Rate this post

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm isinstance() của Python với sự trợ giúp của các ví dụ.

Hàm isinstance() kiểm tra xem đối tượng (đối số thứ nhất) là một thể hiện hay phân lớp của lớp classinfo (đối số thứ hai).

Các bài viết liên quan:

Ví dụ

numbers = [1, 2, 3, 4, 2, 5]

# kiếm tra number có thuộc instance của list
result = isinstance(numbers, list)
print(result)

isinstance() Cú pháp

Cú pháp của isinstance() là:

isinstance(object, classinfo)

Tham số isinstance()

isinstance() nhận hai tham số:

  • object – đối tượng được kiểm tra
  • classinfo – lớp, loại hoặc bộ các lớp và loại

isinstance Giá trị trả về

isinstance() trả về:

  • True nếu đối tượng là một thể hiện hoặc lớp con của một lớp hoặc bất kỳ phần tử nào của bộ
  • False khác

Nếu classinfo không phải là một loại hoặc bộ loại, một ngoại lệ TypeError sẽ được đưa ra.

Ví dụ 1: Isinstance() hoạt động như thế nào?

class Foo:
  a = 5
  
fooInstance = Foo()

print(isinstance(fooInstance, Foo))
print(isinstance(fooInstance, (list, tuple)))
print(isinstance(fooInstance, (list, tuple, Foo)))

Ví dụ 2: Hoạt động của isinstance() với các kiểu Native

#khai báo một list
numbers = [1, 2, 3]
#kiểm tra number là instan của list
result = isinstance(numbers, list)
print(numbers,'instance của list?', result)
#kiểm tra number là instan của dict
result = isinstance(numbers, dict)
print(numbers,'instance của dict?', result)
#kiểm tra number là instan của dict hoặc list
result = isinstance(numbers, (dict, list))
print(numbers,'instance của dict hoặc list?', result)

number = 5

result = isinstance(number, list)
print(number,'instance của list?', result)

result = isinstance(number, int)
print(number,'instance của int?', result)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now