Rate this post

Trong Java, indexOf là một phương thức của lớp String, nó trả về vị trí xuất hiện đầu tiên của một chuỗi con trong chuỗi gốc. Nếu chuỗi con không tìm thấy trong chuỗi gốc, phương thức sẽ trả về giá trị -1.

Các bài viết liên quan:

Cú pháp của phương thức indexOf:

int indexOf(String str)

Ví dụ:

String str = "Hello World";
int index = str.indexOf("World");
//index = 6

khi nào ta sử dụng indexof trong java

Trong Java, chúng ta sử dụng phương thức indexOf khi cần xác định vị trí xuất hiện đầu tiên của một chuỗi con trong một chuỗi gốc. Ví dụ, chúng ta có thể sử dụng nó để xác định vị trí của một từ trong một đoạn văn bản, hoặc xác định vị trí của một ký tự trong một chuỗi.

Phương thức indexOf cũng có thể sử dụng để xác định sự xuất hiện của một chuỗi con trong một mảng chuỗi. Điều này có thể hữu ích trong trường hợp chúng ta muốn tìm kiếm một giá trị trong một danh sách các giá trị.

Trong một số trường hợp, chúng ta có thể sử dụng phương thức indexOf để xác định vị trí của một chuỗi con trong một chuỗi gốc và sau đó sử dụng các phương thức khác của lớp String để xử lý chuỗi đó.

Một vài ví dụ sử dụng indexof trong java

 1. Tìm vị trí của một từ trong một đoạn văn bản:
String text = "Hello World";
int index = text.indexOf("World");
System.out.println("The word 'World' starts at index: " + index);

 1. Tìm vị trí của ký tự trong một chuỗi:
String name = "John Doe";
int index = name.indexOf('o');
System.out.println("The character 'o' first appears at index: " + index);
 1. Tìm chuỗi con trong một mảng chuỗi:
String[] names = {"John", "Mike", "Jane", "Emma"};
int index = -1;
for (int i = 0; i < names.length; i++) {
  if (names[i].equals("Mike")) {
    index = i;
    break;
  }
}
System.out.println("Mike is located at index: " + index);
 1. Tìm vị trí của một chuỗi con trong chuỗi gốc và xử lý chuỗi đó:
String sentence = "The quick brown fox jumps over the lazy dog.";
int index = sentence.indexOf("quick");
String newSentence = sentence.substring(0, index) + "slow" + sentence.substring(index + "quick".length());
System.out.println("New Sentence: " + newSentence);

Các ví dụ trên chỉ là ví dụ cơ bản, bạn có thể sử dụng phương thức indexOf để xử lý các tình huống khác theo nhu cầu của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now