Rate this post

Các bài viết liên quan:

Trong C++, có nhiều cách để chuyển đổi một số nguyên sang chuỗi (int to string). Một số cách thường dùng là:

  1. Sử dụng hàm std::to_string(): Có thể dùng hàm này để chuyển đổi một số nguyên sang chuỗi. Ví dụ:
int num = 42;
string numStr = to_string(num);
  1. Sử dụng hàm std::stringstream: Có thể dùng hàm này để chuyển đổi một số nguyên sang chuỗi. Ví dụ:
int num = 42;
stringstream ss;
ss << num;
string numStr = ss.str();
  1. Sử dụng hàm std::sprintf(): Có thể dùng hàm này để chuyển đổi một số nguyên sang chuỗi. Ví dụ:
int num = 42;
char numStr[20];
sprintf(numStr, "%d", num);
  1. Sử dụng hàm std::snprintf(): Tương tự như sprintf() nhưng nó có thể giới hạn kích thước của chuỗi đầu ra.
  2. Sử dụng boost library: Có thể sử dụng hàm boost::lexical_cast<string>() để chuyển đổi một số nguyên sang chuỗi. Ví dụ:
#include <boost/lexical_cast.hpp>
int num = 42;
string numStr = boost::lexical_cast<string>(num);

Trong các cách trên, hàm std::to_string()std::stringstream là những cách đơn giản và tiện dụng nhất. Hàm std::sprintf()std::snprintf() có thể dùng để chuyển đổi số nguyên sang chuỗi nhưng có thể gặp vấn đề về bảo mật do không giới hạn kích thước của chuỗi đầu ra.

Đối với những dự án sử dụng thư viện boost, bạn có thể sử dụng hàm boost::lexical_cast<string>() để chuyển đổi một số nguyên sang chuỗi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now