Rate this post

Lớp javax.swing.JFrame là một loại vùng chứa kế thừa lớp java.awt.Frame. JFrame hoạt động giống như cửa sổ chính, nơi các thành phần như nhãn, nút, trường văn bản được thêm vào để tạo GUI.

Không giống như Frame, JFrame có tùy chọn ẩn hoặc đóng cửa sổ với sự trợ giúp của phương thức setDefaultCloseOperation (int).

Các bài viết khác:

Lớp lồng nhau

Modifier and TypeClassDescription
protected classJFrame.AccessibleJFrameLớp này thực hiện hỗ trợ khả năng truy cập cho lớp JFrame.

Fields

Modifier and TypeFieldDescription
protected AccessibleContextaccessibleContextThuộc tính ngữ cảnh có thể truy cập.
static intEXIT_ON_CLOSEThao tác đóng cửa sổ mặc định của ứng dụng thoát.
protected JRootPanerootPaneCá thể JRootPane quản lý contentPane và menuBar tùy chọn cho khung này, cũng như glassPane.
protected booleanrootPaneCheckingEnabledNếu đúng thì các lệnh gọi thêm và setLayout sẽ được chuyển tiếp đến contentPane.

Constructors

ConstructorDescription
JFrame()Nó xây dựng một khung mới mà ban đầu là vô hình.
JFrame(GraphicsConfiguration gc)Nó tạo một Frame trong GraphicsConfiguration được chỉ định của thiết bị màn hình và một tiêu đề trống.
JFrame(String title)Nó tạo ra một Frame mới, ban đầu vô hình với tiêu đề được chỉ định.
JFrame(String title, GraphicsConfiguration gc)Nó tạo ra một JFrame với tiêu đề được chỉ định và GraphicsConfiguration được chỉ định của một thiết bị màn hình.

Useful Methods

Modifier and TypeMethodDescription
protected voidaddImpl(Component comp, Object constraints, int index)Thêm Thành phần con được chỉ định.
protected JRootPanecreateRootPane()Được gọi bởi các phương thức khởi tạo để tạo rootPane mặc định.
protected voidframeInit()Được gọi bởi các hàm tạo để init JFrame đúng cách.
voidsetContentPane(Containe contentPane)Nó đặt thuộc tính contentPane
static voidsetDefaultLookAndFeelDecorated(boolean defaultLookAndFeelDecorated)Cung cấp gợi ý về việc các JFrame mới được tạo có nên có trang trí Cửa sổ của chúng (chẳng hạn như đường viền, tiện ích để đóng cửa sổ, tiêu đề …) được cung cấp bởi giao diện hiện tại hay không.
voidsetIconImage(Image image)Nó đặt hình ảnh được hiển thị làm biểu tượng cho cửa sổ này.
voidsetJMenuBar(JMenuBar menubar)Nó thiết lập thanh thực đơn cho khung này.
voidsetLayeredPane(JLayeredPane layeredPane)Nó đặt thuộc tính LayeredPane.
JRootPanegetRootPane()Nó trả về đối tượng rootPane cho khung này.
TransferHandlergetTransferHandler()Nó nhận thuộc tính transferHandler.

JFrame Example

Output

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now