Rate this post

Trong Java, Iterable là một giao diện trong thư viện cơ bản (java.lang) cho phép một đối tượng được lặp qua (iterated) bởi một vòng lặp. Các đối tượng mà có thể được lặp qua là những đối tượng mà implement giao diện Iterable.

Các bài viết liên quan:

Iterable cho phép một đối tượng cung cấp một Iterator (một đối tượng dùng để lặp qua tất cả các phần tử của nó) cho một vòng lặp for-each để lặp qua tất cả các phần tử của nó.

Ví dụ:

List<String> list = new ArrayList<String>();
list.add("item1");
list.add("item2");
list.add("item3");

for (String item : list) {
  System.out.println(item);
}

Trong ví dụ trên, ArrayList là một đối tượng implement Iterable, vì thế nó có thể được sử dụng trong vòng lặp for-each.

Tại sao sử dụng iterable trong java

 1. Tiện dụng: Sử dụng Iterable cho phép lặp qua các phần tử của một đối tượng một cách dễ dàng và thuận tiện bằng cách sử dụng vòng lặp for-each, có thể tận dụng các tính năng của Java.
 2. Tái sử dụng mã: Sử dụng Iterable cho phép tái sử dụng mã cho việc lặp qua các phần tử trong các đối tượng khác nhau mà implement giao diện Iterable, giúp cho việc phát triển chương trình trở nên nhanh hơn và hiệu quả hơn.
 3. Tách biệt: Sử dụng Iterable cho phép tách biệt việc lặp qua các phần tử từ việc thao tác với chúng, giúp cho chương trình trở nên dễ dàng hơn để quản lý và bảo trì.
 4. An toàn dữ liệu: Sử dụng Iterable giúp cho chương trình trở nên an toàn hơn bởi việc cung cấp một cách để lặp qua các phần tử mà không cần truy cập trực tiếp vào các phần tử của đối tượng.

Một vài ví dụ implement iterable trong java

 1. Sử dụng Iterable với một danh sách:
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;

public class MyIterableList implements Iterable<String> {

  private List<String> list;

  public MyIterableList() {
    list = new ArrayList<String>();
  }

  public void add(String item) {
    list.add(item);
  }

  @Override
  public Iterator<String> iterator() {
    return list.iterator();
  }

  public static void main(String[] args) {
    MyIterableList list = new MyIterableList();
    list.add("item1");
    list.add("item2");
    list.add("item3");

    for (String item : list) {
      System.out.println(item);
    }
  }
}
 1. Sử dụng Iterable với một mảng:
import java.util.Arrays;
import java.util.Iterator;

public class MyIterableArray implements Iterable<Integer> {

  private Integer[] array;

  public MyIterableArray(Integer[] array) {
    this.array = array;
  }

  @Override
  public Iterator<Integer> iterator() {
    return Arrays.asList(array).iterator();
  }

  public static void main(String[] args) {
    Integer[] array = {1, 2, 3, 4, 5};
    MyIterableArray myArray = new MyIterableArray(array);

    for (Integer item : myArray) {
      System.out.println(item);
    }
  }
}
 1. Sử dụng Iterable với một đối tượng tùy chỉnh:
import java.util.Iterator;

public class MyIterableObject implements Iterable<MyCustomObject> {
	private MyCustomObject[] objects;
 	public MyIterableObject(MyCustomObject[] objects) {
  this.objects = objects;
	}

	@Override
	public Iterator<MyCustomObject> iterator() {
  		return new MyCustomObjectIterator();
	}

	private class MyCustomObjectIterator implements Iterator<MyCustomObject> {
    int index = 0;

    @Override
    public boolean hasNext() {
      return index < objects.length;
    }

    @Override
    public MyCustomObject next() {
      return objects[index++];
    }
  }

	public static void main(String[] args) {
    MyCustomObject[] myObjects = {new MyCustomObject(1), new MyCustomObject(2), new MyCustomObject(3)};
    MyIterableObject myIterableObject = new MyIterableObject(myObjects);

    for (MyCustomObject obj : myIterableObject) {
      System.out.println(obj);
    }
  }
}

Trong các ví dụ trên, tôi đã cho thấy 3 cách khác nhau để implement Iterable trong Java, cho một danh sách, mảng và một đối tượng tùy chỉnh. Chú ý rằng, những ví dụ trên chỉ là một số ví dụ đơn giản mà tôi đã tạo ra để cho cách hiểu cách sử dụng Iterable trong Java. Trong thực tế, bạn có thể sử dụng Iterable để lặp qua các phần tử trong các đối tượng khác nhau như các Collection, Map, Set, hoặc các đối tượng mà bạn tự tạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now