Rate this post

Hình dung thế này, bạn có một danh sách gồm 20 sinh viên và điểm của họ được lưu trữ trong một danh sách bằng Python theo thứ tự điểm giảm dần. Bây giờ, bạn muốn tìm hiểu thông tin chi tiết về học sinh đã giành vị trí thứ 3 trong lớp. Làm thế nào bạn sẽ đi về làm như vậy?

Đây là nơi lập index trong Python xuất hiện. Có rất nhiều phương thức có sẵn trong Python giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn rất nhiều khi làm việc với các cấu trúc dữ liệu như danh sách, từ điển, bộ dữ liệu, v.v. Một phương thức như vậy là phương thức index() trong Python.

Các bài viết liên quan:

Phương thức index() của Python giúp bạn tìm vị trí index của một phần tử hoặc một mục trong một chuỗi ký tự hoặc danh sách các mục. Nó đưa ra index thấp nhất có thể của phần tử được chỉ định trong danh sách. Trong trường hợp mục được chỉ định không tồn tại trong danh sách, ValueError được trả về.

Hướng dẫn này sẽ đưa bạn qua phần giải thích chuyên sâu về cách hoạt động của index () trong Python trong các tình huống khác nhau. Và bạn sẽ hỗ trợ tuyên bố này bằng các ví dụ thực hành khác nhau.

index () trong Python

index () trong Python là hàm trả về vị trí của phần tử trong danh sách hoặc các ký tự trong string. Nó có cùng cú pháp khi bạn sử dụng trong danh sách hay chuỗi. Và mỗi chuỗi hay list đều bắt đầu với số index = 0.

Hãy xem cú pháp của index() trong Python.

list_or_string_name.index(phần tử, start_pos, end_pos)

Các thông số như sau:

  • Element: Đây là phần tử danh sách hoặc ký tự chuỗi có chỉ số/vị trí thấp nhất sẽ được trả về.
  • Start_pos: Điều này chỉ định vị trí của mục danh sách hoặc ký tự của chuỗi từ nơi bắt đầu tìm kiếm.
  • End_pos: Điều này chỉ định vị trí của phần tử danh sách hoặc ký tự của chuỗi từ nơi bắt đầu tìm kiếm.

Các tham số start_pos và end_pos là tùy chọn.

Lưu ý: Trong trường hợp phần tử hoặc ký tự được chỉ định làm tham số phần tử không tồn tại trong iterable (danh sách hoặc chuỗi), thì nó sẽ trả về ValueError.

Ngoài ra, các phương thức index() trong Python tìm và trả về chỉ số thấp nhất có thể của phần tử trong danh sách hoặc chuỗi. Nếu bạn muốn tìm index thấp thứ hai của cùng một phần tử, trước tiên bạn có thể tìm index thấp nhất, sau đó sử dụng index này làm tham số start_pos để bắt đầu tìm kiếm từ đó. Và sau đó, giá trị được trả về sẽ là chỉ số thấp thứ hai của cùng một phần tử.

List index trong Python

Như đã thảo luận trước đó, nếu bạn muốn tìm vị trí của một phần tử trong danh sách bằng Python, thì bạn có thể sử dụng phương thức index() trong danh sách.

Ví dụ 1. Tìm index của một nguyên âm trong danh sách các nguyên âm.

# danh sách ký tự
vowel_list = ['a', 'e', 'i', 'o', 'u']

# Hãy tìm chỉ mục của chữ u
index_of_u = vowel_list.index('u')

# in ra index của list
print('index của u trong danh sách: ', index_of_u)

Ví dụ 2. Tìm index của Chuỗi trong Danh sách Chuỗi.

# danh sách các strings
names = ["Mike Ehrmantraut", "John Doe", "Jessy Pinkman", "Hiesenberg", "Walter White"]

# Index của chuỗi Jessy Pinkman
index = names.index("Jessy Pinkman")

# in ra kết quả index
print("vị trí Jessy Pinkman là: ", index)

Ví dụ 3 – Tìm Phần Tử Không Tồn Tại.

# danh sách các strings
names = ["Mike Ehrmantraut", "John Doe", "Jessy Pinkman", "Hiesenberg", "Walter White"]

# Index của chuỗi Jane Doe
index = names.index("Jane Doe")

## in ra kết quả index
print("vị trí của Jane Doe là: ", index)

String index trong Python

Trong Python, Chuỗi được coi là danh sách các ký tự. Không cần phải nói, bạn cũng có thể áp dụng phương thức index() tương tự cho các chuỗi. Cú pháp của phương thức cũng được giữ nguyên.

Ví dụ 1 – Tìm Tên trong Chuỗi Tên.

# khai báo string
names = "Joey Chandler Phoebe Monica Rachel Ross Phoebe"

# Index của Phoebe
index = names.index("Phoebe")

# in ra kết quả
print("vị trí của Phoebe: ", index)

Trong ví dụ nêu trên, trong chuỗi tên, tên “Phoebe” xuất hiện hai lần. Nó đã sử dụng phương thức index trên chuỗi để tìm index của tên “Phoebe”. Điều này trả về 14 làm đầu ra. Điều này có nghĩa là chuỗi “Phoebe” bắt đầu từ chỉ số thứ 14 trong chuỗi tên. Ngoài ra, nó đã trả về index của lần xuất hiện đầu tiên của tên “Phoebe” trong chuỗi tên.

Parameter trong index

Đối với phương thức index() trong Python, bạn có thể truyền 3 tham số. Cái đầu tiên là phần tử có chỉ số mà bạn muốn tìm. Cái thứ hai và cái cuối cùng là chỉ số bắt đầu và kết thúc của chuỗi hoặc danh sách mà bạn muốn bắt đầu và kết thúc tìm kiếm.

Ví dụ 1 – Làm việc với Tham số Start .

Tiếp theo, sử dụng tham số bắt đầu để chỉ định vị trí bắt đầu tìm kiếm của chúng tôi.

# khai báo String
names = "Joey Chandler Phoebe Monica Rachel Ross Phoebe"

# Index của  Phoebe
index = names.index("Phoebe", 15)

# in ra kết quả
print(" index của Phoebe là: ", index)

Lần này đầu ra là 40 cho cùng một chuỗi và phần tử đầu vào. Điều này là như vậy bởi vì bạn đã đề cập đến tham số bắt đầu là 15, có nghĩa là tìm kiếm bắt đầu từ index thứ 15 của chuỗi. Và lần xuất hiện đầu tiên của “Phoebe” là 14. Đó là lý do tại sao nó trả về lần xuất hiện tiếp theo của từ “Phoebe” là 40.

Ví dụ 2 – Làm việc với Tham số start và stop

Ví dụ này sẽ chỉ định cả vị trí bắt đầu và kết thúc trong một danh sách.

# danh sách của
numbers = [4, 3, 7, 19, 21, 23, 7]

# Index của giá tri 7
index = numbers.index(7, 3, 6)

# in ra kết quả
print(" index của 7 là: ", index)

Bạn có thể thắc mắc, mặc dù 7 xuất hiện hai lần trong danh sách, nó vẫn xuất ra một ValueError. Điều này là như vậy bởi vì bạn đã đề cập đến vị trí bắt đầu và kết thúc lần lượt là 3 và 6 trong danh sách. Lần xuất hiện đầu tiên của 7 là ở index 2 và lần cuối cùng là ở index 6. Xin lưu ý rằng khi bạn chỉ định một index kết thúc, nó thực sự tìm kiếm đến index đó (end_pos – 1). Trong trường hợp này, nó tìm kiếm đến index thứ 5 nếu bạn chỉ định end_pos là 6. Và giữa các chỉ số 3 và 5, phần tử 7 không xuất hiện dù chỉ một lần, do đó nó xuất ra ValueError.

Phần kết luận

Trong bài viết này, bạn đã khám phá index trong Python và xem qua một số ví dụ thực tế có thể giúp bạn có được kinh nghiệm thực tế về chủ đề này. Nó bắt đầu với phần thảo luận cơ bản về phương thức index, sau đó thảo luận về cú pháp của phương thức, cùng với các tham số có thể có.

Nó cũng cho thấy cách áp dụng cùng một phương pháp trên cả danh sách và chuỗi thông qua các ví dụ thực tế và nhiều tình huống. Cuối cùng, bạn đã khám phá cách một người có thể sử dụng hai tham số còn lại để giới hạn tìm kiếm.

Có bất kỳ câu hỏi cho chúng tôi? Đề cập đến chúng dưới dạng nhận xét bên dưới và các chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn sớm nhất có thể!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now