Rate this post

Trong HTML, thẻ <strong> hoặc <b> được sử dụng để in đậm một đoạn văn bản.

Các bài viết liên quan

Ví dụ:

<p>This is a <strong>bold</strong> text</p>

hoặc

<p>This is a <b>bold</b> text</p>

Cả hai thẻ <strong><b> sẽ tạo ra một đoạn văn bản in đậm, tuy nhiên <strong> có ý nghĩa rằng đoạn văn bản được in đậm có ý nghĩa quan trọng hơn so với các đoạn văn bản khác trong trang, còn <b> chỉ là in đậm thôi.

Vì vậy trong thiết kế giao diện web nên sử dụng <strong> để in đậm văn bản có ý nghĩa quan trọng hơn.

So sánh thẻ strong và bold

Thẻ <strong><b> đều được sử dụng để in đậm một đoạn văn bản trong HTML. Tuy nhiên, chúng có mục đích và ý nghĩa khác nhau.

<strong> được sử dụng để chú thích rằng một đoạn văn bản có ý nghĩa quan trọng hơn so với các đoạn văn bản khác trong trang. Nó có thể được hiểu là một đoạn văn bản có ý nghĩa chính hoặc quan trọng.

Trong khi đó, <b> chỉ được sử dụng để in đậm một đoạn văn bản mà không có ý nghĩa chính hoặc quan trọng nào.

Vì vậy, trong thiết kế giao diện web, nên sử dụng <strong> để in đậm văn bản có ý nghĩa quan trọng hơn, còn <b> chỉ nên sử dụng khi muốn in đậm một đoạn văn bản mà không có ý nghĩa quan trọng hoặc chính.

Ngoài ra, trong HTML5, <b> được coi là một thẻ “phổ thông” và không được khuyến khích sử dụng, trong khi <strong> vẫn được coi là một thẻ “chuyên biệt” và được khuyến khích sử dụng để chú thích ý nghĩa quan trọng của một đoạn văn bản.

Ví dụ in đậm trong html

Ví dụ:

<p>This is an <strong>important</strong> notice: The meeting has been <b>rescheduled</b> to next week.</p>

Trong ví dụ này, ta sử dụng thẻ <strong> để in đậm từ “important” vì nó có ý nghĩa quan trọng, còn thẻ <b> để in đậm từ “rescheduled” chỉ là thông tin thôi.

Hoặc ví dụ khác:

<p>The result of the <strong>final exam</strong> is <b>out</b> now.</p>

Trong đoạn này, từ “final exam” có ý nghĩa quan trọng hơn nên ta sử dụng thẻ <strong> để in đậm, còn từ “out” chỉ là thông tin thôi nên ta sử dụng thẻ <b> để in đậm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now