Rate this post

Đối tượng của lớp JFileChooser đại diện cho một cửa sổ hộp thoại mà từ đó người dùng có thể chọn tệp. Nó kế thừa lớp JComponent.

Các bài viết liên quan:

Giới thiệu về JFileChooser

JFileChooser là một thành phần trong Java Swing được sử dụng để tạo ra một hộp thoại chọn tệp tin và thư mục trong ứng dụng Java. Nó cung cấp giao diện người dùng tương tác để người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm, chọn và mở các tệp tin hoặc thư mục trên hệ thống tệp của mình.

JFileChooser giúp giảm công việc lập trình viên trong việc xây dựng giao diện cho chức năng tương tác với tệp tin. Nó cung cấp các tính năng như hiển thị cây thư mục, bộ lọc tệp tin, chế độ xem khác nhau và tùy chỉnh giao diện.

Khi sử dụng JFileChooser, người dùng có thể duyệt qua các thư mục, xem và chọn tệp tin trong các định dạng khác nhau. JFileChooser cũng cung cấp các tính năng mở rộng như tạo và xóa thư mục, tạo bộ lọc tệp tin tùy chỉnh và xử lý sự kiện khi người dùng chọn tệp tin.

Với JFileChooser, bạn có thể dễ dàng tích hợp chức năng chọn và mở tệp tin trong ứng dụng của mình. Điều này rất hữu ích trong các ứng dụng như trình duyệt tệp tin, trình soạn thảo văn bản, ứng dụng quản lý tệp tin và nhiều ứng dụng khác liên quan đến xử lý tệp tin và thư mục.

JFileChooser là một thành phần mạnh mẽ trong Java Swing, cho phép người dùng tương tác với hệ thống tệp một cách dễ dàng và linh hoạt.

Xem thêm JPasswordField trong Java Swing

Khai báo lớp JFileChooser

Hãy xem phần khai báo cho lớp javax.swing.JFileChooser.

 1. public class JFileChooser extends JComponent implements Accessible  

Các Constructor thường được sử dụng:

ConstructorDescription
JFileChooser()Tạo một JFileChooser trỏ đến thư mục mặc định của người dùng.
JFileChooser(File currentDirectory)Tạo một JFileChooser bằng cách sử dụng Tệp đã cho làm đường dẫn.
JFileChooser(String currentDirectoryPath)Tạo một JFileChooser bằng cách sử dụng đường dẫn đã cho.

Xem thêm JSeparator trong Java Swing

Tạo và sử dụng JFileChooser

Để tạo và sử dụng JFileChooser trong ứng dụng Java Swing, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Tạo một đối tượng JFileChooser:
JFileChooser fileChooser = new JFileChooser();
 1. Tùy chỉnh JFileChooser (tuỳ chọn):

Bạn có thể tùy chỉnh JFileChooser bằng cách thiết lập các thuộc tính như vị trí mở ban đầu, bộ lọc tệp tin, chế độ xem, v.v. Dưới đây là một số ví dụ:

 • Thiết lập thư mục mở ban đầu:
fileChooser.setCurrentDirectory(new File("C:\\Documents"));
 • Thiết lập bộ lọc tệp tin:
FileNameExtensionFilter filter = new FileNameExtensionFilter("Text files", "txt");
fileChooser.setFileFilter(filter);
 • Thiết lập chế độ xem chỉ hiển thị thư mục:
fileChooser.setFileSelectionMode(JFileChooser.DIRECTORIES_ONLY);
 1. Hiển thị JFileChooser và xử lý sự kiện khi người dùng chọn tệp tin:
int result = fileChooser.showOpenDialog(null);
if (result == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
  File selectedFile = fileChooser.getSelectedFile();
  // Xử lý tệp tin đã chọn
}

Trong ví dụ trên, showOpenDialog(null) sẽ hiển thị hộp thoại chọn tệp tin và trả về kết quả của người dùng (APPROVE_OPTION nếu người dùng chọn tệp tin và CANCEL_OPTION nếu người dùng huỷ bỏ).

 1. Xử lý sự kiện khi người dùng huỷ bỏ chọn tệp tin (tuỳ chọn):
int result = fileChooser.showOpenDialog(null);
if (result == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
  // Xử lý tệp tin đã chọn
} else if (result == JFileChooser.CANCEL_OPTION) {
  // Xử lý khi người dùng huỷ bỏ
}

Đây chỉ là một số ví dụ cơ bản về cách tạo và sử dụng JFileChooser trong Java Swing. Bạn có thể tùy chỉnh và mở rộng chức năng của nó theo nhu cầu của ứng dụng của bạn.

Xem thêm Cách sử dụng ToolTip trong Java Swing

Xử lý sự kiện và trả về giá trị

Để xử lý sự kiện và trả về giá trị khi người dùng chọn tệp tin trong JFileChooser, bạn có thể sử dụng phương thức showOpenDialog hoặc showSaveDialog để hiển thị hộp thoại và sau đó kiểm tra kết quả của người dùng.

Dưới đây là một ví dụ về cách xử lý sự kiện và trả về giá trị từ JFileChooser:

JFileChooser fileChooser = new JFileChooser();

int result = fileChooser.showOpenDialog(null);
if (result == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
  File selectedFile = fileChooser.getSelectedFile();
  // Xử lý tệp tin đã chọn
  System.out.println("Đã chọn tệp tin: " + selectedFile.getAbsolutePath());
} else if (result == JFileChooser.CANCEL_OPTION) {
  // Xử lý khi người dùng huỷ bỏ
  System.out.println("Đã huỷ bỏ việc chọn tệp tin");
}

Trong ví dụ trên, sau khi người dùng chọn tệp tin và nhấn “OK”, phương thức getSelectedFile sẽ trả về đối tượng File đại diện cho tệp tin đã chọn. Bạn có thể sử dụng phương thức này để thực hiện các xử lý tương ứng với tệp tin đã chọn.

Nếu người dùng huỷ bỏ việc chọn tệp tin, sự kiện JFileChooser.CANCEL_OPTION sẽ được kích hoạt và bạn có thể xử lý nó theo ý muốn.

Lưu ý rằng trong ví dụ trên, đoạn mã được viết trong phương thức main để hiển thị kết quả trên cửa sổ console. Trong ứng dụng thực tế, bạn có thể thay đổi xử lý sự kiện và trả về giá trị theo nhu cầu của ứng dụng của mình.

Xem thêm Optional trong Swift

Tùy chỉnh giao diện của JFileChooser

Để tùy chỉnh giao diện của JFileChooser, bạn có thể sử dụng các phương thức và thuộc tính có sẵn để thay đổi hình thức và cài đặt của hộp thoại chọn tệp.

Dưới đây là một số cách để tùy chỉnh giao diện của JFileChooser:

 1. Đặt tiêu đề cho hộp thoại: Bạn có thể sử dụng phương thức setDialogTitle để đặt tiêu đề cho hộp thoại. Ví dụ: fileChooser.setDialogTitle("Chọn tệp tin").
 2. Đặt vị trí mặc định: Bạn có thể sử dụng phương thức setCurrentDirectory để đặt thư mục mặc định mà hộp thoại sẽ mở đầu tiên. Ví dụ: fileChooser.setCurrentDirectory(new File("C:\\Documents")).
 3. Chỉ định loại tệp tin được chấp nhận: Bạn có thể sử dụng phương thức setFileFilter để chỉ định loại tệp tin mà hộp thoại sẽ hiển thị. Ví dụ:
FileFilter filter = new FileNameExtensionFilter("Tệp tin văn bản", "txt", "doc", "docx");
fileChooser.setFileFilter(filter);
 1. Chỉ định kiểu hiển thị: Bạn có thể sử dụng phương thức setFileSelectionMode để chỉ định kiểu hiển thị của hộp thoại. Ví dụ: fileChooser.setFileSelectionMode(JFileChooser.FILES_ONLY) để chỉ hiển thị các tệp tin và không cho phép chọn thư mục.
 2. Đặt các nút tùy chỉnh: Bạn có thể sử dụng phương thức setApproveButtonTextsetCancelButtonText để đặt văn bản cho nút chấp nhận và nút huỷ bỏ.
 3. Tùy chỉnh màu sắc và giao diện khác: Bạn có thể sử dụng UIManager để tùy chỉnh các thuộc tính giao diện, như màu sắc, font chữ, biểu tượng, v.v. Ví dụ: UIManager.put("FileChooser.background", Color.YELLOW) để đặt màu nền cho hộp thoại.

Lưu ý rằng các phương thức và thuộc tính tùy chỉnh có thể khác nhau tùy thuộc vào phiên bản Java Swing và hệ điều hành bạn đang sử dụng. Bạn có thể xem thêm tài liệu chính thức của Java Swing để tìm hiểu chi tiết về các tùy chỉnh có sẵn và cách sử dụng chúng.

Xem thêm Java Swing Tutorial – hướng dẫn

Ví dụ về JFileChooser

Output:

Ứng dụng của JFileChooser trong giao diện người dùng

JFileChooser là một thành phần quan trọng trong giao diện người dùng Java, được sử dụng để cho phép người dùng chọn tệp tin hoặc thư mục trên hệ thống tệp của họ. Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến của JFileChooser trong giao diện người dùng:

 1. Mở và lưu tệp tin: JFileChooser cho phép người dùng dễ dàng mở và lưu tệp tin. Bằng cách sử dụng JFileChooser, người dùng có thể duyệt qua các thư mục trên hệ thống và chọn tệp tin mà họ muốn mở hoặc lưu.
 2. Quản lý hình ảnh và phương tiện: JFileChooser cho phép người dùng chọn hình ảnh, video hoặc âm thanh từ thư mục của họ. Điều này thường được sử dụng trong các ứng dụng như trình chỉnh sửa hình ảnh, trình phát media hoặc ứng dụng quản lý tệp tin.
 3. Xuất và nhập dữ liệu: JFileChooser cũng có thể được sử dụng để xuất và nhập dữ liệu từ và đến các tệp tin. Ví dụ, trong các ứng dụng xử lý dữ liệu hoặc ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu, người dùng có thể sử dụng JFileChooser để chọn nơi lưu trữ tệp xuất hoặc chọn tệp để nhập dữ liệu.
 4. Thư viện tệp tin: JFileChooser có thể được sử dụng để xây dựng một thư viện tệp tin trong giao diện người dùng. Người dùng có thể duyệt qua các thư mục, tạo thư mục mới, xóa hoặc di chuyển tệp tin. Điều này thường được sử dụng trong các ứng dụng quản lý tệp tin hoặc trình quản lý thư mục.
 5. Tích hợp với các chức năng khác: JFileChooser có thể được tích hợp với các chức năng khác trong giao diện người dùng như JTable hoặc JTextArea. Ví dụ, người dùng có thể chọn một tệp tin từ JFileChooser và hiển thị nội dung của tệp đó trực tiếp trong JTable hoặc JTextArea.

Tuy nhiên, ứng dụng của JFileChooser không chỉ dừng lại ở những ví dụ trên. Tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của ứng dụng, JFileChooser có thể được tùy chỉnh và sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau để tạo ra trải nghiệm người dùng tốt hơn và tiện lợi hơn khi làm việc với tệp tin và thư mục trên hệ thống tệp của họ.

Xem thêm Node.js Command Line

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now