Rate this post

Insertion Sort là một thuật toán sắp xếp cơ bản, được biết đến với cách tiếp cận đơn giản và trực quan trong việc sắp xếp một dãy số. Thuật toán này hoạt động bằng cách lần lượt xem xét từng phần tử của mảng, từ đầu đến cuối, và chèn phần tử hiện tại vào vị trí thích hợp trong phần của mảng đã được sắp xếp ở bước trước. Nguyên lý hoạt động giống như cách mà một người sắp xếp bộ bài tay: lấy từng lá bài và chèn nó vào vị trí đúng trong phần bài đã được sắp xếp.

Mặc dù không rõ ràng về nguồn gốc cụ thể của Insertion Sort, thuật toán này được coi là một trong những phương pháp sắp xếp cơ bản nhất và đã được sử dụng từ rất sớm trong lịch sử tính toán. Insertion Sort có tầm quan trọng đặc biệt trong lĩnh vực lập trình và khoa học máy tính, không chỉ vì cách thức hoạt động đơn giản mà còn do hiệu suất khá tốt với các tập dữ liệu nhỏ, sự ổn định và khả năng sắp xếp in-place mà không cần sử dụng thêm bộ nhớ.

Dù không phải lựa chọn hàng đầu cho việc xử lý dữ liệu lớn do độ phức tạp thời gian trung bình và tồi nhất là O(n^2), Insertion Sort vẫn là một công cụ giáo dục quý giá, giúp giới thiệu các khái niệm về thuật toán sắp xếp cho người mới học lập trình. Nó cũng hữu ích trong các ứng dụng cụ thể nơi mà tập dữ liệu nhỏ, đòi hỏi tính ổn định, hoặc khi một phần lớn của dữ liệu đã được sắp xếp từ trước.

Cơ chế hoạt động Insertion Sort

Insertion Sort là một thuật toán sắp xếp dựa trên nguyên tắc chèn từng phần tử vào vị trí thích hợp trong phần của mảng đã được sắp xếp. Cách thức hoạt động của nó tương tự như cách một người sắp xếp các lá bài trên tay: lấy từng lá bài và chèn nó vào vị trí đúng sao cho các lá bài trước nó đều nhỏ hơn và các lá bài sau nó đều lớn hơn (trong trường hợp sắp xếp tăng dần).

Quy trình hoạt động của Insertion Sort bắt đầu bằng cách coi phần tử đầu tiên của mảng là một mảng con đã được sắp xếp. Sau đó, thuật toán lần lượt xem xét mỗi phần tử tiếp theo trong mảng. Đối với mỗi phần tử này, thuật toán sẽ so sánh nó với các phần tử trong mảng con đã sắp xếp (bắt đầu từ phần tử cuối cùng của mảng con) và di chuyển các phần tử lớn hơn lên một vị trí để tạo ra không gian cho phần tử mới được chèn vào.

Khi vị trí thích hợp cho phần tử mới được xác định, phần tử đó sẽ được chèn vào vị trí đó. Quá trình này tiếp tục cho đến khi tất cả các phần tử trong mảng đều đã được xem xét và chèn vào vị trí thích hợp trong phần mảng đã sắp xếp. Với mỗi phần tử được chèn, kích thước của mảng con đã sắp xếp tăng lên cho đến khi nó bao gồm toàn bộ mảng, lúc này mảng được coi là đã được sắp xếp hoàn toàn.

Cơ chế hoạt động của Insertion Sort dựa trên việc so sánh và chèn làm cho nó trở nên hiệu quả đặc biệt trong việc xử lý các tập dữ liệu nhỏ hoặc khi mảng gần như đã được sắp xếp từ trước. Điều này cũng làm cho Insertion Sort trở thành một lựa chọn tốt cho các tình huống mà cần thêm dữ liệu vào một mảng đã được sắp xếp mà không làm mất đi thứ tự sắp xếp hiện tại của mảng.

Xem thêm Thuật toán Shell Sort là gì ?

Quá trình thực hiện Insertion Sort

Quá trình thực hiện Insertion Sort trong ngôn ngữ lập trình C++ diễn ra qua hai bước chính: bước lặp qua mỗi phần tử của mảng và bước chèn phần tử đó vào vị trí thích hợp trong phần mảng đã được sắp xếp.

Bước Lặp:
Trong bước này, thuật toán bắt đầu với việc coi phần tử đầu tiên của mảng (tại vị trí 0) đã được sắp xếp. Sau đó, thuật toán duyệt qua từng phần tử tiếp theo của mảng, bắt đầu từ phần tử thứ hai (tại vị trí 1), cho đến phần tử cuối cùng. Mỗi phần tử này sẽ được xem xét để chèn vào vị trí thích hợp trong phần mảng đã sắp xếp ở phía trước nó.

Bước Chèn:
Đối với mỗi phần tử đang được xem xét, thuật toán sẽ so sánh nó với các phần tử trong phần mảng đã sắp xếp (bắt đầu từ phần tử gần nhất với nó và di chuyển ngược lại về phía đầu mảng). Nếu phần tử hiện tại nhỏ hơn phần tử nó đang được so sánh, thuật toán sẽ dịch chuyển phần tử được so sánh ra một vị trí để tạo chỗ cho phần tử mới. Quá trình này tiếp tục cho đến khi tìm được vị trí thích hợp, nơi mà không có phần tử nào trong mảng đã sắp xếp lớn hơn phần tử hiện tại. Sau đó, phần tử này được chèn vào vị trí đó.

Dưới đây là một ví dụ về mã giả hoặc mã C++ mẫu cho Insertion Sort:

void insertionSort(int arr[], int n) {
  int i, key, j;
  for (i = 1; i < n; i++) {
    key = arr[i];
    j = i - 1;

    // Dịch chuyển các phần tử của arr[0..i-1], lớn hơn key, sang một vị trí phía trước vị trí hiện tại của chúng
    while (j >= 0 && arr[j] > key) {
      arr[j + 1] = arr[j];
      j = j - 1;
    }
    arr[j + 1] = key;
  }
}

Trong mã trên, arr là mảng cần sắp xếp, và n là số lượng phần tử trong mảng. Vòng lặp for duyệt qua từng phần tử của mảng, và trong mỗi lần lặp, phần tử được xem xét (key) được so sánh và chèn vào vị trí thích hợp trong phần mảng đã sắp xếp.

Insertion Sort là một thuật toán sắp xếp ổn định, đơn giản và hiệu quả với các tập dữ liệu nhỏ, dễ cài đặt và hiểu, đặc biệt phù hợp cho việc giảng dạy và học tập trong lĩnh vực lập trình và khoa học máy tính.

Ví dụ Insertion Sort trong c++

Insertion Sort trong C++ là một thuật toán sắp xếp tăng dần để sắp xếp một dãy số hoặc một mảng đối tượng. Cách hoạt động của nó là tìm kiếm vị trí phù hợp trong mảng để chèn phần tử hiện tại vào vị trí đó. Mỗi phần tử được xem xét và chèn vào một vị trí phù hợp trong mảng đã được sắp xếp trước đó.

Ví dụ mã code Insertion Sort trong C++:

#include <iostream>
using namespace std;

void insertionSort(int arr[], int n)
{
  int i, key, j;
  for (i = 1; i < n; i++)
  {
    key = arr[i];
    j = i-1;
 
    while (j >= 0 && arr[j] > key)
    {
      arr[j+1] = arr[j];
      j = j-1;
    }
    arr[j+1] = key;
  }
}
 
void printArray(int arr[], int n)
{
  int i;
  for (i=0; i < n; i++)
    cout << arr[i] << " ";
  cout << endl;
}
 
int main()
{
  int arr[] = {12, 11, 13, 5, 6};
  int n = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]);
 
  insertionSort(arr, n);
  printArray(arr, n);
 
  return 0;
}

Đoạn code trên mô tả thuật toán Insertion Sort trong ngôn ngữ lập trình C++.

Trong đoạn code này, mảng arr được chứa các số, và sử dụng vòng lặp for để duyệt từng phần tử của mảng, trong khi biến j đại diện cho phần tử đang xét.

Trong mỗi lần lặp, biến key được gán bằng giá trị của phần tử đang xét. Sau đó, vòng lặp while được sử dụng để so sánh giá trị của phần tử đằng trước với key và di chuyển nó lên cho đến khi nó nằm trước key hoặc j đạt đến giá trị 0.

Cuối cùng, giá trị của key được gán vào vị trí đầu tiên của khoảng trống đó.

Đoạn code này tổng quát mô tả quá trình Insertion Sort, trong đó mỗi phần tử được xét và so sánh với các phần tử trước nó, và được chèn vào vị trí đúng trong mảng đã được sắp xếp.

Độ phức tạp thời gian và không gian

Độ phức tạp của Insertion Sort là một yếu tố quan trọng để đánh giá hiệu suất của nó trong các tình huống khác nhau:

Độ Phức Tạp Thời Gian:

 • Trường hợp tốt nhất: Độ phức tạp thời gian trong trường hợp tốt nhất của Insertion Sort là O(n), xảy ra khi mảng đã được sắp xếp từ trước. Trong trường hợp này, mỗi phần tử chỉ cần được so sánh một lần với phần tử liền trước nó, và không cần có bất kỳ hoán đổi nào, vì mỗi phần tử đã ở đúng vị trí.
 • Trường hợp trung bình và tồi nhất: Đối với trường hợp trung bình và tồi nhất (khi mảng được sắp xếp ngược hoặc là một tập dữ liệu ngẫu nhiên), độ phức tạp thời gian của Insertion Sort tăng lên là O(n^2). Điều này là do cho mỗi phần tử, thuật toán có thể cần so sánh với tất cả các phần tử trước đó, và thực hiện hoán đổi phần tử đó qua mỗi phần tử đã so sánh, dẫn đến một số lượng lớn các phép so sánh và hoán đổi.

Độ Phức Tạp Không Gian:

 • Insertion Sort là một thuật toán “in-place”, nghĩa là nó không yêu cầu không gian bổ sung nào ngoài một số biến cố định nhỏ, bất kể kích thước của mảng đầu vào. Do đó, độ phức tạp không gian của nó là O(1), làm cho nó trở thành một lựa chọn tốt cho các môi trường với hạn chế về bộ nhớ.

Mặc dù Insertion Sort có độ phức tạp không gian thấp và thực hiện tốt trong trường hợp tốt nhất, độ phức tạp thời gian O(n^2) trong trường hợp trung bình và tồi nhất hạn chế khả năng ứng dụng của nó với các tập dữ liệu lớn hoặc yêu cầu hiệu suất cao. Tuy nhiên, do tính đơn giản, ổn định và dễ cài đặt, Insertion Sort vẫn rất hữu ích cho các tập dữ liệu nhỏ, dữ liệu gần như đã được sắp xếp, hoặc là một phần của thuật toán sắp xếp phức tạp hơn như Timsort.

Biến thể và cải tiến của Insertion Sort

Để tối ưu hóa hiệu suất và mở rộng khả năng ứng dụng, Insertion Sort đã được phát triển với nhiều biến thể và cải tiến. Hai trong số các cải tiến phổ biến là Binary Insertion Sort và việc kết hợp Insertion Sort trong các thuật toán sắp xếp khác như Merge Sort.

Binary Insertion Sort:

 • Binary Insertion Sort là một cải tiến của Insertion Sort thông thường nhằm giảm số lượng so sánh cần thiết để tìm vị trí thích hợp cho mỗi phần tử được chèn. Thay vì so sánh tuần tự từng phần tử với mỗi phần tử trong mảng đã sắp xếp, Binary Insertion Sort sử dụng tìm kiếm nhị phân để tìm vị trí chèn thích hợp một cách hiệu quả hơn. Dù số lần hoán đổi không thay đổi và vẫn là O(n^2) trong trường hợp tồi nhất, nhưng việc giảm số lần so sánh giúp cải thiện đáng kể hiệu suất thời gian trong một số tình huống.

Sử Dụng Insertion Sort trong Merge Sort:

 • Trong các thuật toán sắp xếp phức tạp hơn như Merge Sort hoặc Timsort, Insertion Sort có thể được sử dụng để tối ưu hóa việc xử lý các mảng nhỏ. Cụ thể, khi kích thước của mảng con giảm xuống dưới một ngưỡng nhất định (thường là 10 đến 20 phần tử), việc sử dụng Insertion Sort để sắp xếp mảng con có thể hiệu quả hơn so với việc tiếp tục áp dụng Merge Sort. Điều này là do Insertion Sort có thể thực hiện tốt hơn với các mảng kích thước nhỏ, và việc chuyển từ Merge Sort sang Insertion Sort ở giai đoạn cuối giúp cải thiện hiệu suất tổng thể của thuật toán.

Cả hai biến thể và cải tiến này đều nhằm mục đích tận dụng ưu điểm của Insertion Sort – đó là hiệu suất tốt với các tập dữ liệu nhỏ và gần như đã sắp xếp – trong khi giảm bớt nhược điểm của nó liên quan đến độ phức tạp thời gian. Nhờ vậy, Insertion Sort không chỉ giữ được vị trí quan trọng trong bộ công cụ của các lập trình viên mà còn tiếp tục phát triển và được ứng dụng trong nhiều thuật toán sắp xếp hiện đại và phức tạp hơn.

Xem thêm Gnome Sort là gì ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now