thước mục, căn chỉnh văn bản, padding, kiểu chọn mục, v.v. Bạn có thể tìm hiểu thêm trong tài liệu của Java Swing để biết chi tiết.

Xem thêm list trong c++

Xử lý sự kiện với JList

Để xử lý sự kiện với JList trong Java Swing, bạn có thể sử dụng các lớp nghe sự kiện và phương thức cung cấp bởi Java Swing. Dưới đây là một số cách xử lý sự kiện với JList:

 1. Nghe sự kiện khi mục được chọn: Bạn có thể sử dụng ListSelectionListener để nghe sự kiện khi một hoặc nhiều mục được chọn trong JList. Đầu tiên, bạn cần thêm ListSelectionListener vào JList bằng phương thức addListSelectionListener(), sau đó triển khai phương thức valueChanged() của ListSelectionListener để xử lý sự kiện.
list.addListSelectionListener(new ListSelectionListener() {
  public void valueChanged(ListSelectionEvent e) {
    // Xử lý sự kiện khi mục được chọn
    // Lấy mục được chọn thông qua phương thức getSelectedValue()
    Object selectedValue = list.getSelectedValue();
    // ...
  }
});
 1. Nghe sự kiện khi chuột phải được nhấp vào mục: Bạn có thể sử dụng MouseListener để nghe sự kiện khi chuột phải được nhấp vào một mục trong JList. Đầu tiên, bạn cần thêm MouseListener vào JList bằng phương thức addMouseListener(), sau đó triển khai các phương thức của MouseListener để xử lý sự kiện.
list.addMouseListener(new MouseAdapter() {
  public void mouseClicked(MouseEvent e) {
    if (e.getButton() == MouseEvent.BUTTON3) {
      // Xử lý sự kiện khi chuột phải được nhấp vào mục
      // Lấy mục được nhấp thông qua phương thức locationToIndex()
      int index = list.locationToIndex(e.getPoint());
      Object clickedValue = list.getModel().getElementAt(index);
      // ...
    }
  }
});
 1. Nghe sự kiện khi mục được kéo thả: Bạn có thể sử dụng TransferHandler để nghe sự kiện khi một hoặc nhiều mục trong JList được kéo thả. Đầu tiên, bạn cần thiết lập TransferHandler cho JList bằng phương thức setTransferHandler(), sau đó triển khai các phương thức của TransferHandler để xử lý sự kiện kéo thả.
list.setTransferHandler(new TransferHandler() {
  // Triển khai các phương thức của TransferHandler
  // để xử lý sự kiện kéo thả
  // ...
});

Trên đây là một số cách xử lý sự kiện với JList trong Java Swing. Bạn có thể tùy chỉnh và sử dụng các phương thức và lớp nghe sự kiện khác tùy thuộc vào nhu cầu của bạn.

Xem thêm Select trong html

Ứng dụng của JList trong giao diện người dùng

JList là một thành phần giao diện người dùng quan trọng trong Java Swing và có nhiều ứng dụng trong giao diện người dùng. Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến của JList:

 1. Hiển thị danh sách dữ liệu: JList được sử dụng để hiển thị danh sách dữ liệu cho người dùng. Bạn có thể hiển thị các mục trong JList theo dạng danh sách đơn giản hoặc danh sách đa chọn. Người dùng có thể chọn một hoặc nhiều mục trong JList để thực hiện các tác vụ tương ứng.
 2. Lựa chọn từ một danh sách: JList cho phép người dùng lựa chọn một mục từ một danh sách các tùy chọn. Điều này thường được sử dụng trong các biểu mẫu đăng ký, cài đặt, hay các cấu hình ứng dụng khác.
 3. Tạo menu lựa chọn: JList có thể được sử dụng để tạo một menu lựa chọn tùy chỉnh cho ứng dụng. Bằng cách đặt JList trong một JScrollPane, bạn có thể tạo một danh sách cuộn dọc các mục menu cho người dùng lựa chọn.
 4. Quản lý dữ liệu: JList có thể được sử dụng để quản lý dữ liệu danh sách trong ứng dụng. Bạn có thể thêm, xóa và cập nhật các mục trong JList dựa trên hành động của người dùng.
 5. Hiển thị kết quả tìm kiếm: JList có thể được sử dụng để hiển thị kết quả tìm kiếm trong ứng dụng. Khi người dùng tìm kiếm một từ khóa, kết quả tìm kiếm được hiển thị trong JList để người dùng lựa chọn.
 6. Hiển thị dữ liệu từ cơ sở dữ liệu: JList có thể được sử dụng để hiển thị dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Bạn có thể truy vấn cơ sở dữ liệu và đổ kết quả vào JList để hiển thị cho người dùng.

Trên đây là một số ứng dụng phổ biến của JList trong giao diện người dùng. Tuy JList có tính linh hoạt cao và có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể của từng ứng dụng.

Ví dụ Java JList

 

Output:

Java JList Example with ActionListener

Output:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now