Rate this post

Go có các cách tiếp cận khác nhau để triển khai các khái niệm về hướng đối tượng. Go không có các lớp và kế thừa. Hãy đáp ứng những yêu cầu này thông qua giao diện mạnh mẽ của nó.

Giao diện cung cấp hành vi cho một đối tượng: nếu một cái gì đó có thể làm được điều này, thì nó có thể được sử dụng ở đây.

Các bài viết liên quan:

Một giao diện xác định một tập hợp các phương thức trừu tượng và không chứa bất kỳ biến nào.

Cú pháp: type Tên-gd interface { phương-pháp(tham-số) kiểu-dữ-liệu-trả-về}

trong đó Tên-gd là một loại giao diện.

Nói chung, tên của giao diện được hình thành bởi tên phương thức cộng với hậu tố [e] r, chẳng hạn như Máy in, Trình đọc, Người viết, Trình ghi nhật ký, Trình chuyển đổi, v.v.

  • Một kiểu không nhất thiết phải tuyên bố rõ ràng rằng nó thực hiện một giao diện: các giao diện được thỏa mãn một cách ngầm định. Nhiều loại có thể triển khai cùng một giao diện.
  • Một loại thực hiện một giao diện cũng có thể có các chức năng khác.
  • Một kiểu có thể triển khai nhiều giao diện.
  • Một loại giao diện có thể chứa một tham chiếu đến một phiên bản của bất kỳ loại nào triển khai giao diện

Ví dụ:

Kết quả 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now