Rate this post

Điều khiển JDialog đại diện cho một cửa sổ cấp cao nhất có đường viền và tiêu đề được sử dụng để nhận một số hình thức đầu vào từ người dùng. Nó kế thừa lớp Dialog.

Không giống như JFrame, nó không có các nút phóng to và thu nhỏ.

Các bài viết khác:

Giới thiệu về JDialog trong Java Swing

JDialog là một thành phần trong Java Swing cho phép bạn tạo và quản lý các cửa sổ dialog (hộp thoại) trong ứng dụng Java. JDialog được sử dụng để hiển thị thông tin chi tiết, yêu cầu người dùng nhập liệu hoặc xác nhận các hành động trong giao diện người dùng.

JDialog cung cấp các tính năng linh hoạt như tiêu đề, nút đóng, kích thước, vị trí, và quản lý sự kiện. Bạn có thể tạo JDialog đơn giản chỉ với một tiêu đề và nội dung, hoặc tùy chỉnh giao diện với các thành phần như nút, trường nhập liệu, danh sách, và hình ảnh.

Với JDialog, bạn có thể xác định cách hiển thị dialog trên JFrame hoặc một JDialog cha, và xử lý các sự kiện như người dùng nhấn nút, nhập liệu, hoặc đóng dialog.

JDialog có nhiều ứng dụng trong giao diện người dùng, bao gồm hiển thị thông báo cho người dùng, xác nhận và thông báo kết quả, cho phép người dùng chọn và nhập dữ liệu, và hiển thị các cấu hình và tùy chọn.

Sử dụng JDialog trong Java Swing, bạn có thể tạo các cửa sổ dialog linh hoạt và tương tác với người dùng một cách dễ dàng và hiệu quả.

Xem thêm Giao thức Mạng trong TCP/IP

Khai báo class JDialog

Hãy xem phần khai báo cho lớp javax.swing.JDialog.

public class JDialog extends Dialog implements WindowConstants, Accessible, RootPaneContainer  

Các Constructor thường được sử dụng:

ConstructorDescription
JDialog()Nó được sử dụng để tạo một hộp thoại không có mô hình không có tiêu đề và không có chủ sở hữu Khung được chỉ định.
JDialog(Frame owner)Nó được sử dụng để tạo một hộp thoại không có mô hình với Frame được chỉ định làm chủ sở hữu của nó và một tiêu đề trống.
JDialog(Frame owner, String title, boolean modal)Nó được sử dụng để tạo một hộp thoại với tiêu đề được chỉ định, Khung chủ sở hữu và phương thức.

Xem thêm Cách sử dụng ToolTip trong Java Swing

Tạo và sử dụng JDialog trong Java Swing

Để tạo và sử dụng JDialog trong Java Swing, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Tạo một lớp con kế thừa từ lớp JDialog:
public class MyDialog extends JDialog {
  // Các thành phần và logic của dialog
}
 1. Trong phương thức khởi tạo của lớp con, cấu hình các thuộc tính của dialog:
public MyDialog(JFrame parent, String title, boolean modal) {
  super(parent, title, modal);
  // Cấu hình thuộc tính của dialog
}
 1. Định nghĩa và thêm các thành phần vào dialog, như các nút, nhãn, trường nhập liệu, danh sách, v.v.:
public MyDialog(JFrame parent, String title, boolean modal) {
  super(parent, title, modal);
  
  // Định nghĩa các thành phần của dialog
  JButton okButton = new JButton("OK");
  JLabel label = new JLabel("Nhập tên:");
  JTextField textField = new JTextField();
  
  // Thêm các thành phần vào dialog
  JPanel panel = new JPanel();
  panel.add(label);
  panel.add(textField);
  panel.add(okButton);
  getContentPane().add(panel);
}
 1. Định nghĩa các xử lý sự kiện cho các thành phần trong dialog:
public MyDialog(JFrame parent, String title, boolean modal) {
  // ...
  
  // Xử lý sự kiện cho nút OK
  okButton.addActionListener(new ActionListener() {
    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      String name = textField.getText();
      // Xử lý dữ liệu nhập vào
      // Đóng dialog sau khi hoàn thành xử lý
      dispose();
    }
  });
}
 1. Tạo và hiển thị dialog từ JFrame hoặc JDialog cha:
JFrame frame = new JFrame("Ứng dụng Java Swing");
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
frame.setSize(400, 300);

// Tạo dialog
MyDialog dialog = new MyDialog(frame, "Thông báo", true);

// Hiển thị dialog
dialog.setVisible(true);

Lưu ý rằng bạn cần thay đổi các thành phần và xử lý sự kiện phù hợp với yêu cầu của ứng dụng của bạn.

Xem thêm Java Swing Tutorial – hướng dẫn

Tùy chỉnh giao diện của JDialog

Để tùy chỉnh giao diện của JDialog trong Java Swing, bạn có thể sử dụng các phương thức và thuộc tính có sẵn của lớp JDialog để điều chỉnh các thành phần và thuộc tính của dialog. Dưới đây là một số cách tùy chỉnh giao diện của JDialog:

 1. Đặt kích thước và vị trí của dialog:
  • Sử dụng phương thức setSize(int width, int height) để đặt kích thước của dialog.
  • Sử dụng phương thức setLocation(int x, int y) để đặt vị trí của dialog trên màn hình.
 2. Đặt tiêu đề của dialog:
  • Sử dụng phương thức setTitle(String title) để đặt tiêu đề của dialog.
 3. Đặt kiểu hiển thị của dialog:
  • Sử dụng phương thức setDefaultCloseOperation(int operation) để đặt kiểu hành động khi người dùng đóng dialog.
  • Sử dụng phương thức setModal(boolean modal) để thiết lập dialog có hiển thị dưới dạng modal hay không.
 4. Tùy chỉnh giao diện của các thành phần trong dialog:
  • Sử dụng các phương thức và thuộc tính có sẵn của các thành phần như JButton, JLabel, JTextField, v.v. để tùy chỉnh giao diện của chúng.
  • Ví dụ: sử dụng phương thức setFont(Font font) để đặt font chữ cho các thành phần, sử dụng phương thức setForeground(Color color) để đặt màu chữ, sử dụng phương thức setBackground(Color color) để đặt màu nền, v.v.
 5. Sử dụng Layout Manager để quản lý vị trí và kích thước của các thành phần trong dialog. Có nhiều Layout Manager khác nhau để lựa chọn như BorderLayout, FlowLayout, GridLayout, v.v.
 6. Thêm ảnh, biểu tượng hoặc các đối tượng trực quan khác vào dialog để tăng tính thẩm mỹ và tương tác.

Dễ dàng tùy chỉnh giao diện của JDialog trong Java Swing cho phép bạn thay đổi các thuộc tính và thiết kế dialog theo ý muốn của bạn để phù hợp với nhu cầu của ứng dụng.

Xem thêm JPasswordField trong Java Swing

Ứng dụng của JDialog trong giao diện người dùng

JDialog là một thành phần quan trọng trong Java Swing và có nhiều ứng dụng hữu ích trong giao diện người dùng. Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến của JDialog:

 1. Dialog thông báo (Message Dialog): JDialog có thể được sử dụng để hiển thị các thông báo cho người dùng, ví dụ như thông báo lỗi, cảnh báo, hoặc thông báo thành công. Người dùng có thể nhấn vào các nút đồng ý hoặc hủy bỏ để xác nhận thông báo.
 2. Dialog nhập liệu (Input Dialog): JDialog có thể được sử dụng để hiển thị các ô nhập liệu cho người dùng, ví dụ như nhập tên, mật khẩu, địa chỉ, v.v. Người dùng có thể nhập thông tin vào các ô và xác nhận hoặc hủy bỏ nhập liệu.
 3. Dialog xác nhận (Confirm Dialog): JDialog có thể được sử dụng để yêu cầu người dùng xác nhận một hành động, ví dụ như xác nhận xóa dữ liệu, xác nhận đăng xuất, v.v. Người dùng có thể chọn đồng ý hoặc hủy bỏ hành động.
 4. Dialog chọn tập tin (File Chooser Dialog): JDialog có thể được sử dụng để cho phép người dùng chọn tập tin từ hệ thống tệp tin. Với JFileChooser, người dùng có thể duyệt và chọn tập tin hoặc thư mục, và kết quả sẽ được trả về cho ứng dụng.
 5. Dialog tùy chọn (Option Dialog): JDialog có thể được sử dụng để hiển thị các tùy chọn cho người dùng, ví dụ như chọn ngôn ngữ, chế độ xem, chế độ màu, v.v. Người dùng có thể chọn một trong các tùy chọn được cung cấp.
 6. Dialog tuỳ chỉnh: JDialog cũng có thể được sử dụng để tạo các dialog tuỳ chỉnh, tùy chỉnh hoàn toàn giao diện và chức năng theo yêu cầu của ứng dụng. Điều này cho phép bạn tạo ra các dialog độc đáo và phù hợp với nhu cầu cụ thể của ứng dụng của bạn.

JDialog cung cấp khả năng hiển thị các cửa sổ phụ và tương tác với người dùng, là một công cụ mạnh mẽ trong xây dựng giao diện người dùng đáp ứng và tương tác trong ứng dụng Java Swing.

Xem thêm JSeparator trong Java Swing

Ví dụ về JDialog

Output:

Xem thêm Java JComponent

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now