Rate this post

Vùng chứa JToolBar cho phép chúng ta nhóm các thành phần khác, thường là các nút có biểu tượng trong một hàng hoặc cột. JToolBar cung cấp một thành phần hữu ích để hiển thị các hành động hoặc điều khiển thường được sử dụng.

Các liên quan khác:

Class lồng nhau

Modifier and TypeClassDescription
protected classJToolBar.AccessibleJToolBarLớp này thực hiện hỗ trợ khả năng truy cập cho lớp JToolBar.
static classJToolBar.SeparatorDấu phân tách dành riêng cho thanh công cụ.

Constructors

ConstructorDescription
JToolBar()Nó tạo ra một thanh công cụ mới; định hướng mặc định là NGANG.
JToolBar(int orientation)Nó tạo ra một thanh công cụ mới với hướng được chỉ định.
  
JToolBar(String name, int orientation)Nó tạo ra một thanh công cụ mới với tên và hướng được chỉ định.

Phương thức

Modifier and TypeMethodDescription
JButtonadd(Action a)Nó thêm một JButton mới để điều khiển hành động.
protected voidaddImpl(Component comp, Object constraints, int index)Nếu một JButton đang được thêm vào, ban đầu nó sẽ được thiết lập để bị vô hiệu hóa.
voidaddSeparator()Nó gắn một dấu phân cách có kích thước mặc định vào cuối thanh công cụ.
protected PropertyChangeListenercreateActionChangeListener(JButton b)Nó trả về một PropertyChangeListener được định cấu hình đúng cách sẽ cập nhật điều khiển khi các thay đổi đối với Hành động xảy ra hoặc vô hiệu nếu trình nghe thay đổi thuộc tính mặc định cho điều khiển được mong muốn.
protected JButtoncreateActionComponent(Action a)Phương thức Factory tạo JButton cho các Hành động được thêm vào JToolBar.
ToolBarUIgetUI()Nó trả về UI người dùng hiện tại của thanh công cụ.
voidsetUI(ToolBarUI ui)Nó đặt đối tượng L&F hiển thị thành phần này.
voidsetOrientation(int o)Nó thiết lập hướng của thanh công cụ.

Java JToolBar Example

Output:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now