Rate this post

Đối tượng của lớp Choice được sử dụng để hiển thị menu bật lên của các lựa chọn. Lựa chọn do người dùng chọn được hiển thị trên đầu menu . Nó kế thừa lớp JComponent.

Các bài viết liên quan:

Khai báo lớp JComboBox

Hãy xem phần khai báo cho lớp javax.swing.JComboBox.

public class JComboBox extends JComponent implements ItemSelectable, ListDataListener, ActionListener, Accessible  

Các trình xây dựng thường được sử dụng:

ConstructorDescription
JComboBox()Tạo JComboBox với mô hình dữ liệu mặc định.
JComboBox(Object[] items)Tạo một JComboBox chứa các phần tử trong mảng được chỉ định .
JComboBox(Vector<?> items)Tạo một JComboBox chứa các phần tử trong Vector được chỉ định .

Các phương pháp thường được sử dụng:

MethodsDescription
void addItem(Object anObject)Nó được sử dụng để thêm một mục vào danh sách mục.
void removeItem(Object anObject)Nó được sử dụng để xóa một mục trong danh sách mục.
void removeAllItems()Nó được sử dụng để xóa tất cả các mục khỏi danh sách.
void setEditable(boolean b)Nó được sử dụng để xác định xem JComboBox có thể chỉnh sửa được hay không.
void addActionListener(ActionListener a)Nó được sử dụng để thêm ActionListener .
void addItemListener(ItemListener i)Nó được sử dụng để thêm ItemListener .

Java JComboBox Example

Output:

Java JComboBox Example with ActionListener

Output:

JComboBox là một phần của gói Java Swing. JComboBox kế thừa lớp JComponent. JComboBox hiển thị menu bật lên hiển thị danh sách và người dùng có thể chọn một tùy chọn từ danh sách được chỉ định đó. JComboBox có thể chỉnh sửa hoặc chỉ đọc tùy thuộc vào sự lựa chọn của người lập trình.

Cấu tạo của JComboBox là: 

Các phương pháp thường được sử dụng là: 

 1. addItem (E item) : thêm item vào JComboBox
 2. addItemListener (ItemListener l) : thêm ItemListener vào JComboBox
 3. getItemAt (int i) : trả về mục ở chỉ mục i
 4. getItemCount () : trả về số lượng mục từ danh sách
 5. getSelectedItem () : trả về mục được chọn
 6. removeItemAt (int i) : loại bỏ phần tử ở chỉ mục i
 7. setEditable (boolean b) : boolean b xác định hộp tổ hợp có thể chỉnh sửa được hay không. Nếu đúng được thông qua thì hộp tổ hợp có thể chỉnh sửa hoặc ngược lại.
 8. setSelectedIndex (int i) : chọn phần tử của JComboBox tại chỉ mục i.
 9. showPopup () : làm cho hộp tổ hợp hiển thị cửa sổ bật lên của nó.
 10. setUI (ComboBoxUI ui) : đặt đối tượng L&F hiển thị thành phần này.
 11. setSelectedItem (Object a) : đặt mục đã chọn trong vùng hiển thị hộp tổ hợp thành đối tượng trong đối số.
 12. setSelectedIndex (int a) : chọn mục tại chỉ mục anIndex.
 13. setPopupVosystem (boolean v) : thiết lập khả năng hiển thị của cửa sổ bật lên.
 14. setModel (ComboBoxModel a) : đặt mô hình dữ liệu mà JComboBox sử dụng để lấy danh sách các mục.
 15. setMaximumRowCount (int count) : đặt số hàng tối đa mà JComboBox hiển thị.
 16. setEnabled (boolean b) : bật hộp tổ hợp để có thể chọn các mục.
 17. removeItem (Object anObject) : loại bỏ một mục khỏi danh sách mục.
 18. removeAllItems () : xóa tất cả các mục khỏi danh sách mục.
 19. removeActionListener (ActionListener l) : loại bỏ ActionListener.
 20. isPopupVosystem () : xác định khả năng hiển thị của cửa sổ bật lên.
 21. addPopupMenuListener (PopupMenuListener l) : thêm trình nghe PopupMenu sẽ lắng nghe các tin nhắn thông báo từ phần bật lên của hộp tổ hợp.
 22. getActionCommand () : trả về lệnh hành động có trong sự kiện được gửi đến trình nghe hành động.
 23. getEditor () : trả về trình soạn thảo được sử dụng để vẽ và chỉnh sửa mục đã chọn trong trường JComboBox.
 24. getItemCount () : trả về số lượng mục trong danh sách.
 25. getItemListaries () : trả về một mảng của tất cả các ItemListists được thêm vào JComboBox này với addItemListener ().
 26. createDefaultKeySelectionManager () : trả về một phiên bản của trình quản lý chọn khóa mặc định.
 27. fireItemStateChanged (ItemEvent e) : thông báo cho tất cả người nghe đã đăng ký quan tâm để thông báo về loại sự kiện này.
 28. firePopupMenuCanceled () : thông báo cho PopupMenuListaries rằng phần bật lên của hộp tổ hợp đã bị hủy.
 29. firePopupMenuWillBecomeInvisible () : thông báo cho PopupMenuListaries rằng phần cửa sổ bật lên của hộp tổ hợp đã trở nên vô hình.
 30. firePopupMenuWillBecomeVosystem () : thông báo cho PopupMenuListaries rằng phần cửa sổ bật lên của hộp tổ hợp sẽ hiển thị.
 31. setEditor (ComboBoxEditor a) : đặt trình soạn thảo được sử dụng để vẽ và chỉnh sửa mục đã chọn trong trường JComboBox.
 32. setActionCommand (String a) : đặt lệnh hành động cần có trong sự kiện được gửi đến actionListists.
 33. getUI () : trả về giao diện đối tượng hiển thị thành phần này.
 34. paramString () : trả về một biểu diễn chuỗi của JComboBox này.
 35. getUIClassID () : trả về tên của lớp Look and feel hiển thị thành phần này.
 36. getAccessibleContext () : lấy AccessibleContext được liên kết với JComboBox này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now