Rate this post

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm isinstance() của Python với sự trợ giúp của các ví dụ.

Hàm isinstance() kiểm tra xem đối tượng (đối số thứ nhất) là một thể hiện hay phân lớp của lớp classinfo (đối số thứ hai).

Các bài viết liên quan:

Giới thiệu về isinstance

Trong Python, isinstance là một hàm được sử dụng để kiểm tra xem một đối tượng có thuộc về một lớp cụ thể hay không. Hàm này trả về giá trị True nếu đối tượng thuộc lớp cụ thể và False nếu không thuộc.

Ví dụ

numbers = [1, 2, 3, 4, 2, 5]

# kiếm tra number có thuộc instance của list
result = isinstance(numbers, list)
print(result)

isinstance() Cú pháp

Cú pháp của isinstance() là:

isinstance(object, classinfo)

Tham số isinstance()

isinstance() nhận hai tham số:

 • object – đối tượng được kiểm tra
 • classinfo – lớp, loại hoặc bộ các lớp và loại

Xem thêm NumPy Datatypes trong thư viện NumPy

isinstance Giá trị trả về

isinstance() trả về:

 • True nếu đối tượng là một thể hiện hoặc lớp con của một lớp hoặc bất kỳ phần tử nào của bộ
 • False khác

Nếu classinfo không phải là một loại hoặc bộ loại, một ngoại lệ TypeError sẽ được đưa ra.

Ví dụ 1: Isinstance() hoạt động như thế nào?

class Foo:
 a = 5
 
fooInstance = Foo()

print(isinstance(fooInstance, Foo))
print(isinstance(fooInstance, (list, tuple)))
print(isinstance(fooInstance, (list, tuple, Foo)))

Ví dụ 2: Hoạt động của isinstance() với các kiểu Native

#khai báo một list
numbers = [1, 2, 3]
#kiểm tra number là instan của list
result = isinstance(numbers, list)
print(numbers,'instance của list?', result)
#kiểm tra number là instan của dict
result = isinstance(numbers, dict)
print(numbers,'instance của dict?', result)
#kiểm tra number là instan của dict hoặc list
result = isinstance(numbers, (dict, list))
print(numbers,'instance của dict hoặc list?', result)

number = 5

result = isinstance(number, list)
print(number,'instance của list?', result)

result = isinstance(number, int)
print(number,'instance của int?', result)

Cách hoạt động của isinstance

Hàm isinstance trong Python hoạt động bằng cách kiểm tra xem một đối tượng có thuộc về một lớp cụ thể hay không. Cách hoạt động của isinstance được mô tả như sau:

 • Kiểm tra kiểu dữ liệu của đối tượng: Hàm sẽ xác định kiểu dữ liệu của đối tượng bằng cách truy cập thuộc tính __class__ của đối tượng. Điều này giúp xác định lớp mà đối tượng thuộc về.
 • So sánh kiểu dữ liệu với lớp được cung cấp: Hàm sẽ so sánh kiểu dữ liệu của đối tượng với lớp được cung cấp trong tham số class.
 • Trả về kết quả: Hàm trả về giá trị True nếu kiểu dữ liệu của đối tượng trùng khớp với lớp được cung cấp, và trả về giá trị False nếu không khớp.
 • Isinstance cũng kiểm tra việc kế thừa. Điều này có nghĩa là nếu một đối tượng thuộc lớp con của lớp được kiểm tra, hàm isinstance sẽ trả về True cho cả hai lớp.

Xem thêm Các kiểu dữ liệu của Dart

Các ví dụ sử dụng isinstance

Dưới đây là một số ví dụ minh họa về việc sử dụng hàm isinstance trong Python:

Ví dụ 1: Kiểm tra kiểu dữ liệu của một đối tượng

x = 5
if isinstance(x, int):
  print("x is an integer")
else:
  print("x is not an integer")

y = "Hello"
if isinstance(y, str):
  print("y is a string")
else:
  print("y is not a string")

Xem thêm Các kiểu dữ liệu SQL

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng hàm isinstance để kiểm tra kiểu dữ liệu của đối tượng xy. Nếu đối tượng thuộc kiểu dữ liệu được chỉ định, chúng ta in ra thông báo tương ứng.<h3>2.2 Ví dụ 2: Kiểm tra một đối tượng có thuộc tính cụ thể hay không</h3>

class Person:
  def __init__(self, name, age):
    self.name = name
    self.age = age

person = Person("John", 25)

if hasattr(person, 'name'):
  print("person has 'name' attribute")
else:
  print("person does not have 'name' attribute")

if hasattr(person, 'address'):
  print("person has 'address' attribute")
else:
  print("person does not have 'address' attribute")

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng hàm isinstance để kiểm tra xem đối tượng person có thuộc tính được chỉ định hay không. Nếu đối tượng có thuộc tính đó, chúng ta in ra thông báo tương ứng.

Đó là một số ví dụ về việc sử dụng hàm isinstance trong Python. Chúng ta có thể sử dụng hàm này để kiểm tra kiểu dữ liệu và thuộc tính của đối tượng, giúp kiểm soát logic và xử lý dữ liệu dễ dàng hơn.

Xem thêm Các kiểu dữ liệu trong GOLang

Nhược điểm của sử dụng isinstance

Mặc dù hàm isinstance rất hữu ích trong việc kiểm tra kiểu dữ liệu và quan hệ kế thừa trong Python, nhưng nó cũng có một số nhược điểm sau đây:

 1. Code phức tạp hơn: Khi sử dụng isinstance, mã có thể trở nên phức tạp hơn do việc kiểm tra nhiều kiểu dữ liệu và quan hệ kế thừa khác nhau. Điều này có thể làm cho mã khó hiểu và khó bảo trì.
 2. Phụ thuộc vào kiểu dữ liệu cụ thể: Khi sử dụng isinstance, mã của bạn có thể phụ thuộc vào các kiểu dữ liệu cụ thể. Nếu bạn muốn thay đổi hoặc mở rộng kiểu dữ liệu, bạn có thể phải sửa đổi lại mã. Điều này có thể gây ra sự ràng buộc và khó khăn trong việc mở rộng mã của bạn.
 3. Không thể xác định các kiểu dữ liệu tùy chỉnh: Hàm isinstance chỉ hoạt động với các kiểu dữ liệu đã được định nghĩa sẵn trong Python hoặc các module bên thứ ba. Nó không thể xác định các kiểu dữ liệu tùy chỉnh do người dùng định nghĩa. Điều này có thể làm giảm tính linh hoạt và tái sử dụng của mã.
 4. Không phân biệt kiểu dữ liệu nguyên thủy và kiểu dữ liệu đối tượng: Hàm isinstance không phân biệt giữa kiểu dữ liệu nguyên thủy (int, float, str, …) và kiểu dữ liệu đối tượng (class). Điều này có thể gây ra hiểu lầm hoặc lỗi trong logic của mã.
 5. Không đảm bảo tính chính xác 100%: Mặc dù isinstance có thể giúp kiểm tra kiểu dữ liệu của đối tượng, nhưng nó không đảm bảo tính chính xác tuyệt đối. Có thể có các trường hợp đặc biệt hoặc biến đổi dữ liệu mà isinstance không thể xác định đúng kiểu dữ liệu.

Trước khi sử dụng isinstance, cần cân nhắc các nhược điểm trên và xem xét xem có cách nào khác phù hợp hơn để xử lý kiểm tra kiểu dữ liệu trong mã của bạn.

Xem thêm Các kiểu dữ liệu trong c++

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now