Rate this post

Hàm in_array() trong PHP là một hàm kiểm tra xem một giá trị có nằm trong một mảng hay không. Nếu giá trị có nằm trong mảng, hàm sẽ trả về true, ngược lại sẽ trả về false.

Các bài viết liên quan:

tại sao nên sử  dụng in_array trong php ? 

Sử dụng hàm in_array() trong PHP có nhiều lý do tại sao nên sử dụng nó, một số lý do chính là:

 • Tiện lợi: Hàm in_array() rất dễ sử dụng và tiện lợi, chỉ cần truyền vào 2 tham số là giá trị cần kiểm tra và mảng chứa giá trị, nó sẽ trả về true hoặc false tùy theo giá trị có tồn tại trong mảng hay không.
 • Tiết kiệm thời gian: Sử dụng hàm in_array() sẽ giúp bạn kiểm tra xem một giá trị có tồn tại trong mảng một cách nhanh chóng và tiết kiệm thời gian hơn so với việc sử dụng vòng lặp để duyệt qua mảng và so sánh từng phần tử.
 • Tùy chọn strict: Hàm in_array() có thể sử dụng tham số strict để bật chế độ strict so sánh giá trị, giúp bạn kiểm tra xem một giá trị có tồn tại trong mảng với kiểu dữ liệu giống nhau hay không.
 • Dễ dàng mở rộng: Hàm in_array() có thể dễ dàng mở rộng để sử dụng trong các trường hợp khác nhau, ví dụ như kiểm tra xem một giá trị có tồn tại trong một mảng đa chiều, hoặc sử dụng hàm này để kiểm tra xem một giá trị có tồn tại trong một danh sách được lấy từ cơ sở dữ liệu.

sử dụng in_array trong php như thế nào ? 

Sử dụng hàm in_array() trong PHP rất đơn giản, bạn chỉ cần truyền vào 2 tham số là giá trị cần kiểm tra và mảng chứa giá trị. Ví dụ:

$fruits = array("Apple", "Banana", "Cherry");

$find = "Banana";

if (in_array($find, $fruits)) {

    echo "The value '$find' exists in the array";

} else {

    echo "The value '$find' does not exist in the array";

}

Bạn cũng có thể sử dụng tham số strict để bật chế độ strict so sánh giá trị

$fruits = array("Apple", "Banana", "Cherry");

$find = "banana";

if (in_array($find, $fruits, true)) {

    echo "The value '$find' exists in the array";

} else {

    echo "The value '$find' does not exist in the array";

}

Bạn có thể sử dụng hàm này trong các trường hợp khác nhau, ví dụ như kiểm tra xem một giá trị có tồn tại trong một mảng đa chiều, hoặc sử dụng hàm này để kiểm tra xem một giá trị có tồn tại trong một danh sách được lấy từ cơ sở dữ liệu.

Ví dụ như muốn kiểm tra xem một giá trị có tồn tại trong một mảng đa chiều:

$data = array(

    "fruits" => array("Apple", "Banana", "Cherry"),

    "vegetables" => array("Carrot", "Spinach", "Pepper")

);

$find = "Banana";

foreach($data as $array) {

    if (in_array($find, $array)) {

        echo "The value '$find' exists in the multi-dimensional array";

        break;

    }

}

Ví dụ như muốn kiểm tra xem một giá trị có tồn tại trong một danh sách được lấy từ cơ sở dữ liệu.

những lưu ý khi sử dụng in_array trong php 

 • Hãy chắc chắn rằng bạn đã hiểu được cú pháp của hàm in_array và cách sử dụng chúng.
 • Nếu bạn muốn kiểm tra một giá trị có tồn tại trong một mảng lớn, hãy sử dụng các cách khác như sử dụng array_keys hoặc array_search để tiết kiệm thời gian.
 • Nếu bạn sử dụng chế độ strict, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu được sự khác biệt giữa chế độ strict và không strict.
 • Hãy chắc chắn rằng bạn đã kiểm tra các giá trị null hoặc không tồn tại trước khi sử dụng hàm in_array.

ví dụ 

Ví dụ 1: Kiểm tra xem một giá trị có tồn tại trong một mảng:

$fruits = array("Apple", "Banana", "Cherry");

$find = "Banana";

if (in_array($find, $fruits)) {

    echo "The value '$find' exists in the array";

} else {

    echo "The value '$find' does not exist in the array";

}

Ví dụ 2: Kiểm tra xem một giá trị có tồn tại trong một mảng với chế độ strict:

$fruits = array("Apple", "Banana", "Cherry");

$find = "banana";

if (in_array($find, $fruits, true)) {

    echo "The value '$find' exists in the array";

} else {

    echo "The value '$find' does not exist in the array";

}

Ví dụ 3: Kiểm tra xem một giá trị có tồn tại trong một mảng đa chiều:

$data = array(

    "fruits" => array("Apple", "Banana", "Cherry"),

    "vegetables" => array("Carrot", "Spinach", "Pepper")

);

$find = "Banana";

foreach($data as $array) {

    if (in_array($find, $array)) {

        echo "The value '$find' exists in the multi-dimensional array";

        break;

    }

}

Ví dụ 4: Kiểm tra xem một giá trị có tồn tại trong một danh sách được lấy từ cơ sở dữ liệu

$db_result = array("Apple", "Banana", "Cherry");

$find = "Banana";

if (in_array($find, $db_result)) {

    echo "The value '$find' exists in the database result";

} else {

    echo "The value '$find' does not exist in the database result";

}

Các ví dụ trên chỉ là mới một số ví dụ đơn giản về việc sử dụng hàm in_array() trong PHP. Bạn có thể sử dụng hàm này trong các trường hợp khác nhau để kiểm tra xem một giá trị có tồn tại trong một mảng, một mảng đa chiều, hoặc một danh sách được lấy từ cơ sở dữ liệu.

Lưu ý rằng, nếu bạn muốn kiểm tra một giá trị có tồn tại trong một mảng lớn, bạn nên sử dụng các cách khác như sử dụng array_keys hoặc array_search để tiết kiệm thời gian.

Những câu hỏi phổ biến về in_array trong php

 1. In_array trong PHP là gì? In_array là một hàm PHP được sử dụng để kiểm tra xem một giá trị có nằm trong mảng hay không. Nếu giá trị được tìm thấy trong mảng, hàm sẽ trả về true, ngược lại nếu không tìm thấy thì sẽ trả về false.
 2. Cú pháp của in_array trong PHP là gì? Cú pháp của hàm in_array trong PHP như sau:
in_array($needle, $haystack, $strict);

Trong đó, $needle là giá trị cần kiểm tra, $haystack là mảng cần kiểm tra và $strict là một tham số tùy chọn để kiểm tra kiểu dữ liệu.

 1. In_array có thể kiểm tra được kiểu dữ liệu của giá trị trong mảng hay không? Có, in_array có thể kiểm tra kiểu dữ liệu của giá trị trong mảng nếu tham số $strict được đặt là true.
 2. In_array có phân biệt chữ hoa và chữ thường hay không? Có, in_array phân biệt chữ hoa và chữ thường khi tìm kiếm giá trị trong mảng.
 3. In_array có thể tìm kiếm các giá trị trùng lặp trong mảng không? Có, in_array có thể tìm kiếm các giá trị trùng lặp trong mảng.
 4. Nếu giá trị cần kiểm tra là một chuỗi, thì phải đặt nó trong dấu ngoặc đơn hay ngoặc kép? Bạn có thể đặt giá trị cần kiểm tra trong dấu ngoặc đơn hoặc ngoặc kép, tuy nhiên nên sử dụng dấu ngoặc kép để đảm bảo tính nhất quán với cú pháp của PHP.
 5. In_array có thể kiểm tra giá trị NULL trong mảng không? Có, in_array có thể kiểm tra giá trị NULL trong mảng.
 6. In_array có thể kiểm tra giá trị trong mảng đa chiều không? Có, in_array có thể kiểm tra giá trị trong mảng đa chiều. Tuy nhiên, để tìm kiếm giá trị trong mảng đa chiều, bạn cần sử dụng các hàm khác như array_walk_recursive() hoặc đệ quy để duyệt qua toàn bộ mảng.
 7. In_array có trả về vị trí của giá trị trong mảng không? Không, in_array chỉ trả về true nếu giá trị được tìm thấy trong mảng và false nếu không tìm thấy. Hàm không trả về vị trí của giá trị trong mảng.
 8. Có cách nào để in_array kiểm tra một mảng con trong mảng lớn hơn không? Có, bạn có thể sử dụng hàm array_diff() để kiểm tra xem các phần tử của mảng con có nằm trong mảng lớn hay không. Ví dụ:
$array1 = array(1, 2, 3, 4, 5);
$array2 = array(2, 4, 6);

if (count(array_diff($array2, $array1)) == 0) {
  echo "Mảng con nằm trong mảng lớn";
} else {
  echo "Mảng con không nằm trong mảng lớn";
}

Trong ví dụ trên, hàm array_diff() sẽ trả về một mảng chứa các phần tử của $array2 không có trong $array1. Nếu kết quả trả về là mảng rỗng, tức là mảng con $array2 nằm trong mảng lớn $array1, ngược lại thì mảng con không nằm trong mảng lớn.

 1. In_array có thể được sử dụng trong một vòng lặp để tìm kiếm nhiều giá trị không? Có, in_array có thể được sử dụng trong một vòng lặp để tìm kiếm nhiều giá trị. Ví dụ:
$array = array(1, 2, 3, 4, 5);
$values = array(2, 4, 6);

foreach ($values as $value) {
  if (in_array($value, $array)) {
    echo "$value nằm trong mảng";
  } else {
    echo "$value không nằm trong mảng";
  }
}

Trong ví dụ trên, vòng lặp sẽ kiểm tra từng giá trị trong mảng $values, sử dụng in_array để kiểm tra xem giá trị đó có nằm trong mảng $array hay không, và xuất kết quả tương ứng.

 1. In_array có thể được sử dụng để kiểm tra giá trị của một thuộc tính trong một đối tượng không? Không, in_array không thể được sử dụng để kiểm tra giá trị của một thuộc tính trong một đối tượng. Để truy cập giá trị của thuộc tính trong một đối tượng, bạn cần sử dụng cú pháp $object->property.
 2. Có cách nào để in_array kiểm tra giá trị của một thuộc tính trong một đối tượng không? Có, bạn có thể sử dụng hàm get_object_vars() để lấy các thuộc tính của đối tượng dưới dạng mảng và sau đó sử dụng in_array để kiểm tra giá trị của thuộc tính đó có n

kết luận 

Trong tổng quan, sử dụng hàm in_array() trong PHP là một cách hiệu quả để kiểm tra xem một giá trị có tồn tại trong một mảng hay không, giúp bạn tiết kiệm thời gian và tùy chọn strict, và có thể dễ dàng mở rộng để sử dụng trong các trường hợp khác nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now