Rate this post

isset() là một hàm trong PHP dùng để kiểm tra xem một biến có tồn tại hay không. Nó trả về true nếu biến đó tồn tại và giá trị khác NULL, ngược lại nó sẽ trả về false. 

Các bài viết liên quan:

Tại sao nên sử dụng hàm isset() ? 

Có nhiều lý do bạn nên sử dụng isset() trong PHP, bao gồm:

 1. Kiểm tra tồn tại của biến: Khi bạn muốn kiểm tra xem một biến có tồn tại trong mã của bạn hay không, hàm isset() là một cách tiện dụng để làm điều đó.
 2. Tránh lỗi “Undefined variable”: Khi bạn sử dụng một biến chưa được khởi tạo, PHP sẽ báo lỗi “Undefined variable”. Sử dụng isset() có thể giúp bạn tránh lỗi này bằng cách kiểm tra trước khi sử dụng biến.
 3. Tránh lỗi “Undefined offset”: Khi bạn truy cập một phần tử của mảng chưa được khởi tạo, PHP sẽ báo lỗi “Undefined offset”. Sử dụng isset() có thể giúp bạn tránh lỗi này bằng cách kiểm tra trước khi truy cập một phần tử của mảng.
 4. Xử lý dữ liệu đầu vào: Khi bạn nhận dữ liệu từ người dùng hoặc từ một nguồn khác, sử dụng isset() có thể giúp bạn kiểm tra xem dữ liệu đó có hợp lệ hay không trước khi sử dụng nó.
 5. Tối ưu hóa tốc độ: Khi bạn sử dụng isset() để kiểm tra tồn tại của một biến trước khi sử dụng nó, nó sẽ giúp tối ưu hóa tốc độ của chương trình bằng cách tránh việc thực hiện các thao tác không cần thiết với các biến không tồn tại.
 6. Làm rõ logic của chương trình: Sử dụng isset() có thể giúp bạn tạo ra mã dễ đọc và dễ hiểu hơn bởi việc giúp bạn xác định rõ ràng các điều kiện và logic của chương trình.
 7. Tạo ra mã bảo mật hơn: Sử dụng isset() có thể giúp bạn tạo ra mã bảo mật hơn bởi việc tránh việc sử dụng các biến không tồn tại hoặc không hợp lệ, giúp giảm rủi ro gây ra lỗi hoặc tấn công bảo mật.

Sử dụng hàm isset() như thế nào ? 

Sử dụng isset() trong PHP rất đơn giản, bạn chỉ cần truyền tên biến cần kiểm tra vào trong hàm isset(). Ví dụ:

$name = "John";

if (isset($name)) {

    echo "The variable is set.";

} else {

    echo "The variable is not set.";

}

Nếu bạn muốn kiểm tra nhiều biến cùng một lúc, bạn có thể truyền nhiều tham số vào hàm isset()

$name = "John";

$age = 25;

if (isset($name, $age)) {

    echo "Both variables are set.";

} else {

    echo "One of the variables is not set.";

}

Khi kiểm tra một phần tử trong mảng, bạn có thể truyền vào chỉ mục của phần tử đó trong hàm isset()

$arr = [1, 2, 3];

if (isset($arr[1])) {

    echo "The element is set.";

} else {

    echo "The element is not set.";

}

Bạn cũng có thể sử dụng isset() trong câu lệnh ternary operator, ví dụ:

$name = "John";

echo isset($name) ? $name : "unknown";

Trong ví dụ trên, nếu biến $name đã được khởi tạo, nó sẽ in ra giá trị của biến, ngược lại sẽ in ra “unknown”.

Như vậy, sử dụng isset() trong PHP rất đơn giản và tiện dụng, giúp bạn kiểm tra tồn tại của biến và tránh lỗi, tối ưu hóa tốc độ và tạo ra mã bảo mật hơn.

Những lưu ý khi sử dụng isset()

Có một số lưu ý khi sử dụng $_POST trong PHP:

 1. Bảo mật: Luôn kiểm tra và xử lý dữ liệu đầu vào trước khi lưu trữ hoặc sử dụng chúng. Đặc biệt là nếu bạn lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, hãy chắc chắn rằng bạn chống lại các tấn công SQL injection.
 2. Kiểm tra tồn tại: Luôn kiểm tra xem dữ liệu có tồn tại trong $_POST trước khi sử dụng chúng. Bạn có thể sử dụng hàm isset() hoặc empty() để kiểm tra.
 3. Kiểm tra kích thước: Nếu bạn giới hạn kích thước của các trường form, hãy chắc chắn rằng bạn kiểm tra kích thước dữ liệu trước khi lưu trữ hoặc sử dụng chúng.
 4. Kiểm tra định dạng: Nếu bạn yêu cầu định dạng cụ thể cho các trường dữ liệu, hãy chắc chắn rằng bạn kiểm tra định dạng dữ liệu trước khi lưu trữ hoặc sử dụng chúng.
 5. Phân tích dữ liệu: Luôn phân tích dữ liệu trước khi sử dụng chúng, bạn có thể sử dụng hàm filter_var() hoặc các hàm kiểm tra khác để phân tích dữ liệu.
 6. Xóa dữ liệu không cần thiết: Nếu bạn không cần dùng đến dữ liệu nào trong $_POST sau khi xử lý, hãy xóa chúng đi để tránh tình trạng bị tấn công hoặc lỗi.
 7. Sử dụng phương thức POST cho đúng mục đích: Như đã nói, phương thức POST thường được sử dụng cho các mục đích chuyên dụng như gửi dữ liệu đặt hàng, đăng ký tài khoản, gửi thông tin liên hệ và các thao tác nhập liệu khác. Đừng sử dụng nó cho các mục đích không cần thiết hoặc không an toàn.
 8. Sử dụng CSRF Token: CSRF token là một cách tốt để bảo vệ trước các tấn công CSRF, Bạn có thể sử dụng mã CSRF token để xác thực rằng form được gửi từ trang web của bạn và không từ một trang web khác.
 9. Sử dụng phương thức POST và GET thích hợp: Nếu bạn muốn thực hiện một hành động như xóa hoặc cập nhật dữ liệu, hãy sử dụng phương thức POST. Nếu bạn chỉ muốn truy vấn dữ liệu, hãy sử dụng phương thức GET.
 10. Sử dụng các hàm xử lý dữ liệu: PHP cung cấp rất nhiều hàm để xử lý dữ liệu như trim(), htmlspecialchars() hoặc addslashes() để xử lý dữ liệu trước khi lưu trữ hoặc sử dụng chúng.
 11. Sử dụng các hàm kiểm tra : PHP cung cấp rất nhiều hàm kiểm tra để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu như is_numeric(), is_string() hoặc filter_var() để kiểm tra dữ liệu trước khi lưu trữ hoặc sử dụng chúng.
 12. Sử dụng kỹ thuật validate: Kỹ thuật validate là một phương pháp tốt để kiểm tra dữ liệu trước khi lưu trữ hoặc sử dụng chúng. Bạn có thể sử dụng các thư viện như PHP Form Validation hoặc các thư viện kiểm tra dữ liệu khác.

Những lưu ý này sẽ giúp bạn sử dụng $_POST trong PHP một cách an toàn và hiệu quả.

Kết luận 

Hàm isset() trong PHP là một công cụ rất hữu ích để kiểm tra tồn tại của biến, phần tử trong mảng hoặc thuộc tính trong class. Nó giúp bạn tránh lỗi logic trong chương trình, tối ưu hóa tốc độ và tạo ra mã bảo mật hơn. Tuy nhiên, bạn cần chú ý đến các lưu ý khi sử dụng isset() để tránh lỗi trong chương trình của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now