Rate this post

Lớp JEditorPane được sử dụng để tạo một cửa sổ soạn thảo văn bản đơn giản. Lớp này có các phương thức setContentType () và setText ().

setContentType(“text/plain”): Phương thức này được sử dụng để đặt kiểu nội dung là văn bản thuần túy.

setText(text): Phương thức này dùng để thiết lập nội dung văn bản ban đầu.

Các bài viết khác:

Giới thiệu về JEditorPane

JEditorPane là một thành phần trong thư viện Java Swing, cho phép hiển thị và chỉnh sửa nội dung văn bản. Nó cung cấp khả năng hiển thị văn bản đơn giản hoặc nội dung HTML phức tạp, cho phép người dùng tương tác với văn bản thông qua các sự kiện.

JEditorPane kế thừa từ lớp JTextComponent và có thể được sử dụng trong các ứng dụng desktop Java để tạo giao diện người dùng linh hoạt và tùy chỉnh. Dưới đây là một số tính năng chính của JEditorPane:

 1. Hiển thị văn bản: JEditorPane cho phép hiển thị văn bản thông qua việc chèn và định dạng nội dung văn bản.
 2. Hiển thị nội dung HTML: JEditorPane hỗ trợ hiển thị nội dung HTML phức tạp, bao gồm các định dạng văn bản, hình ảnh, bảng, liên kết, và các phần tử HTML khác.
 3. Xử lý sự kiện: JEditorPane có khả năng xử lý sự kiện từ người dùng, bao gồm sự kiện nhấp chuột, cuộn trang, và thao tác chỉnh sửa văn bản.
 4. Tùy chỉnh giao diện: JEditorPane cho phép bạn tùy chỉnh giao diện, bao gồm font chữ, màu sắc, căn chỉnh, và các thuộc tính khác của văn bản.
 5. Đa dạng kiểu giao diện: JEditorPane hỗ trợ các kiểu giao diện khác nhau như Plain text, HTML, RTF (Rich Text Format) và hỗ trợ hiển thị và chỉnh sửa các định dạng này.

Xem thêm User Interface Design là gì?

Với những tính năng mạnh mẽ này, JEditorPane là một công cụ linh hoạt và hữu ích trong việc xây dựng các ứng dụng desktop Java có khả năng hiển thị và chỉnh sửa nội dung văn bản đa dạng.

Classes

Modifier and TypeClassDescription
protected classJEditorPane.AccessibleJEditorPaneLớp này triển khai hỗ trợ khả năng truy cập cho lớp JEditorPane.
protected classJEditorPane.AccessibleJEditorPaneHTMLLớp này cung cấp hỗ trợ cho AccessibleHypertext và được sử dụng trong các trường hợp mà EditorKit được cài đặt trong JEditorPane này là một bản sao của HTMLEditorKit.
protected classJEditorPane.JEditorPaneAccessibleHypertextSupportNhững gì được trả lại bởi AccessibleJEditorPaneHTML.getAccessibleText

Fields

Modifier and TypeFieldDescription
static StringHONOR_DISPLAY_PROPERTIESPhím cho thuộc tính máy khách được sử dụng để cho biết liệu phông chữ mặc định và màu nền trước từ thành phần có được sử dụng hay không nếu phông chữ hoặc màu nền trước không được chỉ định trong văn bản được tạo kiểu.
static StringW3C_LENGTH_UNITSKhóa cho thuộc tính máy khách được sử dụng để cho biết liệu các đơn vị độ dài tuân thủ w3c có được sử dụng để hiển thị html hay không.

Constructors

ConstructorDescription
JEditorPane()Nó tạo ra một JEditorPane mới.
JEditorPane(String url)Nó tạo ra một JEditorPane dựa trên một chuỗi chứa đặc tả URL.
JEditorPane(String type, String text)Nó tạo ra một JEditorPane đã được khởi tạo cho văn bản nhất định.
JEditorPane(URL initialPage)Nó tạo ra một JEditorPane dựa trên một URL được chỉ định cho đầu vào.

Useful Methods

Modifier and TypeMethodDescription
voidaddHyperlinkListener(HyperlinkListener listener)Thêm trình xử lý siêu kết nối để thông báo về bất kỳ thay đổi nào, chẳng hạn như khi một liên kết được chọn và nhập.
protected EditorKitcreateDefaultEditorKit()Nó tạo bộ soạn thảo mặc định (PlainEditorKit) cho thời điểm thành phần được tạo lần đầu tiên.
voidsetText(String t)Nó đặt văn bản của TextComponent này thành nội dung được chỉ định, được mong đợi ở định dạng của loại nội dung của trình soạn thảo này.
voidsetContentType(String type)Nó đặt loại nội dung mà trình soạn thảo này xử lý.
voidsetPage(URL page)Nó đặt URL hiện tại đang được hiển thị.
voidread(InputStream in, Object desc)Phương thức này khởi tạo từ một luồng.
voidscrollToReference(String reference)Nó cuộn chế độ xem đến vị trí tham chiếu đã cho (nghĩa là giá trị được trả về bởi phương thức UL.getRef cho URL đang được hiển thị).
voidsetText(String t)Nó đặt văn bản của TextComponent này thành nội dung được chỉ định, được mong đợi ở định dạng của loại nội dung của trình soạn thảo này.
StringgetText()Nó trả về văn bản có trong TextComponent này theo kiểu nội dung của trình soạn thảo này.
voidread(InputStream in, Object desc)Phương thức này khởi tạo từ một luồng.

Xem thêm Giao thức Mạng trong TCP/IP

Sử dụng JEditorPane trong ứng dụng

Để sử dụng JEditorPane trong ứng dụng của bạn, bạn có thể làm như sau:

 1. Import các gói cần thiết:
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
 1. Tạo một đối tượng JEditorPane:
JEditorPane editorPane = new JEditorPane();
 1. Thiết lập kiểu giao diện cho JEditorPane (ví dụ: HTML):
editorPane.setContentType("text/html");
 1. Thiết lập nội dung cho JEditorPane:
editorPane.setText("<html><body><h1>Hello, World!</h1></body></html>");
 1. Đưa JEditorPane vào một JScrollPane để hỗ trợ cuộn trang:
JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(editorPane);
 1. Thêm JScrollPane vào giao diện của ứng dụng:
frame.getContentPane().add(scrollPane, BorderLayout.CENTER);

(với frame là JFrame chứa ứng dụng của bạn)

 1. Tùy chỉnh giao diện và thuộc tính của JEditorPane nếu cần thiết, ví dụ:
editorPane.setEditable(false); // Vô hiệu hóa chỉnh sửa
editorPane.setBackground(Color.WHITE); // Thiết lập màu nền
editorPane.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 12)); // Thiết lập font chữ
 1. Chạy ứng dụng:
frame.setSize(400, 300);
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
frame.setVisible(true);

Lưu ý rằng JEditorPane có thể hỗ trợ nhiều kiểu giao diện khác nhau như plain text, HTML, RTF, v.v. Bạn có thể sử dụng phương thức setContentType() để thiết lập kiểu giao diện tương ứng.

Trên đây là một ví dụ đơn giản về việc sử dụng JEditorPane trong ứng dụng Java Swing. Bạn có thể tùy chỉnh và mở rộng ví dụ này để phù hợp với yêu cầu cụ thể của ứng dụng của mình.

Xem thêm SALESFORCE MARKETING CLOUD

Tùy chỉnh giao diện JEditorPane

Để tùy chỉnh giao diện của JEditorPane, bạn có thể sử dụng các phương thức và thuộc tính của JEditorPane, như sau:

 1. Thiết lập font chữ: Bạn có thể thiết lập font chữ cho JEditorPane bằng cách sử dụng phương thức setFont() và truyền vào một đối tượng Font. Ví dụ:
editorPane.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 14));
 1. Thiết lập màu chữ và màu nền: Bạn có thể thiết lập màu chữ và màu nền cho JEditorPane bằng cách sử dụng phương thức setForeground()setBackground(). Ví dụ:
editorPane.setForeground(Color.RED);
editorPane.setBackground(Color.WHITE);
 1. Thiết lập căn chỉnh văn bản: Bạn có thể thiết lập căn chỉnh văn bản bên trong JEditorPane bằng cách sử dụng phương thức setAlignmentX()setAlignmentY(). Ví dụ:
editorPane.setAlignmentX(Component.CENTER_ALIGNMENT);
editorPane.setAlignmentY(Component.CENTER_ALIGNMENT);
 1. Thiết lập kích thước: Bạn có thể thiết lập kích thước của JEditorPane bằng cách sử dụng phương thức setPreferredSize(). Ví dụ:
editorPane.setPreferredSize(new Dimension(400, 300));
 1. Thiết lập viền: Bạn có thể thiết lập viền cho JEditorPane bằng cách sử dụng phương thức setBorder(). Ví dụ:
editorPane.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.BLACK, 1));
 1. Tùy chỉnh CSS: Nếu bạn đang sử dụng JEditorPane để hiển thị nội dung HTML, bạn có thể tùy chỉnh giao diện bằng cách sử dụng CSS. Bạn có thể thiết lập CSS bằng cách sử dụng phương thức setEditorKit() và truyền vào một đối tượng EditorKit phù hợp, ví dụ:
HTMLEditorKit editorKit = new HTMLEditorKit();
editorPane.setEditorKit(editorKit);

Sau đó, bạn có thể sử dụng các thuộc tính CSS để tùy chỉnh giao diện, ví dụ:

editorPane.setText("<html><body><h1 style='color: blue;'>Hello, World!</h1></body></html>");

Trên đây là một số cách tùy chỉnh giao diện của JEditorPane. Bạn có thể kết hợp và sử dụng các phương thức và thuộc tính này để tạo giao diện đẹp và phù hợp với yêu cầu của ứng dụng của mình.

Xem thêm Java Swing Tutorial – hướng dẫn

Ứng dụng thực tế của JEditorPane

JEditorPane trong Java Swing là một thành phần đa năng cho phép hiển thị nội dung văn bản đơn giản hoặc HTML. Dưới đây là một số ứng dụng thực tế của JEditorPane:

 1. Trình duyệt đơn giản: JEditorPane có thể được sử dụng để tạo một trình duyệt đơn giản để hiển thị các trang web cơ bản. Nó hỗ trợ cú pháp HTML cơ bản và có thể hiển thị các đối tượng như hình ảnh, liên kết và văn bản định dạng.
 2. Trình soạn thảo văn bản: JEditorPane có thể được sử dụng để tạo một trình soạn thảo văn bản đơn giản cho phép người dùng nhập và chỉnh sửa văn bản. Nó cung cấp các chức năng cơ bản như tô đậm, in nghiêng, gạch chân và chọn font chữ.
 3. Hiển thị trang trợ giúp: JEditorPane có thể được sử dụng để hiển thị nội dung trang trợ giúp cho ứng dụng. Bạn có thể sử dụng định dạng HTML để tạo trang trợ giúp với các đường liên kết, hình ảnh và bảng.
 4. Đọc và hiển thị tệp văn bản: JEditorPane có thể được sử dụng để đọc và hiển thị các tệp văn bản như file txt, file log hoặc file cấu hình. Bạn có thể đọc nội dung của tệp và hiển thị nó trong JEditorPane để cho phép người dùng xem và tìm kiếm nội dung.
 5. Xem trước email hoặc tin nhắn: JEditorPane có thể được sử dụng để xem trước nội dung email hoặc tin nhắn. Bạn có thể hiển thị các định dạng như văn bản định dạng, hình ảnh và liên kết trong nội dung email hoặc tin nhắn.

Đây chỉ là một số ứng dụng thực tế của JEditorPane. Với khả năng hiển thị nội dung đa dạng và linh hoạt, JEditorPane là một thành phần hữu ích trong việc xây dựng các giao diện người dùng tương tác trong ứng dụng Java Swing.

Xem thêm Function Design trong UI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now